BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 3/2001

26 lutego 2001

Zgodnie z art. 80 oraz art. 81 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754), Zarzad Fortis Bank Polska S.A. informuje, ze ustalil cene emisyjna akcji serii J Fortis Banku Polska SA na 39,80 PLN za jedna akcje.

W zwiazku z powyzszym Zarzad Fortis Bank Polska SA informuje, iz w tresci Prospektu emisyjnego sporzadzonego na dzien 31 sierpnia 2000 roku i zlozonego w KPWiG jako zalacznik do zawiadomienia o emisji akcji serii J w dniu 31 pazdziernika 2000 r., dokonano nastepujacych zmian:

 1. WSTEP
  1. Ulega zmianie tresc trzeciego akapitu na pierwszej stronie okladki w nastepujacy sposób:
   bylo: "Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie ustalona na zasadach okreslonych w punkcie 1.8. niniejszego Prospektu i podana do publicznej wiadomosci w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi, nie pózniej, niz na 2 dni robocze przed rozpoczeciem subskrypcji, w formie komunikatu przeslanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a takze opublikowana w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Gieldy Parkiet".",
   jest: "Cena emisyjna Akcji Serii J zostala ustalona na poziomie 39,80 PLN.";
  2. Na pierwszej stronie okladki uzupelniono tabele w nastepujacy sposób:
     Cena emisyjna Prowizja subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wplywy Emitenta
   Na jednostke 39,80 0,47 39,33
   Razem 200 030 820 2 375 000 197 655 820
  3. Na pierwszej stronie okladki pod tabela usunieto nastepujace objasnienie:
   "(1) - Prowizje subemitentów i inne koszty przeprowadzenia niniejszej Oferty zostana okreslone i podane do publicznej wiadomosci w ciagu 14 dni od daty zakonczenia subskrypcji.";
  4. Na pierwszej stronie okladki w akapicie pod tabela dodano piate zdanie w brzmieniu:
   "Cena emisyjna Akcji Serii J zostala ustalona na poziomie 39,80 PLN.";
  5. Na pierwszej stronie okladki w drugim akapicie pod tabela zmieniono pierwsza czesc drugiego zdania w nastepujacy sposób:
   bylo: "Zamiarem Banku jest rozpoczecie notowan PDA do konca I polowy 2001r....",
   jest: "Zamiarem Banku jest rozpoczecie notowan PDA do polowy kwietnia 2001r....";
 2. PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA
  1. W punkcie 1.8. uleglo zmianie brzmienie pierwszego akapitu w nastepujacy sposób:
   bylo: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2000r., Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustali cene emisyjna Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie podana do publicznej wiadomosci w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi, nie pózniej, niz na 2 dni robocze przed rozpoczeciem subskrypcji, w formie komunikatu przeslanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a takze opublikowanego w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Gieldy Parkiet".",
   jest: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2000r., Uchwala nr 38/2001 z dnia 23 lutego 2001r. Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustalil cene emisyjna Akcji Serii J na kwote 39,80 PLN za jedna akcje.";
  2. W punkcie 1.8. uleglo zmianie brzmienie pierwszego zdania w drugim akapicie, w nastepujacy sposób:
   bylo: "Wyznaczajac poziom ceny emisyjnej Akcji Serii J, Zarzad Banku wezmie pod uwage m.in. nastepujace czynniki:",
   jest: "Wyznaczajac poziom ceny emisyjnej Akcji Serii J, Zarzad Banku uwzglednil m.in. nastepujace czynniki:";
  3. W punkcie 1.10 uzupelniono tabele w nastepujacy sposób:
   Obnizenie wartosci ksiegowej na jedna nabywana Akcje Serii J
   Cena emisyjna jednej akcji 39,80 PLN
   Wartosc ksiegowa netto na jedna akcje przed emisja (wartosc na 30.06.2000) 22,88 PLN
   Wzrost wartosci ksiegowej na jedna akcje w wyniku emisji (pro forma) 3,10 PLN
   Wartosc ksiegowa netto na jedna akcje po emisji (pro forma) 25,98 PLN
   Obnizenie wartosci ksiegowej netto na jedna nabywana akcje 13,82 PLN
   Srednia cena zaplacona za jedna akcje Banku
     Nabyte akcje Laczny wklad pieniezny do kapitalu Spólki Srednia cena zaplacona za jedna akcje
   Liczba [%] Wartosc [%]
   Dotychczasowi akcjonariusze 10.051.800 66,6(6) 181.978.101 47,64 18,10 PLN
   Nowi nabywcy 5.025.900 33,3(3) 200.030.820 52,36 39,80 PLN
   Razem 15.077.700 100,00 382.008.921 100,00 25,34 PLN
 3. DANE O EMISJI
  1. W pierwszym akapicie punktu 3.1. dodano ostatnie zdanie w brzmieniu:
   "Laczna wartosci emisyjna Akcji Serii J wynosi 200.030.820 PLN.";
  2. W punkcie 3.1. uzupelniono tabele w nastepujacy sposób:
   Akcje Serii J Liczba wyemitowanych akcji Wartosc nominalna Cena emisyjna Nadwyzka ceny emisyjnej nad wartoscia nominalna Szacunkowe prowizje i koszty emisji Wplywy Emitenta
   [szt.] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
   1 2 3 4 5 6 7 = (2*4)-6
   na jedn. 1 2 39,80 37,80 0,47 39,33
   Razem 5.025.900 10.051.800 200.030.820 189.979.020 2.375.000 197.655.820
  3. W punkcie 3.2.:
   zmniejszono szacunkowe koszty emisji z 2.400.000 do 2.375.000 PLN;
   zmniejszono oplate ewidencyjna na rzecz KPWiG ze 120.000 do 95.000 PLN;
  4. Zmieniono tresc punktu 3.9.2. w nastepujacy sposób:
   bylo: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 czerwca 2000r. Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, przy zastosowaniu kryteriów okreslonych w punkcie 1.8. niniejszego Prospektu, ustali cene emisyjna Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie podana do publicznej wiadomosci w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi, nie pózniej, niz na 2 dni robocze przed rozpoczeciem subskrypcji, w formie komunikatu przeslanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a takze opublikowana w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Gieldy Parkiet".",
   jest: "Na podstawie Uchwaly nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 czerwca 2000r., Uchwala nr 38/2001 z dnia 23 lutego 2001r. Zarzad Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustalil cene emisyjna Akcji Serii J na kwote 39,80 PLN za jedna akcje.".
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.