BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Inwestycyjny Walutowy

Fortis Bank

Jeśli zależy Ci na stymulowaniu rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i wspomaganiu procesu inwestycyjnego, Kredyt Inwestycyjny Walutowy jest produktem idealnym dla Ciebie.

 • Indywidualnie ustalane zasady spłaty
 • Kredyt udzielany w walutach obcych
 • Możliwość ustalenia niższego udziału środków własnych w finansowaniu planowanej inwestycji

 • Zasady spłaty kredytu oraz odsetek ustalane są indywidualnie w Umowie kredytowej (dostosowane do potrzeb i możliwości Klienta oraz charakteru inwestycji)
 • Kredyt inwestycyjny może być udzielany w złotych lub w walutach obcych
 • W przypadku stałego klienta o dobrej sytuacji finansowej, istnieje możliwość ustalenia niższego udziału środków własnych w finansowaniu planowanej inwestycji

Kredyt Inwestycyjny Walutowy oferowany jest osobom prawnym, osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą rozumianą jako:

 • Zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły
 • Działalność wytwórcza i usługowa w rolnictwie
 • Działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności
 • Działalność zawodowa osób uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów

 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR/LIBOR/EURIBOR 1 M/3 M i marży Banku
 • Wysokość stawki WIBOR/LIBOR/EURIBOR 1 M/3 M, obowiązującej w danym miesiącu kalendarzowym, ustalana jest na podstawie stawki ogłoszonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca
 • Wysokość marży określa Zarządzenie Nr 34/Ce/B/PI/2010 Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 17.05.2010 w sprawie oprocentowania środków pieniężnych i kredytów dla Klientów instytucjonalnych

Rodzaje oraz stawki prowizji i opłat określa, obowiązująca w Banku, Taryfa prowizji i opłat pobieranych od Klientów instytucjonalnych (Uchwała Nr 29/ce/B/PI/PB/2012).

 • Okres kredytowania: 10 lat
 • Maksymalna kwota: 80% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego. W przypadku kredytu inwestycyjnego udzielanego wspólnocie mieszkaniowej wysokość kredytu nie może być wyższa niż 80% planowanych wpłat 
  z tytułu funduszu remontowego
 • Waluta: złote, euro, dolary, funty brytyjskie, franki szwajcarskie 
 • Zabezpieczenie: pełen zakres określony w katalogu zabezpieczeń
 • Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej. Dopuszcza się wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej przez podmioty prowadzące produkcję rolną, uprawy pod osłonami oraz w przypadku kredytu na skup i przechowywanie owoców miękkich, ziół i suszu ziół w ograniczonej wysokości, określonej w regulacjach Banku

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.