BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 14/2001

Warszawa, 29 czerwca 2001

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - XX Wydział Gospodarczy sygn. KRS/4447/1/782 o wpisie do rejestru przedsiębiorców z datą 28 czerwca 2001 r. zmiany w kapitale zakładowym Fortis Bank Polska SA, polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 30.155.400 (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych w wyniku emisji 5.025.900 akcji Serii J o łącznej nominalnej wartości 10.051.800 złotych.

Kapitał zakładowy Fortis Bank Polska SA podzielony jest obecnie na 15.077.700 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, co stanowi 15.077.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd podaje listę akcjonariuszy posiadających 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na WZA - wg. stanu na dzień 29 czerwca 2001 r.

  ilość akcji ilość głosów na WZA *
Fortis Bank 14.941.807 99,10% 11.308.275 75%
Pozostali 135.893 0,90% 135.893 0,90%
Razem: 15.077.700 100%    

*Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank z siedzibą w Brukseli, posiadający 14.941.807 akcji Fortis Bank Polska SA może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% wszystkich akcji.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.