BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Życie i Zdrowie – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Fortis Bank

Jeśli cenisz sobie poczucie bezpieczeństwa, wybierz solidne ubezpieczenie dla siebie i członków Twojej rodziny.

 • Konkurencyjny zakres ubezpieczenia
 • Dodatkowe świadczenia
 • Precyzyjne definicje, zatem jasno określona odpowiedzialność

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Dodatkowe świadczenia dla dbających o bezpieczeństwo i zdrowie (dla osób robiących regularnie badania profilaktyczne wypłata świadczenia będzie wyższa) oraz dla osób w szczególnie trudnej sytuacji (np. śmierć obojga rodziców)
 • Szeroki katalog operacji chirurgicznych
 • Nowatorski zakres ryzyk - np. pokrycie kosztów utrzymania, jak np.: opłaty za prąd, gaz, wodę, i obsługi zadłużenia polegającego na spłacie kredytu w okresie niezdolności do pracy
 • Uszczerbek na zdrowiu 
  • Szybka i wygodna ocena zaoczna zgłaszanych świadczeń 
  • Aż do 430 zł wypłaty za każdy 1% uszczerbku 
  • Wypadek powodujący niezdolność do samodzielnej egzystencji - dodatkowo wypłata 75% sumy ubezpieczenia
 • Pobyt w szpitalu:
  • Wypłata dziennej diety za pobyt w szpitalu w wyniku NW już od 3 dni pobytu (wliczając dzień przyjęcia)
  • Do 100 dni w roku pobytu w szpitalu w wyniku NW bez ograniczeń wysokości świadczeń po 14. dniu pobytu- wszystkie kraje UE 
 • Precyzyjne definicje wyłączenia, np. określony katalog sportów - jasno określona odpowiedzialność 
 • Poważne zachorowania:
  • 26 chorób objętych ubezpieczeniem 
  • Brak ograniczenia w łącznej wysokości wypłaconych świadczeń - wypłata za każde schorzenie (brak konsumpcji SU), za wyjątkiem powtórnego wystąpienia tego samego schorzenia
 • Ubezpieczenie Życie i Zdrowie gwarantuje solidne zabezpieczenie finansowe przed skutkami zdarzeń losowych związanych m.in. z pracą w gospodarstwie
 • Możliwość wyboru spośród trzech zróżnicowanych pod kątem zakresu ochrony i ceny pakietów

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków lub choroby.

 • Śmierć Ubezpieczonego w NW
 • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia
 • Śmierć Ubezpieczonego w NW w ruchu komunikacyjnym
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NW (za każdy 1% uszczerbku)
 • Koszty leczenia Ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwami NW
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NW (wariant standardowy)
 • Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego w następstwie choroby
 • Operacja chirurgiczne Ubezpieczonego w NW
 • Zryczałtowane koszty pogrzebu
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant pełny)

Więcej informacji na temat ubezpieczenia „Życie i zdrowie - ubezpieczenie NNW” znajduje się w Folderze Concordii.

 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby (wariant standardowy)
 • Zryczałtowane koszty pogrzebu Współmałżonka Ubezpieczonego
 • Śmierć Współmałżonka Ubezpieczonego w NW
 • Zryczałtowane koszty pogrzebu dziecka Ubezpieczonego
 • Śmierć dziecka Ubezpieczonego w NW
 • Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.