BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 18/2001

Warszawa, 4 października 2001

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że został powiadomiony o podpisaniu umowy kredytowej w sprawie zaciągnięcia linii kredytowej z Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie, z limitem 50 mln EUR na okres 48 miesięcy w celu finansowania bieżącej działalności operacyjnej Banku. W ramach linii kredytowej Bank może pobierać zaliczki w EUR lub równowartości w USD, CHF, JPY w okresie 23 miesięcy od zawarcia umowy na 1, 3 lub 6-mies. okresy odsetkowe. Umowa obowiązuje od dnia 24 września br.

Oprocentowanie: 1-mies, 3-mies lub 6-mies. IBOR w walucie zaliczki w zależności od długości okresu odsetkowego wybranego przez Bank. Prowizja od zaangażowania: 0,125% w skali roku od niewykorzystanej części limitu kredytowego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.