BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 9/2001

Warszawa, 21 maja 2001

Zgodnie z § 46 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 96, poz. 1126) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe Fortis Securities Polska SA za rok 2000 oraz opinię z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. NBP Nr 14, poz. 28) na koniec roku obrotowego 2000 Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Załączniki:

  1. Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 31.12.2000 r.
  2. Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za rok 2000
  3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za rok 2000
  4. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Fortis Securities Polska SA za rok 2000

 


go góry

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 31.12.2000 r.

AKTYWA Suma (w złotych)
stan na dzień
01.01.2000 31.12.2000
I. Środki pieniężne 86 631 521,51 453 098,28
1) Środki pieniężne w kasie 2 954,07 2 728,74
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 86 628 567,44 450 369,54
3) Inne środki pieniężne    
II. Należności krótkoterminowe 2 782 161,50 14 724 586,30
1) Należności od klientów 69 616,94 11 732 171,54
2) Należności od jednostek powiązanych kapitałowo   4 207,62
3) Należności od biur maklerskich i innych domów maklerskich 0,00 700 498,89
a) z tytułu zawartych transakcji   700 498,89
b) pozostałe    
4) Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych    
5) Należności od KDPW 932 856,24 2 162 951,03
6) Należności od towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emer.   45 883,01
7) Należności od izby gospodarczej    
8) Należności od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających    
9) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.    
10) Pozostałe należności 1 779 688,32 78 874,21
11) Należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte rezerwą    
12) Należności wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów    
III. Operacyjne papiery wartościowe i inne prawa majątkowe    
IV. Handlowe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe 0,00 2 518 672,34
1) Akcje    
2) Dłużne papiery wartościowe   2 518 672,34
3) Certyfikaty inwestycyjne    
4) Warranty    
5) Pozostałe papiery wartościowe    
6) Innne prawa majątkowe    
V. Lokacyjne papiery wartościowe, udziały i inne prawa mająt. 38 726,00 6 042 064,94
1) Akcje i udziały 0,00 6 000 000,00
a) akcje i udziały jednostek zależnych   6 000 000,00
b) akcje i udziały jednostek stowarzyszonych    
c) akcje i udziały jednostki dominującej    
2) Dłużne papiery wartościowe    
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyj.    
4) Certyfikaty inwestycyjne    
5) Pozostałe papiery wartościowe 38 726,00 42 064,94
6) Innne prawa majątkowe    
VI. Należności długoterminowe    
VII. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
1. pożyczki udzielone jednostce dominującej    
2. pożyczki udzielone jednostkom zależnym    
3. pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym    
VIII. Wartości niematerialne i prawne 254 330,55 588 479,69
1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu działalności 6 357,06 18 406,58
2) Nabyta wartość firmy    
3) Nabyte koncesje, patetnty, licencje i podobne wartości, w tym 167 973,49 570 073,11
- oprogramowanie komputerowe 167 973,49 570 073,11
4) Inne wartości niematerialne i prawne    
5) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 80 000,00  
IX. Rzeczowy majątek trwały 1 030 175,60 827 002,73
1) Środki trwałe, w tym: 1 030 175,60 827 002,73
a) grunty    
b) budynki i lokale   193 927,63
c) zespoły komputerowe 346 651,38 451 977,59
d) pozostałe środki trwałe 683 524,22 181 097,51
2) Inwestycje rozpoczęte    
3) Zaliczki na poczet inwestycji    
X. Akcje własne do zbycia    
XI. Rozliczenia międzyokresowe 35 843,31 18 297,15
1) Z tytułu odroczonego podatku dochodowego    
2) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 35 843,31 18 297,15
AKTYWA RAZEM (I-XI) 90 772 758,47 25 172 201,43
PASYWA Suma (w złotych)
stan na dzień
01.01.2000 31.12.2000
I. Zobowiązania krótkoterminowe 85 999 155,22 14 951 930,53
1) Zobowiązania wobec klientów 83 891 783,04 2 521 072,07
2) Zobowiązania wobec jednostek powiązanych kapitałowo    
3) Zobowiązania wobec biur maklerskich i innych domów makl. 0,00 10 982 349,75
a) z tytułu zawartych transakcji   10 982 349,75
b) pozostałe    
4) Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych 95 041,98 65 189,67
5) Zobowiązania wobec KDPW 48 794,87 902 125,73
6) Zobowiązania wobec izby gospodarczej    
7) Zobowiązania wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających    
8) Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego    
9) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
10) Dłużne papiery wartościowe    
11) Zobowiązania wekslowe    
12) Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ. 524 064,66 158 928,72
13) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 304 290,74 17 984,27
14) Zobowiązania wobec towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy   102 862,75
15) Zobowiązania wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wart.    
16) Fundusze specjalne 14 778,37 16 543,59
17) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 120 401,56 184 873,98
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1) Kredyty bankowe 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
2) Pożyczki 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
3) Dłużne papiery wartościowe    
4) Zobowiązania z tutułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych    
5) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
6) Pozostałe zobowiązania długoterminowe    
III. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 499 836,96 197 938,45
1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 479 229,50 142 974,45
2) Przychody przyszłych okresów 20 607,46 54 964,00
IV. Rezerwy 0,00 0,00
1) Rezerwy na podatek dochodowy    
2) Pozostałe    
V. Zobowiązania podporządkowane 885 662,05 0,00
VI. Kapitał własny 3 388 104,24 10 022 332,45
1) Kapitał akcyjny 7 175 000,00 13 195 000,00
2) Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału (wartość ujemna)    
3) Kapitał zapasowy 853 764,47 679 051,01
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 626 724,96 439 899,39
b) utworzony ustawowo 4 080,98 16 193,09
c) utworzony zgodnie ze statutem lub umową    
d) z dopłat akcjonariuszy    
e) inny 222 958,53 222 958,53
4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 791,66 28 679,55
5) Pozostałe kapitały rezerwowe    
6) Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych    
7) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -3 186 825,57 -1 494 626,32
a) niepodzielony zysk (wielkość dodatnia)    
b) niepokryta strata (wielkość ujemna) -3 186 825,57 -1 494 626,32
8) Zysk (strata) netto -1 494 626,32 -2 385 771,79
a) zysk (netto)    
b) strata (netto -1 494 626,32 -2 385 771,79
PASYWA RAZEM (I - III) 90 772 758,47 25 172 201,43
POZYCJE POZABILANSOWE Suma (w złotych)
stan na dzień
01.01.2000 31.12.2000
I. papiery wartościowe klientów 340 996 917,41 40 291 570,37
II. Zobowiązania warunkowe, w tym: 59 916,15 47 120,13
1. Gwarancje 0,00 0,00
2. Kaucje, poręczenia 59 916,15 47 120,13
III. Majątek obcy w użytkowaniu 0,00 0,00
IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego 0,00 0,00

Małgorzata Dominiczak-Zielińska
Prezes Zarządu
Witold Samborski
Członek Zarządu
Wiesława Kowalczyk
Dyrektor Finansowy

Warszawa, dnia 10.05.2001 r.

 


go góry

Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za rok 2000

Wyszczególnienie okres poprzedni
1999
okres bieżący
2000
I. Przychody z działalności maklerskiej 6 102 475,88 5 233 523,24
1. Prowizje 5 159 789,20 4 381 952,99
a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dajacego zlecenie 4 724 828,79 3 558 997,37
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych 434 376,08 527 719,50
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych 584,33 292 477,12
d) pozostałe   2 759,00
2. Inne przychody 942 686,68 851 570,25
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 198 149,64 230 749,91
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych 23 766,10 62 498,90
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych 36 000,00 3 500,00
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie 187 282,65 361 005,52
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi 7 522,42 5 198,08
f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych    
g) pozostałe 489 965,87 188 617,84
II. Koszty działalności maklerskiej 10 047 156,43 9 147 492,70
1. Koszty z tytułu afiliacji    
2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych oraz na rzecz KDPW 1 517 769,78 1 210 124,31
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej    
4. Wynagrodzenia 3 776 351,08 3 270 219,16
5. Narzuty na wynagrodzenia 481 359,07 454 446,39
6. Świadczenia na rzecz pracowników    
7. Zużycie materiałów i energii 197 088,08 146 689,64
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynku 881 240,76 926 025,88
9. Pozostałe koszty rzeczowe 1 776 854,65 1 673 050,64
10. Amortyzacja 425 756,42 506 461,35
11. Podatki i inne opłaty o chrakterze publicznoprawnym 480 660,55 516 402,72
12. Prowizje i inne opłaty   213 793,92
13. Pozostałe 510 076,04 230 278,69
III. Wynik z działalności maklerskiej (I-II) -3 944 680,55 -3 913 969,46
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych 22 494,91 326 416,34
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach    
2. Odsetki   326 416,34
3. Korekty aktualizujące wartość    
4. Przychody ze sprzedaży netto 22 494,91  
5. Pozostałe    
V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych i innych praw majątkowych 22 499,30 0,00
1. Korekty aktualizujące wartość    
2. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych 22 499,30  
3. Pozostałe    
VI. Zysk (strata) z operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartościowymi i innych prawami majątkowymi (IV-V) -4,39 326 416,34
VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 444 640,00 3 500,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach    
2. Odsetki 2 500,00 3 500,00
3. Korekty aktualizujące wartość    
4. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto 442 140,00  
5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych    
6. Pozostałe    
VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 424 448,10 161,06
1. Korekty aktualizujące wartość 1,20 161,06
2. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majatkowych oraz umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych 424 446,90  
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych    
4. Pozostałe    
IX. Zysk (strata) z operacji lokacyjnymi papierami wartościowymi, udziałami i innymi prawami majątkowymi (VII-VIII) 20 191,90 3 338,94
X. Pozostałe przychody operacyjne 12 365 345,53 4 062 978,64
1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych 1 300,00 267 458,08
2. Dotacje    
3. Pozostałe 12 364 045,53 3 795 520,56
XI. Pozostałe koszty operacyjne 11 166 311,99 3 784 869,38
1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niemateriałnych i prawnych 5 674,90 248 311,49
2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne   22 063,36
3. Pozostałe 11 160 637,09 3 514 494,53
XII. Różnica wartości rezerw 393 957,17 0,00
1. Rozwiązanie rezerw (+) 464 444,35  
2. Utworzenie rezerw (-) -70 487,18  
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+X-XI+XII) -2 331 502,33 -3 306 104,92
XIV. Przychody finansowe 1 083 443,64 1 153 348,12
1. Odsetki od udzielonych pożyczek    
2. Odsetki od lokat i depozytów 575 227,90 967 015,78
3. Pozostałe odsetki 308 526,61 28 644,63
4. Dodatnie różnice kursowe 1 930,27 24 272,08
5. Pozostałe 197 758,86 133 415,63
XV. Koszty finansowe 246 067,63 232 314,99
1. Odsetki od kredytów i pożyczek 72 159,08 65 700,44
w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo   65 700,44
2. Pozostałe odsetki 14 384,89 8 827,72
3. Ujemne różnice kursowe 149 089,58 138 786,81
a) zrealizowane   138 786,81
b) niezrealizowane   0,00
4. Pozostałe 10 434,08 19 000,02
XVI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XIII+XIV-XV) -1 494 126,32 -2 385 071,79
XVII. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
1. Losowe    
2.Pozostałe    
XVIII. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00
1. Losowe    
2.Pozostałe    
XIX. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII) -1 494 126,32 -2 385 071,79
XX. Podatek dochodowy 500,00 700,00
XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    
XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI) -1 494 626,32 -2 385 771,79

Małgorzata Dominiczak-Zielińska
Prezes Zarządu
Witold Samborski
Członek Zarządu
Wiesława Kowalczyk
Dyrektor Finansowy

Warszawa, dnia 10.05.2001 r.

 


go góry

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za rok 2000

Sporządzone za okres 1.01.2000r-31.12.2000r. Rok ubiegły Rok bieżący
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Wynik finansowy netto Zysk (Strata) -1.494.626,32 -2.385.771,79
II. Korekty o pozycje: +71.549.035,44 -85.147.341,85
1. Amortyzacja +425.756,42 +506.461,35
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych +141.163,10 +120.513,85
3. Odsetki, dywidendy +69.633,55 +57.768,10
4. (Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej -13.312,61 +2.647,97
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -393.957,11 0,00
6. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 0,00 700,00
7. Podatek dochodowy zapłacony 0,00 -700,00
8. Zmiana stanu operacyjnych i handlowych papierów wartośc. 0,00 -2.518.672,34
9. Zmiana stanu należności +2.414.755,34 -11.942.424,80
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych +68.611.734,68 -71.089.444,69
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych +284.765,09 -318.708,89
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów +8.497,04 +34.356,54
14. Pozostałe pozycje   +161,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej +70.054.409,12 -87.533.113,64
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej 465.934,91 267.458,08
1. Sprzedaż pozostałych lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 464.634,91  
2. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych    
3. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1.300,00 267.458,08
4. Otrzymane dywidendy    
5. Otrzymane odsetki    
6. Pozostałe wpływy    
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -545.094,05 6.865.323,67
1. Nabycie lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów w jednostkach zależnych   6.000.000,00
2. Nabycie pozostałych lokacyjnych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 22.499,30  
3. Nabycie akcji własnych    
4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 87.922,19 445.984,22
5. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 434.672,56 419.339,45
6. Udzielone pożyczki długoterminowe    
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom    
8. Pozostałe wydatki    
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -79.159,14 -6.597.865,59
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej 2.419.200,00 9.020.000,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych    
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek    
3. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek    
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych    
6. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
7. Wpływy z emisji akcji własnych 2.419.200,00 9.020.000,00
8. Dopłaty do kapitału    
9. Pozostałe wpływy    
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -110.428,20 -1.067.444,00
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych    
2. Spłata długoterminowych pożyczek    
3. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
4. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek    
5. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
6. Spłata zobowiązań podporządkowanych   -938.000,00
7. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych    
8. Umorzenie akcji własnych    
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli    
10. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących    
11. Wydatki na cele społecznie użyteczne    
12. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego    
13. Zapłacone odsetki -110.428,20 -129.444,00
14. Pozostałe wydatki    
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej +2.308.771,80 +7.952.556,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘZNE NETTO RAZEM (A+B+C) +72.284.021,78 -86.178.423,23
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH +72.284.021,78 -86.178.423,23
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych +145,27 -227,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO -14.347.499,73 -86.631.521,51
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: F+D +86.631.521,51 +453.098,28

Małgorzata Dominiczak-Zielińska
Prezes Zarządu
Witold Samborski
Członek Zarządu
Wiesława Kowalczyk
Dyrektor Finansowy

Warszawa, dnia 10.05.2001 r.

 


go góry

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Fortis Securities Polska SA za rok 2000

Dla Akcjonariuszy Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.172.201,43 złotych, zestawienie pozycji pozabilansowych na dzień 31 grudnia 2000 roku obejmujące zdeponowane na rachunkach klientów papiery wartościowe o wartości 40.291.570,37 złotych i zobowiązania warunkowe o wartości 47.120,13 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujący stratę netto w kwocie 2.385.771,79 złotych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 86.178.423,23 złotych oraz informacja dodatkowa.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób dający wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku, wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2000 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska (Dz.U. nr 52, poz. 624), stosowanymi w sposób ciągły.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności sporządzonym przez Zarząd Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Biegły rewident nr 4979/2575
Hanna Fludra
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Biegły rewident nr 796/1670
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu
  Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Renata Sochacka, Dyrektor

Warszawa, 11 maja 2001 roku

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.