BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2009 r.

Zarząd Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 1. otwarcie posiedzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. wybór Sekretarza WZA,
 5. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
 6. powzięcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
  d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
  e) podziału zysku za rok 2008,
  f) alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego
 7. powzięcie uchwały w sprawie połączenia z Dominet Bank Spółką Akcyjną, w sprawie zmian Statutu  związanych z połączeniem oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW S.A.,
 8. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji,
 9. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A.,
 10. powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu,
 11. potwierdzenia decyzji Rady Nadzorczej podjętych w okresie od 26 września 2008 r. do 26 czerwca 2009 r,
 12. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 13. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 14. wolne wnioski,
 15. zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2009 r.

Sprawozdanie rady nadzorczej Fortis Banku Polska SA za rok 2008

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.