BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 19/2001

Warszawa, 26 października 2001

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem a Fortis Securities Polska SA (FSP SA) ustalono warunki kredytowania debetu na rachunku FSP SA do maksymalnej wysokości 5.000.000 PLN, wynikającego z rozliczeń z KDPW, dokonywanych przez FSP za pośrednictwem Fortis Banku Polska SA, na podstawie umowy z dnia 22 czerwca 1999 r., zawartej pomiędzy Bankiem a FSP SA w sprawie rozliczeń związanych z obrotem papierami wartościowymi. Ostateczne rozliczenie kredytu, udzielonego na warunkach rynkowych, nastąpi do dnia 30 października br.

Fortis Bank Polska SA posiada 100% akcji Fortis Securities Polska SA.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.