BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 6 czerwca 2008 r.

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 6 czerwca 2008 roku nastąpiła zmiana. W związku z brakiem zmian w kompozycji Rady Nadzorczej, wykreślony został punkt 7 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W wyniku wykreślenia, zaktualizowana została numeracja punktów porządku obrad oraz numery uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza WZA.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007.
 6. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2007,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
  5. podziału zysku za rok 2007,
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2008 r. [PDF, 83 KB]
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2007 [PDF, 146 KB]

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.