BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 8/2001

15 maja 2000

Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 28) oraz §33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Thomasa C. Cianfrani z funkcji Wiceprezesa Zarządu. W kwietniu 1995 r. Pan Cianfrani został powołany do Zarządu Banku z ramienia Korporacji Finansowania Przedsiębiorczości (ECC) i od tego momentu do końca ubiegłego roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Banku. Pod jego nadzorem nastąpił w Banku znaczący technologiczny i informatyczny rozwój Banku, w tym systemów finansowych i operacji rozliczeniowych. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Panu Cianfrani za jego długoletni wkład pracy w rozwój Banku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.