BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenie Majątku Gospodarstwa Rolnego

Fortis Bank
Prowadzisz działalność rolniczą? Wybierz solidne ubezpieczenie majątku gospodarstwa rolnego. Dodatkowo możesz wykorzystać ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytowanego mienia.

Ubezpieczenie majątku gospodarstwa rolnego obejmuje szeroki zakres zdarzeń, a także możliwość ubezpieczenia zwierząt jako środków obrotowych. Dostępne są trzy warianty ubezpieczenia - BASIC, STANDARD, PREMIUM. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

  • Budynki i budowle trwale związane z gruntem, które nie podlegają obowiązkowi wynikającemu z ustawy 
  • Inne środki trwałe (tj. maszyny, urządzenia oraz wyposażenie) i środki obrotowe (w tym zwierzęta gospodarskie) - znajdujące się w ubezpieczonych budynkach i budowlach lub poza nimi
  • Opowiedzialność cywilna osób, które ubezpieczyły budynki, budowle i inne środki trwałe, a także pełnomocników oraz pracowników Ubezpieczonego

  • Budynki i budowle, inne środki trwałe oraz środki obrotowe - zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku 19 ryzyk możliwością rozszerzenia zakresu ochrony o klauzule dotyczących ochrony mienia od dewastacji, przepięć oraz katastrofy budowlanej
  • Odpowiedzialność cywilna osób - zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości, które wystąpią na terytorium RP - wariant podstawowy. W wariancie rozszerzonym, oprócz zakresu wariantu podstawowego, ochrona obejmuje także odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania na terytorium RP

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.