BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 5/2001

12 kwietnia 2001

Zgodnie z §40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości, że:

 1. W dniu 5 kwietnia 2001 r. nastąpiło zamknięcie subskrypcji 5.025.900 akcji serii J oferowanych w trybie wykonania prawa poboru po cenie emisyjnej 39,80 PLN.
 2. Zarząd w dniu 12 kwietnia 2001 r. podjął uchwałę o dojściu emisji do skutku i potwierdził przydział akcji serii J w ilości:
  • 1.392.368 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji objętych na podstawie jednostkowych praw poboru, w ramach wykonania praw poboru
   oraz
  • 3.633.532 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje, które nie zostały objęte w ramach prawa poboru - zostały przydzielone przez Zarząd Fortis Bankowi z siedzibą w Brukseli zgodnie z art. 436 §4 k.s.h.
 3. Zapisy na akcje serii J złożyła 1 osoba prawna i jej przydzielono akcje bez redukcji.
 4. Wartość emisji wyniosła 200.030.820 PLN.
 5. Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły ok. 2.314 tys. PLN, w tym: koszty przygotowania i druku prospektu - 390 tys. PLN, koszty doradztwa prawnego i finansowego (w tym oferowania akcji) - 1.036 tys. PLN, koszty promocji (w tym ogłoszenia prasowe) - 130 tys. PLN oraz koszty opłat na rzecz KPWiG, KDPW i GPW - 758 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcję wyniósł 0,46 PLN.
 6. Sporządzającym prospekt emisyjny a także oferującym akcje w publicznym obrocie był dom maklerski Fortis Securities Polska S.A.
 7. W związku z objęciem wszystkich akcji serii J i dokonaniem w całości wymaganych wpłat na te akcje - emisja akcji serii J doszła do skutku.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.