BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Agro Progres

Fortis Bank

Pragniesz powiększyć lub unowocześnić gospodarstwo? Skorzystaj z kredytu inwestycyjnego Agro Progres!
Teraz z okazji zwycięstwa Banku w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika 2016”, oferujemy promocję kredytów Agro Progres i Agro Ekspres. Każdy wydatek, w tym zakup ziemi rolnej, zrealizujesz na specjalnych warunkach1):

 • Prowizja przygotowawcza 0%
 • Marża do 2,5%
 • Ochrona ubezpieczeniowa

Kredyt Agro Progres polecany jest na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w tym m.in. zakup gruntów rolnych. Niewątpliwą jego zaletą jest możliwość indywidualnego dopasowania warunków kredytu do Twoich potrzeb. Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat. Kredyt uzyskasz przy minimum formalności.

 • Bardzo długi okres kredytowania- nawet do 30 lat przy finansowaniu zakupu ziemi
 • Jeden kredyt na różnego rodzaju nakłady inwestycyjne w gospodarstwie rolnym – brak ograniczenia co do zakresu i skali planowanej inwestycji
 • Promesa kredytowa ważna przez 12 miesięcy, umożliwia sfinansowanie bieżących i planowanych w najbliższym roku inwestycji w gospodarstwie
 • Sposób spłaty dostosowany do specyfiki prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie (dostępne spłaty roczne, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej produkcji)
 • W gorszym finansowo okresie - możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • Niskie raty (z uwagi na długi okres kredytowania – do 30 lat oraz relatywnie niskie oprocentowanie)
 • Niski negocjowany wkład własny
 • Minimum formalności – nie wymagamy biznes planu w sytuacji, gdy ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie
 • Stabilne obciążenia z tytułu udzielonego kredytu w długim okresie (możliwość skorzystania z opcji oprocentowanie stałego oraz równych rat kapitałowo-odsetkowych)

Kredyt Agro Progres oferowany jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz osobom nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Klient ma do wyboru:

 • Oprocentowanie zmienne – oparte na stawce referencyjnej WIBOR 3M
 • Oprocentowanie stałe – na okres do 10 lat, z możliwością wydłużenia na kolejny okres

Spłata kredytu:

 • Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat
 • Harmonogram spłat kredytu dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności (w indywidualnych przypadkach możliwe roczne spłaty kapitału)
 • Wakacje kredytowe w spłacie kapitału (od 6 do 24 miesięcy) w gorszym sezonie – dostępne raz w każdym 10-letnim okresie kredytowania

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

1Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Promocyjne warunki dostępne są w wybranych Oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”), będących przed połączeniem Banku BGŻ z Bankiem BNP Paribas Polska, oddziałami Banku BGŻ. Okres promocji trwa od 19.01 do 30.04.2016 r. W czasie trwania promocji Klient może skorzystać z prowizji przygotowawczej 0% dla każdego z wymienionych w niniejszym materiale produktów razem lub osobno; z marży Banku obniżonej o 25% w stosunku do marży refinansowanego kredytu uzyskanej w innym banku, ale nie mniej niż 2,5%, z zastrzeżeniem, że przy ubieganiu się jednocześnie o dwa produkty kredytowe objęte promocją, marża dla jednego z produktów (wskazanego przez Bank) wyniesie 2,5% (nie dotyczy w przypadku skorzystania przez klienta z obniżonej o 25% marży), a dla drugiego zostanie ustalona wg standardowych warunków Banku. Prawidłowo wypełniony, kompletny wniosek kredytowy należy złożyć w Okresie promocji w oddziale Banku. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach udostępnienia, jest uzależniona od decyzji Banku oraz spełnienia przez Klienta dodatkowych wymogów, w tym posiadania zdolności kredytowej. Warunkami promocji są objęci mikroprzedsiębiorcy - dotychczasowi i nowi Klienci Banku prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie lub zawarcie polisy ubezpieczenia Życie i Zdrowie lub polisy przedmiotu kredytowania (np. ubezpieczenie sprzętu, budynków) w okresie promocyjnym w Banku, będącego agentem Concordii Polska TUW. Dodatkowym warunkiem dla nowych Klientów jest otwarcie rachunku bankowego na podstawie Umowy ramowej Pakietu Agro Lider. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat dostępnych w Oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.