BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Linia K02

Fortis Bank

Obrotowa linia kredytowa dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Linia K02 przeznaczona jest na finansowanie nakładów rzeczowych koniecznych do wznowienia produkcji w rolnictwie, z dopłatami do oprocentowania.

 • Atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • Brak opłat i prowizji
 • Kredyt udzielony w ciągu 12 miesięcy od daty oszacowania szkód

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Niski koszt kredytu:
  • Niskie oprocentowanie (dopłaty)
  • Brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
  • Bez środków własnych

 • Nie obowiązuje efekt zachęty, co oznacza, że prace związane z inwestycją mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o kredyt
 • Kredyt może być udzielony w ciągu 12 miesięcy od daty oszacowania szkód oraz na okres do 4 lat od dnia wystąpienia klęski
 • Karencja nie może przekroczyć okresu kredytowania
 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu (wysokości strat) pomniejszonych o koszty nieponiesione i powiększonych o koszty nieponiesione) wykazanych w protokole oraz 5 000 000 zł na gospodarstwo rolne i 8 000 000 zł na dział specjalny
 • Protokół przy szkodach powyżej 30% wymaga potwierdzenia przez Wojewodę
 • Kredyt może być udzielony refundację nakładów poniesionych po dniu wystąpienia klęski

Kredyt Linia K02 oferowany jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

Prowadzącym działalność rolniczą lub rybacką, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zostało potwierdzone protokołem oszacowania szkód.

Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych przeznaczony jest na ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

 • Kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego
 • Nawozów mineralnych
 • Środków ochrony roślin
 • Paliwa na cele rolnicze
 • Inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych
 • Matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych
 • Pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich
 • Materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli
 • Pasz objętościowych
 • Koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego

 • Oprocentowanie - WIBOR 3M +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego płacone przez:
  • Kredytobiorcę
   W wysokości 0,5 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powyżej, jednak nie mniej niż 1,5% -  w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.
   Jeżeli w dniu wystąpienia szkód Kredytobiorca nie był ubezpieczony, to wysokość oprocentowania płaconego przez niego będzie stanowiła różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję 
  • Agencję
   w pozostałej części
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania minimum 50% kwoty kredytu
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • Wznowi produkcję i rozliczy kredyt zgodnie z umową kredytu
  • Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania
  • Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

 • Dopłaty do oprocentowania kredytu przy stratach do 30% stosowanie są w formie pomocy de minimis, co oznacza, że ich wysokość wyliczona na dzień udzielania kredytu nie może przekroczyć 15 000 euro z tytułu otrzymanej przez Kredytobiorcę pomocy de minimis za ostatnie 3 lata
 • Przy stratach powyżej 30% dopłaty do oprocentowania stosowane są w formie standardowej

 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Protokół komisji wojewódzkiej
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
 • Klient składa w Banku wniosek kredytowy, protokół komisji wojewódzkiej wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje
 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Działalność, którą zamierza wznowić Kredytobiorca przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania
 • W przypadku spełniania powyższych warunków, oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.