BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 7/2001

15 maja 2001

Zgodnie z § 42 pkt. 1) oraz 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie o godz. 14:00 przy ul. Postępu 15. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
 7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
  3. udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  4. udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  5. podziału zysku za rok 2000.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Nadzorczej.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu przekazanie całości zysku za 2000 r. w wys. 21.031.681,49 zł. na fundusz ogólnego ryzyka, z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.