BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zasady ładu korporacyjnego KNF

Od 1 stycznia 2015 r. do Banku mają zastosowanie „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z 22 lipca 2014 r. wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącym zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zasady te są dostępne publicznie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html Stanowisko Banku w zakresie stosowania powyższych Zasad zostało przyjęte przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą w grudniu 2014 r. oraz przez Walne Zgromadzenie - w lutym 2015 r.:

 

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.