BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 16/2001

Warszawa, 11 lipca 2001

Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwałą Nr 175/2001 postanowił o wprowadzeniu z dniem 18 lipca 2001 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym - 5.025.900 akcji serii J Fortis Bank Polska SA (akcje zwykłe na okaziciela) pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA rejestracji i asymilacji w/w akcji z innymi akcjami Fortis Bank Polska SA oznaczonymi kodem podstawowym PLPPAB000011.

Jednocześnie Zarząd Giełdy Uchwałą Nr 174/2001 wyznaczył dzień ostatniego notowania praw do akcji serii J na 17 lipca 2001 r.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.