BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 22/2001

Warszawa, 21 listopada 2001

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w oparciu o umowę ramową zawarł kolejną umowę kredytową z klientem z Warszawy, na podstawie której udzielił kredytu nieodnawialnego w wysokości 11 mln USD (tj. 44.728.200 złotych) na okres 13 lat. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. informujemy, że obecnie łączne zaangażowanie Banku z tytułu kredytów udzielonych temu klientowi wynosi ok. 93 mln PLN, co stanowi ok. 20% funduszy własnych Banku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.