BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pytania i odpowiedzi

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA 25 września 2008 roku, Zarząd Banku odpowiedział na następujące pytania akcjonariusza:

1. Proszę o udzielenie informacji na temat postępów w łączeniu się Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA, w tym zagrożeń i problemów związanych z tym procesem. Prezes Zarządu udzielił informacji w tej kwestii.

W związku z procesem integracji Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA, nastąpiło znaczne zbliżenie funkcjonowania obu banków, zmierzające do utworzenia jednego, silnego podmiotu. Dominet Bank SA wprowadził dodatkowe oznaczenie swoich placówek, dokumentów i pism, wskazujące na obecność w grupie Fortis. Władze obu Banków wspólnie pracują nad strategią połączonego podmiotu. Plan integracji jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Bank systematycznie ujawnia informacje dotyczące integracji istotne dla inwestorów. Ostatnie informacje dotyczyły składu Zarządu połączonego Banku oraz daty połączenia prawnego (1 lipca 2009).
Proces integracji jest bardzo skomplikowany. Fortis Bank Polska SA zatrudnia najwyższej klasy specjalistów, którzy realizują wszystkie zadania integracyjne w wyznaczonym terminie. Największym wyzwaniem jest obszar IT i ujednolicenie wewnętrznych procedur, tak aby oba Banki zaczęły operacyjnie funkcjonować jako jeden podmiot.
Do tej pory Bank nie natrafił na nierozwiązywalne problemy

2. Czy prawdą jest, że Fortis Bank Polska SA ma problemy z pożyczaniem środków na rynku międzybankowym, w związku z trudną sytuacją głównego akcjonariusza Fortis SA/NV?
Czy występują problemy z finansowaniem bieżącej działalności Fortis Bank Polska SA?

Bank nie ma problemów z finansowaniem bieżącej działalności. Rozwój Banku finansowany jest z rozwoju bazy depozytowej, kredytów podporządkowanych oraz pożyczek na rynku międzybankowym.
Ostatnia taka umowa została zawarta 25 lutego 2008 roku z Fortis Banque Luxembourg SA na kwotę 300 mln EUR. Informację na temat zawarcia tej umowy opublikowaliśmy w Sprawozdaniu Zarządu za pierwszą połowę 2008 roku w rozdziale VIII (Opis podstawowych rodzajów ryzyka u zarządzanie ryzykiem) Punkt D (Umowy znaczące dla działalności Banku).

3. Czy w aktywach Fortis Bank Polska SA występują instrumenty finansowe  związane z przeżywającymi kryzys instytucjami finansowymi lub instrumenty finansowe bazujące na kredytach hipotecznych w USA? Jeśli tak to, jaka jest tego skala.

W aktywach Banku nie występują instrumenty finansowe związane z kredytami hipotecznymi w USA.
Informacje na temat struktury aktywów znajdują się w Raporcie Rocznym Banku za 2007 rok. W przyszłym tygodniu będzie mógł zapoznać się z danymi za I półrocze 2008 roku, które zostaną podane w Raporcie Półrocznym w rozdziałach:
9 – Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu.
14 – Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego
15 – Pozostałe aktywa
22 - Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych

4. Proszę o informację o wielkości zobowiązań (wartościowo i procentowo) wobec 3 największych podmiotów (grup kapitałowych) w podziale na podmioty mające siedzibę w Polsce i poza granicami Polski na dzień 19.09.2008.
Proszę o informację o wielkości należności (wartościowo i procentowo) wobec 3 największych podmiotów (grup kapitałowych) w podziale na podmioty mające siedzibę w Polsce i poza granicami Polski na dzień 19.09.2008.

Informacje dotyczące kontrahentów Banku stanowią tajemnicę handlową i nie podlegają upublicznieniu.
Informacja na dzień 19.09.2008 nie jest podawana. W Raporcie kwartalnym za III Kwartał 2008 pojawi się informacja na temat pozycji bilansowych Banku na dzień 30 września 2008 roku. Na 30 czerwca 2008 roku, Bank posiadał 7 zaangażowań w grupy kapitałowe, przekraczających 10% kapitałów własnych Banku.
Bank nie przekracza limitów koncentracji.

5. Czy w okresie 01.01.2007 do 19.09.2008 Fortis Bank Polska SA pożyczał pieniądze lub był poręczycielem zobowiązań lub nabywał instrumenty finansowe od Fortis SA/NV lub jakiejkolwiek ze spółek z grupy Fortis SA/NV.
Jeśli takie sytuacje miały miejsce to proszę o informacje o kwotach i warunkach na jakich miało to miejsce.
Proszę o informację obejmującą także pośrednie oferowanie przez Fortis SA/NV lub jakąkolwiek ze spółek z grupy Fortis SA/NV instrumentów finansowych innych podmiotów niż Fortis SA/NV lub jakiejkolwiek ze spółek z grupy Fortis SA/NV na rzecz Fortis Bank Polska SA w wyżej wymienionym okresie.

Informacja na dzień 19.09.2008 nie jest podawana.
W Sprawozdaniu Zarządu za pierwsze półrocze 2008 roku w Rozdziale VIII (OPIS PODSTAWOWYCH RODZAJÓW RYZYKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM) w punkcie D zostały zawarte informacje o znaczących dla działalności Banku umowach. W Sprawozdaniu Finansowym Banku za pierwsze półrocze 2008 roku zostały podane Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
Informacje za III kwartał 2008 zostaną podane w Raporcie kwartalnym, którego publikacja planowana jest na 6 listopada 2008.

6. Jaki jest bilans należności i zobowiązań między Fortis Bank Polska SA, a Fortis SA/NV lub jakąkolwiek ze spółek z grupy Fortis SA/NV na dzień 19.09.2008?
Proszę o informację na temat struktury z uwzględnieniem podziału na krótkoterminowe i długoterminowe należności i zobowiązania.

Informacje, których dotyczy pytanie nie podlegają upublicznieniu. Wszelkie informacje podlegające ujawnieniu są publikowane w raportach bieżących i okresowych. Informacja na temat należności i zobowiązań wobec podmiotów grupy na 30 września 2008 roku zostanie opublikowana w raporcie za trzeci kwartał 2008 roku, który ukaże się 6 listopada 2008 roku” w Rozdziale „Skonsolidowane Sprawozdanie grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA”

7. Jaka będzie polityka dywidendowa w najbliższych latach?

Fortis Bank Polska SA nie podaje zarówno prognozy wyników, jak i przewidywań, co do wypłaty dywidendy. Dotychczas dywidenda nie była wypłacana, lecz przeznaczana na rozwój Banku. Obecna sytuacja na rynkach finansowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie pozwala przewidzieć, jakie podejście do wypłaty dywidendy będzie najlepsze dla Banku i dla akcjonariuszy w nadchodzącym roku.

8. W jaki sposób zmieniła się wysokość udzielanych kredytów hipotecznych po wstrzymaniu oferowania ich w CHF? Jakie były przesłanki wycofania CHF z oferty dla klientów indywidualnych?

Wysokość udzielanych kredytów hipotecznych po wstrzymaniu oferowania ich w CHF nieznacznie zmalała, głównie dzięki wzmożonej akcji kredytowej w PLN. Wpływ wstrzymania udzielania kredytów w CHF na portfel kredytowy Banku zostanie ujawniony w Raporcie za III Kwartał 2008 roku, który ukaże się 6 listopada 2008.
Decyzja o wstrzymaniu udzielania kredytów hipotecznych w CHF dla klientów indywidualnych wynikała z ograniczenia ryzyka walutowego.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.