Bank zmieniającego się świata
Oferta
IKZE BGŻ BNP Paribas FIO

Odkładaj na emeryturę
i korzystaj z ulg podatkowych

Kontakt z doradcą
Produkt dostępny:
Oddziały
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to prosty sposób na inwestowanie w subfundusze zgodnie z wybraną alokacją, brak opłat manipulacyjnych, wygodne wpłaty na IKZE i wysoka ulga podatkowa.

Do kogo kierowana jest oferta IKZE BGŻ BNP PARIBAS FIO?

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym może oszczędzać każdy, kto spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ukończył 16 lat (w przypadku niepełnoletniego, dodatkowym warunkiem jest osiąganie przychodu z tytułu umowy o pracę)
 • nie gromadzi oszczędności na IKZE prowadzonym przez inną instytucję lub zdecyduje się przenieść środki w formie wypłaty transferowej z dotychczasowego IKZE

CO ZYSKUJESZ Z IKZE BGŻ BNP PARIBAS FIO?

Zamów rozmowę z doradcą

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to produkty dostępne w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Ich najważniejsze cechy to:

 

Liczba IKZE jakie można posiadać

1 (wyłącznie jako konto indywidualne) możliwe jest jednoczesne posiadanie IKZE i IKE

 

 

Roczny limit wpłat na IKZE

1,2-krotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dany rok
  Korzyść podatkowa

1. Możliwość odliczenia sumy wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Zysk przy wypłacie z IKZE zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. 

Wypłata podlega opodatkowaniu stawką 10%.

 
  Warunek otrzymania korzyści podatkowej

1. ukończenie 65 lat

2. dokonanie wpłat na IKZE w min. 5 dowolnych latach kalendarzowych

 
  Możliwość przedterminowego wycofania środków z IKZE

TAK

wyłącznie całość środków
 
  Dziedziczenie środków z IKZE

TAK

Zgromadzone środki są wypłacane bez podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn osobie (osobom) wskazanej przez oszczędzającego, a w razie je braku – spadkobiercom oszczędzającego, po potrąceniu podatku w wysokości 10%.
 

 

DOSTĘPNE ALOKACJE – ALOKACJA  AUTOMATYCZNA

 • skonstruowana w oparciu o 3 subfundusze, inwestujące w szczególności w instrumenty pieniężne, obligacje i akcje
 • udział subfunduszu inwestującego w akcje zmniejsza się z każdym rokiem oszczędzania, a kapitał przekierowywany jest do subfunduszy o niższym profilu ryzyka inwestycyjnego i mniejszej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa – zgodnie z tabelą alokacji stanowiącą załącznik do regulaminu IKZE
 • realokacja dokonywana jest co roku bez konieczności składania zlecenia przez uczestnika
 • uczestnik może w każdej chwili bezpłatnie zmienić Alokację Automatyczną na Alokację Indywidualną

 

DOSTĘPNE ALOKACJE – ALOKACJA  INDYWIDUALNA 


 

 • uczestnik samodzielnie określa w jakie subfundusze i w jakich proporcjach będą inwestowane jego środki
 • BGŻ BNP Paribas FIO oferuje siedem subfunduszy umożliwiających inwestowanie m. in. w polskie i zagraniczne akcje, obligacje i instrumenty pieniężne. Charakterystykę subfunduszy jest dostępna na stronie internetowej https://www.tfi.bgzbnpparibas.pl/fundusze-otwarte.html
 • uczestnik może w każdej chwili dokonać bezpłatnie zmiany subfunduszy, w które inwestowane są jego środki, a także zmienić Alokację Indywidualną na Alokację Automatyczną

 

Opłaty pobierane w IKZE  BGŻ BNP Paribas fio

 

Opłata za otwarcie IKZE 100 PLN
Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa 0 PLN
Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa 0 PLN
Opłata za zmianę alokacji 0 PLN
Opłata za wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy 200 PLN
Opłata manipulacyjna pobierana od zwrotu następującego po min. 12 miesiącach trwania Umowy 0 PLN
Opłata za zarządzanie Od 1,00% do 3,80% w skali roku 

 

Szczegółowa informacja o opłatach pobieranych w produktach znajduje się w „Tabeli Opłat (Dotyczy Indywidualnego Konta Emerytalnego w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO”.

Ważne informacje o bgż bnp paribas fio

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co cechować się dużą zmiennością. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie  są objęte gwarancjami  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kategorie ryzyk związanych z inwestycją w subfundusze BGŻ BNP Paribas FIO:

 • Ryzyko kredytowe - wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz
 • Ryzyko kontrahenta
 • Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w prospekcie informacyjnym BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Kluczowych Informacjach dla Inwestora dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.tfi.bnpparibas.pl.

Codzienna wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu dostępna jest na powyższej stronie internetowej oraz w oddziałach Banku. Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

W przypadku gdy IKZE jest otwierane na rzecz małoletniego, ocenę adekwatności w jego imieniu wypełnia i podpisuje opiekun prawny.

Jak założyć IKZE BGŻ BNP Paribas FIO

Produkt dostępny w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat IKZE BGŻ BNP Paribas FIO
 
Regulamin IKZE BGŻ BNP Paribas FIO
 
Umowa IKZE

Zobacz również

Warunki otwarcia IKZE są określone w Umowie IKZE (Umowie o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO) oraz Regulaminie prowadzenia IKZE - czyli „Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO ”.  Propozycja kierowana jest do osób z pozytywnym wynikiem oceny adekwatności wybranego Subfunduszu w ramach ankiety MIFID. Okres wpłat na IKZE niezbędny do otrzymania korzyści podatkowej w postaci zwolnienia osiągniętego zysku z podatku od zysków kapitałowych, w zależności od wieku Oszczędzającego, wynosi minimum 3 lata, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia pozostałych warunków określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2016 poz. 1766 z późn. zm.). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej zawarcia, Towarzystwo może pobrać opłatę w wysokości 200 zł. Z aktywów Subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej.

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń