BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt dla rolnictwa – Linia RR

Kredyty preferencyjne dla rolników

Linia RR to preferencyjna linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania.

 • Atrakcyjnie niskie oprocentowanie
 • Długi okres kredytowania
 • Brak opłat i prowizji

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Niski koszt kredytu:
  • Niskie oprocentowanie (dopłaty)
  • Brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania
 • Długi okres kredytowania, z uwzględnieniem 2 lat karencji

Linia RR oferowana jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

Prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność rolniczą lub rybacką.

Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych przeznaczony jest w szczególności na:

 • Na budowę, remont, modernizację lub zakup budynków i budowli służących do produkcji rolnej
 • Zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury
 • Zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn
 • Zakup komputerów i oprogramowań
 • Zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych
 • Wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat
 • Budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych
 • Zakup użytków rolnych do 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz ceny użytków wg GUS
 • Koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji , do wysokości 2% przewożonych materiałów
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

Kredyt dla rybactwa przeznaczony jest w szczególności na budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli urządzeń obiektów stawowych w tym m.in. na:

 • Zakup, budowę lub modernizację wyposażenia do odłowu ryb
 • Zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn
 • Zakup komputerów i oprogramowania
 • Zakup środków trwałych
 • Budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, a także budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa
 • Zakup lub modernizację łodzi
 • Koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji , do wysokości 2% przewożonych materiałów
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

 • Obowiązuje efekt zachęty, co oznacza, że prace związane z inwestycją nie mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o kredyt
 • Kredyt na okres do 15 lat
 • Karencja do 2 lat
 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Kwota kredytu:
  • Nie może przekroczyć 80% wartości nakładów oraz 5 mln zł na gospodarstwo rolne
  • Nie może przekroczyć 70% wartości nakładów oraz 8 mln zł na dział specjalny lub rybactwo śródlądowe

Dodatkowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony w szczególności na:
  • Zakup użytków rolnych, budynków i budowli nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE
  • Zakup maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat lub zostały wcześnie nabyte przy udziale preferencji krajowych oraz UE
  • Jeżeli umowa jest zawarta między:
   • Małżonkami
   • Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
   • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby
 • Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

 • WIBOR 3M +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego:
  • Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu , nie mniej niż 3%
  • Agencja w pozostałej kwocie
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa wizytacja u Klienta:
  • przed udzieleniem kredytu
  • po realizacji inwestycji oraz co najmniej 1 raz w roku
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu
  • prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania
  • spłaca w pełnej wysokości raty kapitału i oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • cel inwestycji
  • lokalizację projektu lub działalności
  • opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia
  • strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji
  • okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
 • Klient składa w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje
 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania
 • W przypadku spełniania powyższych warunków, oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.