BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Linia MRcsk

Fortis Bank

Kredyt inwestycyjny linia MRcsk to dofinansowanie na zakup użytków rolnych z dopłatami do spłaty kapitału.

 • Wysoka kwota kredytu
 • Atrakcyjnie długi okres kredytowania
 • Spłata części kapitału ze środków ARiMR w dwóch ratach
 • Brak opłat i prowizji

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Wysoka kwota kredytu
 • Długi okres kredytowania
 • Niski koszt kredytu:
  • Spłata części kapitału ze środków ARiMR w dwóch ratach, w tym pierwsza w wysokości 80% kwoty pomocy bezpośrednio po zakupie użytków
  • Brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
  • Marża do uzgodnienia z bankiem

Preferencyjna Linia kredytowa MRcsk oferowana jest osobie fizycznej spełniającej łącznie następujące warunki:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • W dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat
 • Jest lub będzie mikro lub małym przedsiębiorstwem
 • Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub zobowiąże się do ich uzyskania w ciągu 3 lat
 • Po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, jako kierujący tym gospodarstwem
 • Zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo (uzyska dopłaty bezpośrednie)

Preferencyjna Linia kredytowa MRcsk dla rolników z dopłatami ARiMR do częściowej spłaty kapitału na zakup użytków rolnych.

 • Powierzchnia tworzonego gospodarstwa nie może być mniejsza od średniej w województwie nie może przekroczyć 300 ha posiadanych użytków rolnych w przypadku tworzonego lub powiększanego gospodarstwa
 • Inwestycja musi rozpocząć się najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od udzielenia kredytu i zapewnić osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu

 • Obowiązuje efekt zachęty, co oznacza, że prace związane z inwestycją nie mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o kredyt, z zastrzeżeniem umowa przedwstępna, wniesienie wadium lub wygranie przetargu nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu
 • Kredyt na okres od 5 do 15 lat
 • Karencja zgodnie z decyzją kredytową
 • Zabezpieczenia: np. hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel in blanco, blokada środków na rachunkach bankowych, gwarancja bankowa, poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego, ubezpieczenie kredytu, oraz inne formy zabezpieczenia stosowane w banku
 • Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów oraz 5 mln zł na gospodarstwo rolne

Podstawowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony na zakup użytków rolnych:
  • Nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE.
  • Jeżeli umowa jest zawarta między:
   • Małżonkami, rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
 • Kredyt nie może być udzielony spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów.

 • Oprocentowanie komercyjne zmienne WIBOR 3M + marża
 • Płatność odsetek miesięcznie, kwartalnie w uzgodnieniu z bankiem, odsetki naliczane miesięcznie
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa kontrola u Klienta:
  • Przed udzieleniem kredytu
  • Przed wypłatą I raty częściowej kapitału po zakończeniu realizacji inwestycji i jej uruchomieniu zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu
  • Przed wypłatą II raty częściowej spłaty kapitału
 • Łączna kwota I i II raty – nie może być wyższa niż 70 tys. EUR, a wysokość pomocy nie może przekroczyć 60% kredytu

 • Wniosek o kredyt wraz z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach w
 • Warunkach i Zasadach udzielania kredytów
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • Cel inwestycji
  • Lokalizację projektu lub działalności
  • Planowany termin realizacji inwestycji
  • Opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy i opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po jej uzyskaniu
  • Wskazanie powierzchni użytków rolnych, na których będzie prowadzona produkcja rolna po powiększeniu powierzchni gospodarstwa rolnego albo wskazanie powierzchni nowo utworzonego gospodarstwa rolnego
  • Opis działań, które będą podejmowane na nabytych użytkach rolnych
  • Strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • Kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • Informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji
  • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • Informację, że pomoc ARiMR do wnioskowanego kredytu będzie miała formę częściowej spłaty kapitału oraz maksymalną możliwą do uzyskania wysokość pomocy
  • Zobowiązanie, że kredytobiorca stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo w terminie18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • Potwierdzenie, że gospodarstwo osiągnie w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu roczną nadwyżkę bezpośrednią z prowadzonej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 4 ESU
 • Załącznik - wydruk pliku zawierającego tabelę nadwyżek bezpośrednich z działalności
 • Komplet dokumentów wymaganych przez Bank

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do spłaty kapitału, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
 • Klient składa w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje
 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania
 • W przypadku spełniania powyższych warunków, oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc Klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.