BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt BGŻ Unia

Fortis Bank

Kredyt BGŻ Unia umożliwia sfinansowanie części objętej refundacją oraz reszty projektu dotowanego przez Unię Europejską.

 • Możliwość odzyskania nawet 70% poniesionych kosztów
 • Niski, negocjowany wkład własny
 • Długi okres kredytowania
 • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Niski, negocjowany wkład własny –  nawet 10% wartości inwestycji
 • Długi okres kredytowania – do 15 lat
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat
 • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
 • Opcja wyboru waluty – złote, euro, dolary
 • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania
 • Opcja przeznaczenia dofinansowania na inny cel niż spłata z dofinansowania
 • Dogodne formy zabezpieczeń, w tym również gwarancja de minimis BGK
 • Możliwość wystawienia promesy również bez badania zdolności kredytowej
 • Również dla firm prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12  miesięcy (firmy typu start-up)

Kredyt BGŻ Unia oferowany jest:

 • Firmom podlegającym i niepodlegającym ustawie o rachunkowości
 • Jednostkom Samorządu Terytorialnego
 • Uczelniom
 • Jednostkom naukowo-badawczym
 • Szpitalom i ośrodkom zdrowia

Kredyt BGŻ Unia jest przeznaczony na współfinansowanie inwestycji w ramach:

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

 • Kredyt spłacany z dofinansowania i/lub ze środków własnych kredytobiorcy
 • Terminy spłaty kapitału ustalane indywidualnie z Klientem
 • Możliwa karencja w spłacie kapitału – do 2 lat

Preferowanym zabezpieczeniem jest cesja z dofinansowania otrzymanego przez Klienta ze środków europejskich.

Ponadto stosowany jest wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

 • Hipoteka
 • Zastaw rejestrowy
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Kaucja
 • Poręczenie lokalnych funduszy poręczeniowych
 • Gwarancja de minimis BGK

 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną 3M WIBOR/EURIBOR/LIBOR
 • Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie lub kwartalnie
 • Marża może mieć różny poziom dla poszczególnych okresów kredytowania (przed i po wpływie dofinansowania)
 • Różnicowanie wysokości marży może mieć zastosowanie, gdy decyzja kredytowa przewiduje spłatę kredytu (lub jego części) z dofinansowania
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.