BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 25/2001

21 grudnia 2001

Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 3 oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Banku informuje, że w ramach kontynuacji współpracy, Fortis Bank Polska S.A. zawarł w dniu dzisiejszym kolejną umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy której EBOiR udzielił Fortis Bank Polska S.A. linii kredytowej do wysokości 20 milionów EURO w dwóch transzach na okres 5 lat (licząc od roku 2000) z przeznaczeniem na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w dniu dzisiejszym w siedzibie Banku w obecności przedstawicieli EBOiR, władz Banku i dziennikarzy.

Informacja dla prasy

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.