BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 2/2001

1 lutego 2001

Zgodnie z § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości, że w PDM Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12 w Warszawie, w ramach zapisów przed rejestracją, Bank dokonał zapisów na jednostki uczestnictwa w:

  • Pierwszym Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,
  • Drugim Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,
  • Trzecim Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,
  • Czwartym Terminowym Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym,

na łączną kwotę 16 000 000 zł (szesnaście milionów złotych) - z zamiarem nabycia jednostek uczestnictwa w ww. funduszach po ich zarejestrowaniu przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Fortis Bank Polska S.A. jest akcjonariuszem Fortis Securities Polska S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12 w Warszawie, która jest z kolei akcjonariuszem PDM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., która tworzy i zarządza ww. funduszami.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.