BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Składka na rzecz BFG

Składka na rzecz BFG
BNP Paribas jako podmiot objęty obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, zobowiązany jest raz w roku odprowadzać składki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na jakiej podstawie Bank obciąża rachunek firmowy prowizjami z tytułu pokrycia obowiązkowych składek na rzecz BFG?

Składka na rzecz BFG wynika z przepisów zewnętrznych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - tekst jednolity Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. (poz. 1866) nakładająca na banki objęte systemem ochrony środków gwarantowanych (m.in. nasz bank) obowiązek wnoszenia opłaty rocznej i wprowadzający od 2013 r. nową opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zwaną „opłatą ostrożnościową”. Pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj
 • uchwały nr 28/2014 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania. Pełny tekst uchwały dostępny jest tutaj
 • uchwały nr 29/2014 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty ostrożnościowej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania. Pełny tekst uchwały dostępny jest tutaj

Na podstawie:
REGULAMINÓW CZYNNOŚCI KREDYTOWYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH:

 • Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Obszar Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej), dostępnego tutaj
 • Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking dostępnego tutaj
 • Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikro przedsiębiorstw dostępnego tutaj

REGULAMINÓW RACHUNKÓW:

 • Regulaminu uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej) dostępnego tutaj
 • Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA dostępnego tutaj

TARYFY PROWIZJI I OPŁAT

 • Taryfy prowizji i opłat dla przedsiębiorstw dostępnej tutaj
 • Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) dostępnej tutaj

W jaki sposób naliczana jest kwota prowizji z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG oraz prowizji z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej?

Prowizje z tytułu pokrycia obowiązkowej opłaty rocznej oraz opłaty ostrożnościowej (w części wynikającej z ryzyka kredytowego przypisanego danemu Klientowi) płatne są za okresy roczne a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Podstawa naliczania obowiązkowej opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określona jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a wysokość stawki tych opłat ustalana jest corocznie w trybie określonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Metodologia naliczania składek na rok 2015 opublikowana została w dniu 19 listopada 2014 r.

OPŁATA ROCZNA
Wzór wg którego wylicza się prowizję jest następujący:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG= wymóg kapitałowy * 12,5 * 0,189%

Gdzie:
wymóg kapitałowy * 12,5 - jest równy aktywom ważonym ryzykiem z uwzględnieniem technik ograniczających ryzyko.
0,189% - współczynnik wyznaczony przez BFG


OPŁATA OSTROŻNOŚCIOWA:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej BFG= wymóg kapitałowy * 12,5 * 0,05%
Gdzie:
wymóg kapitałowy * 12,5 - jest równy aktywom ważonym ryzykiem z uwzględnieniem technik ograniczających ryzyko.
0,05% - współczynnik wyznaczony przez BFG

Skład ekspozycji, od której liczony jest wymóg kapitałowy, poza kapitałem bieżącym (w tym kapitałem przeterminowanym) obejmuje również między innymi:

 • odsetki naliczone na dzień sprawozdawczy,
 • odsetki zapadłe niespłacone na dzień sprawozdawczy.

Zobacz przykłady …

Przykład 1

Jeżeli firma zaciągnie w Banku kredyt na kwotę 1 000 000 PLN, to przy standardowych warunkach i braku zabezpieczenia, wartość aktywów ważonych ryzykiem wyniesie 1 000 000 PLN.

W tym przypadku prowizje będą wynosiły:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG będzie miała wartość 1890 PLN (1 000 000 PLN * 0,189% = 1890 PLN)
prowizja z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej BFG będzie miała wartość 500 PLN (1 000 000 PLN * 0,05% = 500 PLN)

Przykład 2

Jeżeli firma posiada w Banku udzielone gwarancje i poręczenia nie mające charakteru substytutu kredytu( dla których przypisany jest 50% współczynnik konwersji kredytowej) na kwotę 1 000 000 PLN, to przy standardowych warunkach i braku zabezpieczenia, wartość aktywów ważonych ryzykiem wyniesie 1 000 000 PLN * 50% = 500 000 PLN.

W tym przypadku prowizje będą wynosiły:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG będzie miała wartość 945 PLN (500 000 PLN * 0,189% = 945 PLN)
prowizja z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej BFG będzie miała wartość 250 PLN (500 000 PLN *0,05% =250 PLN)

 • Jakich produktów może dotyczyć prowizja? 
 • Czy taka praktyka jest przyjęta na rynku bankowym w Polsce? 
 • Jakie daty są dla mnie, jako kredytobiorcy, najważniejsze przy tej prowizji? 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.