BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 10/2001

Warszawa, 11 czerwca 2001

Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w okresie od stycznia do maja bieżącego roku w stosunku do Fortis Bank Polska SA przeprowadzono kontrolę skarbową dotyczącą zobowiązań byłego Oddziału Inwestycyjno-Leasingowego Fortis Banku Polska SA z tytułu podatku od towarów i usług za lata 1999 oraz 2000.

W wyniku kontroli Fortis Bank Polska SA otrzymał decyzje ustalające kwoty zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych oraz odsetek obciążających Bank. Łączna wartość obciążeń finansowych z tego tytułu wyraża się w kwocie 18,5 mln zł. (co stanowi ok. 8% funduszy własnych Banku).

Zarząd Banku oświadcza, że zgodnie z opinią zewnętrznych doradców prawnych, decyzje organu kontroli skarbowej nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto uchybiają obowiązującym normom proceduralnym w związku, z czym będą kwestionowane przez Fortis Bank Polska SA z wykorzystaniem przysługujących mu środków prawnych.

Oddział Inwestycyjno-Leasingowy Fortis Banku Polska SA został zlikwidowany i zakończył swój byt z końcem roku 2000.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.