BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Linia K01

Fortis Bank

Inwestycyjna linia kredytowa dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Linia K01 przeznaczona jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

 • Atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • Udzielany w 12 miesięcy od daty oszacowania szkód
 • Brak opłat i prowizji

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Niski koszt kredytu:
  • Niskie oprocentowanie (dopłaty)
  • Brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • Długi okres kredytowania, z uwzględnieniem 2 lat karencji

 • Nie obowiązuje efekt zachęty, co oznacza, że prace związane z inwestycją mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o kredyt
 • Kredyt może być udzielony w ciągu 12 miesięcy od daty oszacowania szkód oraz na okres do 4 lat od dnia wystąpienia klęski
 • Karencja nie może przekroczyć okresu kredytowania
 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Kwota kredytu do wysokości szkód w środkach trwałych oraz:
  • nie może przekroczyć 100% wartości nakładów oraz 5 mln zł na gospodarstwo rolne
  • nie może przekroczyć 100% wartości nakładów oraz 8 mln zł na dział specjalny

Dodatkowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony na zakup maszyn lub urządzeń:
  • Starszych niż 5 lat ( rok produkcji)
  • Nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE
  • Jeżeli umowa jest zawarta między:
   • Małżonkami, rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
   • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby
 • Kredyt może być udzielony refundację nakładów poniesionych po dniu wystąpienia klęski

Kredyt Linia K01oferowana jest:

 • Osobom fizycznym z wyłączeniem emerytów i rencistów
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

Prowadzącym działalność rolniczą lub rybacką, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zostało potwierdzone protokołem oszacowania szkód.

Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych przeznaczony jest w szczególności na:

 • Przywrócenie funkcji użytkowych budynków i budowli służących do produkcji
 • Zakup w miejsce zniszczonych środków trwałych, wyposażenie, instalację urządzeń i elementów infrastruktury
 • Zakup w miejsce zniszczonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej
 • Przywrócenie produkcyjności przez zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne
 • Koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego 
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

 • WIBOR 3M +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego:
  • Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu , nie mniej niż 3%
  • Agencja w pozostałej kwocie
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa wizytacja u Klienta:
  • Przed udzieleniem kredytu
  • Po realizacji inwestycji oraz co najmniej 1 raz w roku
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • Zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu
  • Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania
  • Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału i oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Protokół komisji wojewódzkiej
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • Cel inwestycji
  • Lokalizację projektu lub działalności
  • Opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia
  • Strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • Kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • Informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
 • Klient składa w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje
 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania
 • W przypadku spełniania powyższych warunków, oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.