Certyfikaty strukturyzowane IBV „Optymalne Trio II”

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ RÓŻNORODNYCH BRANŻ
SZANSA NA ZYSK 4% JUŻ PO 6 MIESIĄCACH

Znajdź oddział
Kontakt z doradcą
Produkt dostępny:
Online
Oddziały
Centra Private Banking

Certyfikaty strukturyzowane IBV „Optymalne Trio II”

Certyfikaty strukturyzowane oferują szansę na wyższą stopą zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego.

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Optymalne Trio II” zależny jest od notowań 3 indeksów: Euro Stoxx Oil & Gas Price EUR, Euro Stoxx Banks Price EUR, Stoxx Europe 600 Basic Resources Price EUR które posiadają ekspozycję na rynek akcyjny, który ma pozytywną opinię Wealth Management Grupy BNP Paribas.

 

Okres subskrypcji: 1 czerwca 2018 r. – 27 czerwca 2018 r.

Czynniki ryzyka związane z certyfikatami IBV „Optymalne Trio II”

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona kapitału dotyczy tylko sytuacji wzrostu notowań Indeksów lub spadku w Dniu Wyceny Wykupu któregokolwiek z Indeksów o nie więcej niż 40% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej
 • nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy w żadnym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu wartość wszystkich trzech Indeksów będzie niższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu
 • poniesienie straty w przypadku, gdy w żadnym z Dni Obserwacji Indeksy nie będą na poziomie równym lub wyższym od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, a w Dniu Wyceny Wykupu spadek choćby jednego z Indeksów przekroczy 40%, w skrajnym przypadku Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (3 lata)
 • opłata za realizację zlecenia giełdowego, z tytułu przedterminowego zakończenia inwestycji dokonywanej z własnej inicjatywy Inwestora

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe

Inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych itp.

Ryzyko braku płynności

Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

Zamów rozmowę z doradcą

Warunki emisji certyfikatów strukturyzowanych IBV „Optymalne Trio II” ("Certyfikaty")

Okres subskrypcji

od 1 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

(złożony zapis jest nieodwołalny, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w Nocie prawnej)

Wartość/kwota emisji do 150 000 000 PLN

Liczba oferowanych certyfikatów

do 150 000 certyfikatów strukturyzowanych IBV „Optymalne Trio II”
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki (w zależności od kanału dystrybucji):
 

zapisy w Oddziale:
1) 0,5% przy zapisie od 10 do 499 Certyfikatów,
2) 0,25% od 500 do 999 Certyfikatów,
3) dla zapisów na 1.000 Certyfikatów i więcej opłata dystrybucyjna wynosi 0,0%.
zapisy przez Internet:
1) 0,1% przy zapisie od 10 do 999 Certyfikatów,
2) dla zapisów na 1.000 Certyfikatów i więcej opłata dystrybucyjna wynosi 0,0%.

Informacja o ofercie publicznej i notowaniu Oferta publiczna certyfikatów strukturyzowanych „Optymalne Trio II” prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

Minimalna kwota i waluta inwestycji

10 000 PLN (10 Certyfikatów)

Okres inwestycji

3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu dokonanego przez Emitenta w okresowych terminach wskazanych poniżej.

Indeksy

 • Euro Stoxx Oil & Gas Price EUR (Bloomberg: SXEE Index), (“Indeks 1”) – aktualne notowania Indeksu 1 publikowane są na stronie internetowej Stoxx
 • Euro Stoxx Banks Price EUR (Bloomberg: SX7E Index), (“Indeks 2”) – aktualne notowania Indeksu 2 publikowane są na stronie internetowej Stoxx
 • Stoxx Europe 600 Basic Resources Price EUR (Bloomberg: SXPP Index), (“Indeks 3”) – aktualne notowania Indeksu 3 publikowane są na stronie internetowej Stoxx

Ochrona kapitału

Warunkowa 100% ochrona wpłaconej kwoty nominalnej dotyczy:
a) wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku jeżeli spadek żadnego z Indeksów w Dniu Wyceny Wykupu nie przekroczy 40% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
b) dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.
Ochrona kapitału nie dotyczy:
a) sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy oraz
b) zaistnienia spadku wartości któregokolwiek Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu przekraczającego 40% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej - w takim przypadku Inwestor partycypuje w całej stracie Indeksu, który zanotował największy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Kupon

Kupon wypłacony zostanie Inwestorom w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, jeżeli w którymkolwiek z Dni Obserwacji, wartość wszystkich trzech Indeksów będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu oraz Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.


Wartość kuponu zależna jest od tego, w którym terminie dojdzie do automatycznego wykupu i wynosi odpowiednio:
• 4% w Pierwszym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 8% w Drugim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 12% w Trzecim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 16% w Czwartym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu;
• 20% w Piątym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.
Wypłata kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu notowanie wszystkich Indeksów znajdzie sie na 70% Poziomu Początkowego lub powyżej tego poziomu, Inwestor oprócz zwrotu wartości nominalnej zainwestowanego kapitału otrzymuje kupon w wysokości 24%.

Zysk
(inny niż kupon)

Uzyskanie zysku innego niż kupon, możliwe jest także w sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora, a cena sprzedaży Certyfikatów, przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Opodatkowanie

W związku z tym, że BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Optymalne Trio II”) jest podmiotem zagranicznym, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas będące dystrybutorem certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce. Zgodnie z prawem emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Klientów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu albo Inwestor osiągnie zysk dokonując sprzedaży Certyfikatów z własnej inicjatywy, to Inwestor ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek.

Podatek od sprzedaży certyfikatów jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych, notowanych na GPW, papierów wartościowych / instrumentów finansowych i wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu zbycia certyfikatów / papierów wartościowych biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Klientom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym. Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Analogiczna sytuacja następuje w przypadku poniesienia straty. Inwestor może odliczyć poniesioną w danym roku stratę od dochodów uzyskanych z tego samego źródła (tj. stratę wynikającą z dokonywania transakcji giełdowych można odliczyć jedynie od dochodów uzyskanych tą samą drogą) w kolejnych 5 latach podatkowych. Przy czym w jednym roku nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% wartości straty. O poniesionej stracie Inwestor musi poinformować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym.

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Klient powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dzień Obserwacji Początkowej 29 czerwca 2018 r.
Dzień Emisji 4 lipca 2018 r.
Dni Obserwacji

Pierwszy Dzień Obserwacji:
2 stycznia 2019 r.

Drugi Dzień Obserwacji:
1 lipca 2019 r.

Trzeci Dzień Obserwacji:
30 grudnia 2019 r.

Czwarty Dzień Obserwacji:
29 czerwca 2020 r.

Piąty Dzień Obserwacji:
29 grudnia 2020 r.

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Pierwszy Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
9 stycznia 2019 r.

Drugi Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
8  lipca 2019 r.

Trzeci Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
7 stycznia 2020 r.

Czwarty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
6  lipca 2020 r.

Piąty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
7 stycznia 2021 r.

Dni Wypłaty Kuponu

9 stycznia 2019 r., albo

 

8 lipca 2019 r., albo

7 stycznia 2020 r., albo

 

6 lipca 2020 r., albo

7 stycznia 2021 r. albo

 

28 czerwca 2021 r.

Dzień Wyceny Wykupu 21 czerwca 2021 r.
Dzień Wykupu 28 czerwca 2021 r.
Poziom Początkowy Wartość Indeksu 1, Indeksu 2, Indeksu 3 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Bariery Wypłaty Kuponu oraz Automatycznego Wcześniejszego Wykupu
 • w Pierwszym Dniu Obserwacji:       95%
 • w Drugim Dniu Obserwacji:            90%
 • w Trzecim Dniu Obserwacji:           85%
 • w Czwartym Dniu Obserwacji:        80%
 • w Piątym Dniu Obserwacji:            75%
 • w Dniu Wyceny Wykupu:                70%
Oprocentowanie w okresie subskrypcji 0,00% w skali roku
Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty dokonywane z inicjatywy Inwestora

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu.

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, w systemie transakcyjnym biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu certyfikatami strukturyzowanymi emitowanymi przez BNP Paribas Issuance B.V., zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji w Certyfikaty, dokonywana z inicjatywy Inwestora poprzez złożenie zlecenia sprzedaży:

• jest związana z pobraniem prowizji za realizację zlecenia sprzedaży;

• może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a warunkowa 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);

• może być utrudniona ze względu na relatywnie niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa, a także może ulegać częstym wahaniom.

Prowizja za realizację przedterminowego zakończenia inwestycji z inicjatywy Klienta Zgodnie z taryfą prowizji i opłat biura maklerskiego realizującego zlecenie sprzedaży Certyfikatów na GPW. 

 

Kto może nabyć certyfikaty strukturyzowane?

Dla kogo certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane „Optymalne Trio II” oferowane są Klientom Banku BGŻ BNP Paribas

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału, zakładającą 100% ochronę tylko w przypadku, gdy certyfikaty nie zostaną automatycznie wcześniej wykupione, a po 3-letnim okresie inwestycji nie nastąpi spadek żadnego z Indeksów o więcej niż 40% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej oraz o ile nie nastąpi wcześniejsze wycofanie się z inwestycji z inicjatywy Inwestora
  • wcześniejsze automatyczne wykupienie Certyfikatów przez Emitenta
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)
 • posiadającym rachunek bankowy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w lokowaniu środków w instrumenty finansowe o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID)
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji z własnej inicjatywy.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne z wyłączeniem osób amerykańskich ("US-Persons") w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Chcesz złożyć zapis na certyfikaty strukturyzowane IBV „Optymalne Trio II”?

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

Oddział

Przyjdź do oddziału

Klienci Bankowości Premium

Znajdź oddział

BGŻOptima

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
22 134 00 99

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego

Zaloguj

 


Zobacz film o certyfikatach strukturyzowanych z opcją automatycznego wcześniejszego wykupu, a dowiesz się:

 

 • co to jest automatyczny wcześniejszy wykup,
 • w jakiej sytuacji dochodzi do autocall’a,
 • jak wyglądają warunki ochrony kapitału w formule z „poduszką ochronną” (wersja PUT), a jak bez (wersja DIP).

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)
 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

Zobacz również

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej, a Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym oraz Warunkach Końcowych dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że w dniu 7 czerwca 2018 roku wygasa ważność Prospektu, na podstawie którego rozpoczyna się niniejsza Oferta Certyfikatów. Emitent przed wygaśnięciem ważności Prospektu planuje, aby nastąpiło zatwierdzenie przez Autorité des marchés financiers (AMF), działającą jako właściwy organ, nowego Prospektu (dalej Nowy Prospekt), jego publikacja, oraz notyfikacja przez Komisję Nadzoru Finansowego  i kontynuowanie Oferty na podstawie Nowego Prospektu. Wszyscy Inwestorzy, którzy złożą zapisy na Certyfikaty przed publikacją Nowego Prospektu, będą mieli prawo do odwołania swojego oświadczenia o zapisie w części lub w całości w terminie dwóch dni roboczych od dnia wejścia w życie Nowego Prospektu. W przypadku nieopublikowania Nowego Prospektu do dnia 7 czerwca 2018 r. (włącznie) Oferta Certyfikatów zostanie natychmiast wstrzymana i nie będą przyjmowane dalsze zapisy na Certyfikaty. W przypadku wstrzymania zapisów na Certyfikaty, o ile Emitent nie skorzysta z uprawnienia do wycofania Oferty Certyfikatów i odwołania Oferty, zapisy złożone przed 7 czerwca 2018 roku będą uznane za ważne. W przypadku odwołania Oferty Certyfikatów albo odwołania przez Inwestorów oświadczenia o zapisie w całości lub w części, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną im zwrócone na rachunki, z których dokonano wpłat, w pełnej wysokości (bez dodatkowych odsetek), w terminie 2 dni roboczych, odpowiednio od dnia decyzji o odwołaniu Oferty Certyfikatów albo od dnia złożenia oświadczenia o odwołaniu zapisu w części lub w całości.

Dane identyfikacyjne

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji. Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń