Oferta
Certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia zysku II”

Wykorzystaj potencjał spółek surowcowych.
Szansa na zysk 3,9% już po 6 miesiącach

Znajdź oddział
Kontakt z doradcą
Produkt dostępny:
Online
Oddziały
Centra Private Banking

Certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia Zysku II”

Certyfikaty strukturyzowane oferują szansę na wyższą stopą zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego.

Wynik inwestycji w certyfikat IBV „Kopalnia Zysku II” zależy od notowań indeksu STOXX® Europe 600 Basic Resources Price EUR (Bloomberg: SXPP Index), którego możliwość wzrostu zakładają analitycy Wealth Management Grupy BNP Paribas.

 

Okres subskrypcji: 4 stycznia 2018 r. – 24 stycznia 2018 r.

Zamów rozmowę z doradcą

Warunki emisji certyfikatów strukturyzowanych IBV „Kopalnia Zysku II”

Okres subskrypcji

od 4 stycznia 2018 r. do 24 stycznia 2018 r.

Wartość/kwota emisji do 150 000 000 PLN

Liczba oferowanych certyfikatów

do 150 000 certyfikatów strukturyzowanych IBV „Kopalnia Zysku II”
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem:
 

zapisy w Oddziale:
1) 0,5% przy zapisie od 10 do 499 Certyfikatów,
2) 0,25% od 500 do 999 Certyfikatów,
3) dla zapisów na 1.000 Certyfikatów i więcej opłata dystrybucyjna wynosi 0,0%.
zapisy przez Internet:
1) 0,1% przy zapisie od 10 do 999 Certyfikatów,
2) dla zapisów na 1.000 Certyfikatów i więcej opłata dystrybucyjna wynosi 0,0%.

Informacja o ofercie publicznej i notowaniu Oferta publiczna certyfikatów strukturyzowanych „Kopalnia Zysku II” prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

Minimalna kwota i waluta inwestycji

10 000 PLN

Okres inwestycji

3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu dokonanego przez Emitenta w okresowych terminach wskazanych poniżej.

Instrument Bazowy, Indeks Bazowy, Indeks

Indeks STOXX® Europe 600 Basic Resources Price EUR (Bloomberg: SXPP Index) – notowanie Indeksu dokonywane jest na stronie STOXX.

Ochrona kapitału

Warunkowa 100% ochrona wpłaconej kwoty nominalnej dotyczy:
a) wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku jeżeli spadek Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu nie przekroczy 15% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej, albo
b) dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.
Ochrona kapitału nie dotyczy:
a) sytuacji wycofania się Klienta z inwestycji z jego inicjatywy oraz
b) zaistnienia spadku wartości Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu przekraczającego 15% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej = w takim przypadku Inwestor partycypuje w stracie stanowiącej różnicę procentową pomiędzy wartością Poziomu Początkowego, a wartością z Dnia Wyceny Wykupu przekraczającą 15% (np. spadek Indeksu o 20%, powoduje stratę Inwestora w wysokości 5%, a w skrajnej sytuacji strata Inwestora może wynieść 85%).

Kupon

Kupon wypłacony zostanie Inwestorom w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji, wartość Indeksu będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego.
Wartość kuponu zależna jest od tego, w którym terminie dojdzie do automatycznego wykupu i wynosi odpowiednio:
• 3,9% w Pierwszym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 7,8% w Drugim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 11,7% w Trzecim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 15,6% w Czwartym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 19,5% w Piątym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.
Wypłata kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

Zysk
(inny niż kupon)

Uzyskanie zysku innego niż kupon, możliwe jest w sytuacji, gdy:
• w żadnym z Dni Obserwacji wartość Indeksu nie będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego, ale będzie równa lub wyższa w Dniu Wyceny Wykupu – w takiej sytuacji, Inwestor partycypuje w 100% we wzroście Indeksu; lub
• wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora poprzez złożenie zlecenia sprzedaży, a cena kupna Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Opodatkowanie

W związku z tym, że BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Kopalnia Zysku II”) jest podmiotem zagranicznym, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będące dystrybutorem certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce. Zgodnie z prawem emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Klientów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu albo Inwestor osiągnie zysk dokonując sprzedaży Certyfikatów z własnej inicjatywy, to Klient ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek. Podatek od sprzedaży certyfikatów jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych, notowanych na GPW, papierów wartościowych / instrumentów finansowych i wynosi 19% uzyskanego dochodu. W przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu zbycia certyfikatów / papierów wartościowych biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Klientom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym. Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38). Analogiczna sytuacja następuje w przypadku poniesienia straty. Inwestor może odliczyć poniesioną w danym roku stratę od dochodów uzyskanych z tego samego źródła (tj. stratę wynikającą z dokonywania transakcji giełdowych można odliczyć jedynie od dochodów uzyskanych tą samą drogą) w kolejnych 5 latach podatkowych. Przy czym w jednym roku nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% wartości straty. O poniesionej stracie Inwestor musi poinformować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Klient powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dzień Obserwacji Początkowej 26 stycznia 2018 r.
Dzień Emisji 31 stycznia 2018 r.
Dni Obserwacji

Pierwszy Dzień Obserwacji:
26 lipca 2018 r.

Drugi Dzień Obserwacji:
28 stycznia 2019 r.

Trzeci Dzień Obserwacji:
26 lipca 2019 r.

Czwarty Dzień Obserwacji:
27 stycznia 2020 r.

Piąty Dzień Obserwacji:
27 lipca 2020 r.

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Pierwszy Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
1 sierpnia 2018 r.

Drugi Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
4 lutego 2019 r.

Trzeci Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
1 sierpnia 2019 r.

Czwarty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
3 lutego 2020 r.

Piąty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
3 sierpnia 2020 r.

Dni Wypłaty Kuponu

1 sierpnia 2018 r., albo

 

4 lutego 2019 r., albo

1 sierpnia 2019 r., albo

 

3 lutego 2020 r., albo

3 sierpnia 2020 r.
(albo produkt trwa
do Dnia Wykupu)

Dzień Wyceny Wykupu 26 stycznia 2021 r.
Dzień Wykupu 1 lutego 2021 r.
Poziom Początkowy Wartość Indeksu Bazowego na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Oprocentowanie w okresie subskrypcji 0,00% w skali roku
Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty dokonywane z inicjatywy Inwestora

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu.

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe jest poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, w systemie transakcyjnym biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność na certyfikatach strukturyzowanych emitowanych przez BNP Paribas Issuance B.V., zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji w Certyfikaty, dokonywana z inicjatywy Klienta poprzez złożenie zlecenia sprzedaży:

• jest związana z pobraniem prowizji za realizację zlecenia sprzedaży;

• może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a warunkowa 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);

• może być utrudniona ze względu na relatywnie niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa, a także może ulegać częstym wahaniom.

Prowizja za realizację przedterminowego zakończenia inwestycji z inicjatywy Klienta Zgodnie z taryfą prowizji i opłat biura maklerskiego realizującego zlecenie sprzedaży Certyfikatów na GPW. 

 

Kto może nabyć certyfikaty strukturyzowane?

Dla kogo certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane „Kopalnia Zysku II” oferowane są Klientom Banku BGŻ BNP Paribas

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • akceptującym:
  - warunkową ochroną kapitału, zakładającą 100% ochronę tylko w przypadku, gdy certyfikaty nie zostaną automatycznie wcześniej wykupione, a po 3-letnim okresie inwestycji nie nastąpi spadek indeksu o więcej niż 15% oraz o ile nie nastąpi wycofanie się z inwestycji z inicjatywy Inwestora
  - wcześniejsze automatyczne wykupienie Certyfikatów
  - ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji strata Inwestora może wynieść 85%)
 • posiadającym rachunek bankowy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w lokowaniu środków w instrumenty finansowe o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID)
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji z własnej inicjatywy
 • nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne z wyłączeniem osób amerykańskich ("US-Persons")

Chcesz złożyć zapis na certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia Zysku II”?

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

Oddział

Przyjdź do oddziału

Klienci Bankowości Premium

Znajdź oddział

BGŻOptima

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
22 134 00 99

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego

Zaloguj

Czynniki ryzyka związane z certyfikatami IBV „Kopalnia Zysku II”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji przez datą zapadalności (3 lata)
 • ryzyko poniesienia straty w przypadku spadku wartości Indeksu Bazowego w terminie zapadalności o więcej niż 15%
 • nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy wartość Indeksu Bazowego będzie w danym Dniu Obserwacji na poziomie niższym niż w Dniu Obserwacji Początkowej
 • opłata za realizację dyspozycji przedterminowego wykupu dokonywanej z inicjatywy Klienta.

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe

Inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych itp.

Ryzyko braku płynności

Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)
 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

Zobacz również

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 878, ze zmianami), a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej Banku.

Dane identyfikacyjne

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń