BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 17/2001

Warszawa, 30 sierpnia 2001

Zgodnie z § 46 pkt. 8 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji biezacych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie okreslenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowosci w odniesieniu do jednostek bedacych emitentami papierów wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartosciowych ubiegajacymi sie o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 1126) - Zarzad Fortis Bank Polska SA przesyla w zalaczeniu sprawozdanie finansowe Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001 roku.

Kierujac sie przepisami ww. rozporzadzenia oraz przepisami Uchwaly nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporzadzania przez banki skonsolidowanych sprawozdan finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28) Bank nie sporzadzil skonsolidowanego sprawozdania finansowego na koniec pierwszego pólrocza 2001 roku.

Zalaczniki:

  1. Bilans Fortis Securities Polska SA na dzien 30.06.2001 r.
  2. Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001 r.
  3. Sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001 r.


do góry

Bilans Fortis Securities Polska SA na dzien 30.06.2001 r.

AKTYWA Suma (w zlotych)
stan na dzien
30.06.2000 30.06.2001
I. Srodki pieniezne 24 803 172,23 147 612 946,60
1) Srodki pieniezne w kasie 2 986,94 2 724,18
2) Srodki pieniezne na rachunkach bankowych 24 795 492,40 147 609 903,47
3) Inne srodki pieniezne 4 692,89 318,95
II. Naleznosci krótkoterminowe 2 363 935,37 10 848 822,72
1) Naleznosci od klientów 788 606,58 2 553 148,43
2) Naleznosci od jednostek powiazanych kapitalowo   3 967 996,93
3) Naleznosci od biur maklerskich i innych domów maklerskich 815 849,10 3 382 569,85
a) z tytulu zawartych transakcji 815 849,10 3 382 569,85
b) pozostale    
4) Naleznosci od podmiotów prowadzacych regulowane rynki papierów wartosciowych    
5) Naleznosci od KDPW 325 957,55 862 855,14
6) Naleznosci od towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emer. 37 368,13 8 614,00
7) Naleznosci od izby gospodarczej    
8) Naleznosci od emitentów papierów wartosciowych lub wprowadzajacych    
9) Naleznosci z tytulu podatków, dotacji i ubezpieczen spol. 58 394,27 208,48
10) Pozostale naleznosci 337 759,74 73 429,89
11) Naleznosci dochodzone na drodze sadowej, nie objete rezerwa    
12) Naleznosci wynikajace z zawartych ramowych umów pozyczki i sprzedazy krótkiej z tytulu pozyczonych papierów    
III. Operacyjne papiery wartosciowe i inne prawa majatkowe    
IV. Handlowe papiery wartosciowe i inne prawa majatkowe    
1) Akcje    
2) Dluzne papiery wartosciowe    
3) Certyfikaty inwestycyjne    
4) Warranty    
5) Pozostale papiery wartosciowe    
6) Innne prawa majatkowe    
V. Lokacyjne papiery wartosciowe, udzialy i inne prawa majat. 2 378 952,86 6 042 064,94
1) Akcje i udzialy   6 000 000,00
a) akcje i udzialy jednostek zaleznych   6 000 000,00
b) akcje i udzialy jednostek stowarzyszonych    
c) akcje i udzialy jednostki dominujacej    
2) Dluzne papiery wartosciowe 2 336 726,86  
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyj.    
4) Certyfikaty inwestycyjne    
5) Pozostale papiery wartosciowe 42 226,00 42 064,94
6) Innne prawa majatkowe    
VI. Naleznosci dlugoterminowe    
VII. Udzielone pozyczki dlugoterminowe    
1. pozyczki udzielone jednostce dominujacej    
2. pozyczki udzielone jednostkom zaleznym    
3. pozyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym    
VIII. Wartosci niematerialne i prawne 214 114,49 593 703,99
1) Koszty organizacji poniesione przy zalozeniu lub pózniejszym rozszerzeniu dzialalnosci 9 634,30 15 358,87
2) Nabyta wartosc firmy    
3) Nabyte koncesje, patetnty, licencje i podobne wartosci, w tym 124 480,19 578 345,12
- oprogramowanie komputerowe 124 480,19 578 345,12
4) Inne wartosci niematerialne i prawne    
5) Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne 80 000,00  
IX. Rzeczowy majatek trwaly 1 069 909,41 751 468,16
1) Srodki trwale, w tym: 1 069 909,41 751 468,16
a) grunty    
b) budynki i lokale 295 499,86  
c) zespoly komputerowe 385 688,06 612 924,38
d) pozostale srodki trwale 388 721,49 138 543,78
2) Inwestycje rozpoczete    
3) Zaliczki na poczet inwestycji    
X. Akcje wlasne do zbycia    
XI. Rozliczenia miedzyokresowe 82 248,12 37 900,50
1) Z tytulu odroczonego podatku dochodowego    
2) Pozostale rozliczenia miedzyokresowe 82 248,12 37 900,50
AKTYWA RAZEM (I - XI) 30 912 332,48 165 886 906,91
PASYWA Suma (w zlotych)
stan na dzien
30.06.2000 30.06.2001
I. Zobowiazania krótkoterminowe 23 747 682,48 156 267 626,15
1) Zobowiazania wobec klientów 17 190 285,09 4 799 481,81
2) Zobowiazania wobec jednostek powiazanych kapitalowo 6 020 000,00 4 545 604,34
3) Zobowiazania wobec biur maklerskich i innych domów makl.   2 073 700,06
a) z tytulu zawartych transakcji   2 073 700,06
b) pozostale    
4) Zobowiazania wobec podmiotów prowadzacych regulowane rynki papierów wartosciowych 134 075,80 49 444,15
5) Zobowiazania wobec KDPW 33 708,02 13 771,17
6) Zobowiazania wobec izby gospodarczej    
7) Zobowiazania wobec emitentów papierów wartosciowych lub wprowadzajacych   144 614 574,00
8) Zobowiazania wobec banku rozliczeniowego    
9) Kredyty i pozyczki    
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo    
b) pozostale    
10) Dluzne papiery wartosciowe    
11) Zobowiazania wekslowe    
12) Zobowiazania z tytulu podatków, cel i ubezpieczen spol. 137 891,31 98 153,62
13) Zobowiazania z tytulu wynagrodzen 53 406,08 19 231,60
14) Zobowiazania wobec towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy 130 313,73 24 679,53
15) Zobowiazania wynikajace z zawartych ramowych umów pozyczki i sprzedazy krótkiej z tytulu pozyczonych papierów wart.    
16) Fundusze specjalne 15 015,11 16 393,59
17) Pozostale zobowiazania krótkoterminowe 32 987,34 12 592,28
II. Zobowiazania dlugoterminowe    
1) Kredyty bankowe    
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo    
b) pozostale    
2) Pozyczki    
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo    
b) pozostale    
3) Dluzne papiery wartosciowe    
4) Zobowiazania z tutulu innych papierów wartosciowych i praw majatkowych    
5) Zobowiazania z tytulu umów leasingu finansowego    
a) od podmiotów powiazanych kapitalowo    
b) pozostale    
6) Pozostale zobowiazania dlugoterminowe    
III. Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszlych okresów 169 933,06 93 366,17
1) Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 149 325,60 58 948,61
2) Przychody przyszlych okresów 20 607,46 34 417,56
IV. Rezerwy    
1) Rezerwy na podatek dochodowy    
2) Pozostale    
V. Zobowiazania podporzadkowane 976 930,75  
VI. Kapital wlasny 6 017 786,19 9 525 914,59
1) Kapital akcyjny 7 175 000,00 13 195 000,00
2) Nalezne, lecz nie wniesione wklady na poczet kapitalu (wartosc ujemna)    
3) Kapital zapasowy 666 938,90 679 051,01
a) ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej 439 899,79 439 899,39
b) utworzony ustawowo 4 080,98 16 193,09
c) utworzony zgodnie ze statutem lub umowa    
d) z doplat akcjonariuszy    
e) inny 222 958,13 222 958,53
4) Kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 791,66 28 679,55
5) Pozostale kapitaly rezerwowe    
6) Róznice kursowe z przeliczenia oddzialów zagranicznych    
7) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieglych -1 494 626,32 -3 880 398,11
a) niepodzielony zysk (wielkosc dodatnia)    
b) niepokryta strata (wielkosc ujemna) -1 494 626,32 -3 880 398,11
8) Zysk (strata) netto -370 318,05 -496 417,86
a) zysk (netto)    
b) strata (netto -370 318,05 -496 417,86
PASYWA RAZEM (I - III) 30 912 332,48 165 886 906,91
POZYCJE POZABILANSOWE Suma (w zlotych)
stan na dzien
30.06.2000 30.06.2001
I. papiery wartosciowe klientów 288 735 742,17 46 668 660,97
II. Zobowiazania warunkowe, w tym: 59 916,15 27 730,19
1. Gwarancje    
2. Kaucje, poreczenia 59 916,15 27 730,19
III. Majatek obcy w uzytkowaniu    
IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego    

Witold Samborski
Czlonek Zarzadu
Wieslawa Kowalczyk
Dyrektor Finansowy

Warszawa, dnia 08.08.2001 r.


do góry

Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001

Wyszczególnienie okres poprzedni
01.01.2000-30.06.2000
okres biezacy
01.01.2001-30.06.2001
I. Przychody z dzialalnosci maklerskiej 3 582 403,61 2 796 945,89
1. Prowizje 3 116 900,86 2 131 647,24
a) od operacji papierami wartosciowymi we wlasnym imieniu, lecz na rachunek dajacego zlecenie 2 451 985,91 1 063 064,68
b) z tytulu oferowania papierów wartosciowych 527 719,50 1 000 154,10
c) z tytulu przyjmowania zlecen kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych 137 195,45 59 799,46
d) pozostale   8 629,00
2. Inne przychody 465 502,75 665 298,65
a) z tytulu prowadzenia rachunków papierów wartosciowych i rachunków pienieznych klientów 138 908,83 34 814,00
b) z tytulu oferowania papierów wartosciowych 16 045,90 102 147,50
c) z tytulu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartosciowych 3 000,00  
d) z tytulu zarzadzania cudzym pakietem papierów wartosciowych na zlecenie 160 107,68 489 120,07
e) z tytulu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartosciowymi 1 098,49 554,49
f) z tytulu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartosciowych    
g) pozostale 146 341,85 38 662,59
II. Koszty dzialalnosci maklerskiej 4 937 633,41 3 583 439,80
1. Koszty z tytulu afiliacji    
2. Oplaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartosciowych oraz na rzecz KDPW 787 621,82 375 532,48
3. Oplaty na rzecz izby gospodarczej    
4. Wynagrodzenia 1 743 003,98 1 418 520,75
5. Narzuty na wynagrodzenia 280 743,12 249 677,33
6. Swiadczenia na rzecz pracowników    
7. Zuzycie materialów i energii 76 529,74 51 020,84
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynku 519 592,78 296 490,41
9. Pozostale koszty rzeczowe 893 665,63 585 326,95
10. Amortyzacja 223 217,91 272 904,06
11. Podatki i inne oplaty o chrakterze publicznoprawnym 210 850,41 182 619,86
12. Prowizje i inne oplaty 126 816,82 75 070,63
13. Pozostale 75 591,20 76 276,49
III. Wynik z dzialalnosci maklerskiej (I - II) -1 355 229,80 -786 493,91
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartosciowych i innych praw majatkowych 144 470,86 23 993,90
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach    
2. Odsetki 144 470,86 23 993,90
3. Korekty aktualizujace wartosc    
4. Przychody ze sprzedazy netto    
5. Pozostale    
V. Koszty z tytulu operacyjnych i handlowych papierów wartosciowych i innych praw majatkowych    
1. Korekty aktualizujace wartosc    
2. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartosciowych    
3. Pozostale    
VI. Zysk (strata) z operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wartosciowymi i innych prawami majatkowymi (IV-V) 144 470,86 23 993,90
VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych 3 500,00  
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach    
2. Odsetki 3 500,00  
3. Korekty aktualizujace wartosc    
4. Przychody ze sprzedazy lub umorzenia netto    
5. Odpis dyskonta od dluznych papierów wartosciowych    
6. Pozostale    
VIII. Koszty z tytulu lokacyjnych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych    
1. Korekty aktualizujace wartosc    
2. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych oraz umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych    
3. Amortyzacja premii od dluznych papierów wartosciowych    
4. Pozostale    
IX. Zysk (strata) z operacji lokacyjnymi papierami wartosciowymi, udzialami i innymi prawami majatkowymi (VII-VIII) 3 500,00  
X. Pozostale przychody operacyjne 3 637 344,90 106 608,93
1. Przychody ze sprzedazy rzeczowych skladników majatku trwalego i wartosci niematerialnych i prawnych 18 400,00 9 496,73
2. Dotacje    
3. Pozostale 3 618 944,90 97 112,20
XI. Pozostale koszty operacyjne 3 333 354,78 4 956 165,63
1. Wartosc sprzedanych rzeczowych skladników majatku trwalego i wartosci niematerialnych i prawnych 268,80 22 282,93
2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne 22 063,36 241 160,59
3. Pozostale 3 311 022,62 4 692 722,11
XII. Róznica wartosci rezerw    
1. Rozwiazanie rezerw (+)    
2. Utworzenie rezerw (-)    
XIII. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (III+VI+IX+X-XI+XII) -903 268,82 -5 612 056,71
XIV. Przychody finansowe 640 984,23 5 120 153,98
1. Odsetki od udzielonych pozyczek    
2. Odsetki od lokat i depozytów 548 544,19 5 030 199,01
3. Pozostale odsetki 19 654,00 4 987,84
4. Dodatnie róznice kursowe 5 010,87  
5. Pozostale 67 775,17 84 967,13
XV. Koszty finansowe 107 333,46 4 515,13
1. Odsetki od kredytów i pozyczek 38 563,50 816,45
w tym: dla podmiotów powiazanych kapitalowo 38 563,50 816,45
2. Pozostale odsetki 8 420,38 113,67
3. Ujemne róznice kursowe 57 638,55 138,62
a) zrealizowane   138,62
b) niezrealizowane    
4. Pozostale 2 711,03 3 446,39
XVI. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (XIII+XIV-XV) -369 618,05 -496 417,86
XVII. Zyski nadzwyczajne    
1. Losowe    
2.Pozostale    
XVIII. Straty nadzwyczajne    
1. Losowe    
2.Pozostale    
XIX. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII) -369 618,05 -496 417,86
XX. Podatek dochodowy 700,00  
XXI. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)    
XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI) -370 318,05 -496 417,86

Warszawa, dnia 08.08.2001 r.


do góry

Sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych Fortis Securities Polska SA za pierwsze pólrocze 2001

Sporzadzone za okres 01.01.2001 r.-30.06.2001 r. Rok ubiegly Rok biezacy
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Wynik finansowy netto Zysk (Strata) -370 318,05 -496 417,86
II. Korekty o pozycje: -62 039 376,21 +148 155 026,76
1. Amortyzacja +443 217,91 +272 904,06
2. Zyski (Straty) z tytulu róznic kursowych +52 627,68  
3. Odsetki, dywidendy -109 407,36  
4. (Zysk) Strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej +3 663,36 +253 946,79
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw    
6. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat    
7. Podatek dochodowy zaplacony    
8. Zmiana stanu operacyjnych i handlowych papierów wartosc.   +2 518 672,34
9. Zmiana stanu naleznosci +418 226,13 +3 875 763,58
10. Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych (z wyjatkiem pozyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych -62 251 472,74 +141 357 915,62
12. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -376 308,71 -103 629,19
13. Zmiana stanu przychodów przyszlych okresów   -20 546,44
14. Pozostale pozycje +77,52  
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej -62 409 694,26 +147 658 608,90
PRZEPLYWY PIENIEZNE Z DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ
I. Wplywy z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 18 400,00 9 496,73
1. Sprzedaz pozostalych lokacyjnych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych    
2. Sprzedaz wartosci niematerialnych i prawnych    
3. Sprzedaz skladników rzeczowego majatku trwalego 18 400,00 9 496,73
4. Otrzymane dywidendy    
5. Otrzymane odsetki    
6. Pozostale wplywy    
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 2 437 055,02 508 257,31
1. Nabycie lokacyjnych papierów wartosciowych, udzialów w jednostkach zaleznych    
2. Nabycie pozostalych lokacyjnych papierów wartosciowych, udzialów i innych praw majatkowych 2 192 256,00  
3. Nabycie akcji wlasnych    
4. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych 20 474,30 164 264,45
5. Nabycie skladników rzeczowego majatku trwalego 224 324,72 343 992,86
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe    
7. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom    
8. Pozostale wydatki    
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (I - II) -2 418 655,02 -498 760,58
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 3.000.000,00  
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytów bankowych    
2. Zaciagniecie dlugoterminowych pozyczek    
3. Emisja dlugoterminowych dluznych papierów wartosciowych    
4. Zaciagniecie krótkoterminowych kredytów i pozyczek    
5. Zaciagniecie zobowiazan podporzadkowanych    
6. Emisja krótkoterminowych dluznych papierów wartosciowych    
7. Wplywy z emisji akcji wlasnych 3.000.000,00  
8. Doplaty do kapitalu    
9. Pozostale wplywy    
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej    
1. Splata dlugoterminowych kredytów bankowych    
2. Splata dlugoterminowych pozyczek    
3. Wykup dlugoterminowych dluznych papierów wartosciowych    
4. Splata krótkoterminowych kredytów i pozyczek    
5. Wykup krótkoterminowych dluznych papierów wartosciowych    
6. Splata zobowiazan podporzadkowanych    
7. Wydatki z tytulu emisji akcji wlasnych    
8. Umorzenie akcji wlasnych    
9. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz wlascicieli    
10. Wyplaty z zysku dla osób zarzadzajacych i nadzorujacych    
11. Wydatki na cele spolecznie uzyteczne    
12. Platnosci zobowiazan z tytulu umów leasingu finansowego    
13. Zaplacone odsetki    
14. Pozostale wydatki    
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej +3.000.000,00  
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO RAZEM (A+B+C) -61.828.349,28 +147.159.848,32
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKÓW PIENIEZNYCH -61.828.349,28 +147.159.848,32
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO -86.631.521,51 -453.098,28
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: F+D +24.803.172,23 +147.612.946,60

Warszawa, dnia 08.08.2001 r.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.