BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 12/2001

Warszawa, 22 czerwca 2001

Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2001 r. zapadły uchwały w następujących sprawach:

  1. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów zatwierdzono przedstawione Sprawozdanie Finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2000 i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000 oraz udzielono absolutorium członkom władz Banku.
  2. Dokonano podziału zysku za zakończony rok obrotowy. Uwzględniwszy wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze uchwalili, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2000 w kwocie 21.031.681,49 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.
  3. Uchwalono zmiany w Statucie Banku:

Nowe brzmienie § 1 ust. 1:

"Bank prowadzony jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, decyzji nr 46 z dnia 6 października 1990 roku Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Bankiem"."

Nowe brzmienie punktu III:

"III. Kapitał zakładowy Banku"

Nowe brzmienie § 6 ust. 1:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych i podzielony jest na 10.051.800 (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Nowe brzmienie § 7 ust.5:

"Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału zakładowego."

Nowe brzmienie § 10 ust.2:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Żądający zwołania Walnego Zgromadzenia określają równocześnie sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia."

Nowe brzmienie § 11:

"O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów."

Nowe brzmienie § 13 ust.3:

"Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady."

Nowe brzmienie § 14 ust. 6:

  1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
  5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Nowe brzmienie § 14 ust. 7:

"Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."

Skreśla się dotychczasowy § 14 ust. 8 w związku z czym następuje zmiana numeracji ust. 9 na ust. 8.

Nowe brzmienie § 14 ust. 8:

"Postanowienia ustępów 6-7 nie dotyczą sytuacji, w których Rada Nadzorcza wyraźnie delegowała umocowanie do zatwierdzenia danej czynności jednemu lub kilku członkom Rady."

Proponuje się dodanie w § 15 ust. 3 lit. k:

"k) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

Nowe brzmienie § 16 ust. 1:

"Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu Członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i pozostałych Członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu."

Nowe brzmienie § 16 ust. 5:

"Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu".

Nowe brzmienie § 20 ust. 1 lit. a:

"kapitał zakładowy,"

Nowe brzmienie § 20 ust. 2:

"Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wielkości równej 1/2 kapitału zakładowego."

Nowe brzmienie § 21 ust. 1 lit. a:

"kwota do wysokości 10% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał połowy wartości kapitału zakładowego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"

Nowe brzmienie § 23:

"Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym".

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzania jednolitego tekstu Statutu Banku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.