3-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV

Super Duet

4% Szansa na zysk już po 6 miesiącach!
Do końca zapisów pozostało:
d:h:m:s

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 5-25 września 2018 r.

Szansa na zysk

4%

już po 6 miesiącach

(8% w skali roku)

- przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty

Warunkowa ochrona kapitału

100%

w dacie zapadalności

jeżeli spadek akcji którejkolwiek ze Spółek nie przekroczy 40%

Okres inwestycji

3 lata

już po 6 miesiącach

(możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW)

Opcje dodatkowe
 • obniżający się poziom wcześniejszego automatycznego wykupu
 • możliwość wypłaty kuponu nawet w przypadku braku automatycznego wykupu
 • efekt „śnieżnej kuli”, tj. narastającej wypłaty kuponu

Jak to działa

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Super Duet” zależny jest od notowań akcji 2 Spółek (łącznie):

 • Glencore PLC (Bloomberg: GLEN LN Equity)
 • ArcelorMittal SA (Bloomberg: MT NA Equity)

 

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji każdej z dwóch Spółek.

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji obu Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, Inwestorom wypłacony zostanie kupon w wysokości 4%, a jeżeli kupon w którejś obserwacji nie był wypłacony, a w jednej z następnych spełnione zostaną warunki wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”).

Dodatkowo jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji obu Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu to Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione, Inwestorom oprócz Kuponu wypłacony zostanie także zainwestowany kapitał (w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu) i produkt się kończy.

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji obu Spółek znajdzie się poniżej Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, produkt trwać będzie do Dnia Wykupu, a zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty. 

Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu notowania akcji:

 • obu Spółek znajdą się na poziomie 70% Poziomu Początkowego lub powyżej tego poziomu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej zainwestowanego kapitału, a także Kupon w wysokości 4% oraz wszystkie Kupony, które nie zostały wcześniej wypłacone;
 • którejkolwiek ze Spółek znajdą się poniżej 70% Poziomu Początkowego, ale nie niżej niż na 60% tego poziomu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej zainwestowanego kapitału;
 • którejkolwiek ze Spółek znajdą się poniżej 60% Poziomu Początkowego – Inwestor partycypuje w całej stracie akcji tej Spółki, która zanotowała największy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zysk możliwy jest także w sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora, a cena sprzedaży Certyfikatów, przewyższy ich wartość nominalną powiększoną o  prowizję biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Wypłata zainwestowanego kapitału oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.)

 

Zobacz scenariusze

Aktywa bazowe

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Super Duet” zależny jest od notowań akcji 2 Spółek (łącznie):

 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Super Duet”

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona kapitału dotyczy tylko sytuacji spadku notowań akcji Spółki, której wycena w Dniu Wyceny Wykupu wynosiła nie mniej niż 60% jej wartości z Dnia Obserwacji Początkowej
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu w przypadku, gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek będzie na poziomie niższym, niż Poziom Bariery Wypłaty Kuponu
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek będzie na poziomie niższym, niż 60% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (3 lata)
 • opłata za realizację zakończenia inwestycji dokonywanej z własnej inicjatywy Inwestora

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

 

 

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

BGŻOptima

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
22 134 00 99

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 5 września 2018 r. do 25 września 2018 r.
(złożony zapis jest nieodwołalny)
Minimalna kwota i waluta inwestycji: 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej: 27 września 2018 r.
Dni Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu / Dni Wyceny
Kuponu ("Dni Obserwacji")\:
 • Pierwszy Dzień Obserwacji:  27 marca 2019 r.
 • Drugi Dzień Obserwacji:       27 września 2019 r.
 • Trzeci Dzień Obserwacji:      27 marca 2020 r.
 • Czwarty Dzień Obserwacji:   28 września 2020 r.
 • Piąty Dzień Obserwacji:       29 marca 2021 r.
 • Dzień Wyceny Wykupu:       27 września 2021 r.
Poziom Początkowy: Wartość notowań akcji Spółki 1, Spółki 2, na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Bariery Wypłaty Kuponu
(względem Poziomu Początkowego):
w Pierwszym, Drugim, Trzecim, Czwartym,
Piątym Dniu Obserwacji oraz Dniu Wyceny Wykupu:   70%
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
 • w Pierwszym Dniu Obserwacji:   85%
 • w Drugim Dniu Obserwacji:        85%
 • w Trzecim Dniu Obserwacji:        80%
 • w Czwartym Dniu Obserwacji:    75%
 • w Piątym Dniu Obserwacji:         70%

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant: BNP Paribas SA
Oferujący i Dystrybutor: Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Wartość/kwota emisji: do 150.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów: do 150.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna
(z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie Banku
BGŻ BNP Paribas S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną w wysokości uzależnionej
od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki (w zależności od kanału dystrybucji):
 • zapisy w Oddziale:
  (1) 0,5% przy zapisie od 10 do 499 Certyfikatów, (2) 0,25% od 500 do 999 Certyfikatów,
  (3) dla zapisów na 1.000 Certyfikatów i więcej opłata dystrybucyjna wynosi 0,0%.
 • zapisy przez Internet:
  (1) 0,1% przy zapisie od 10 do 999 Certyfikatów,
  (2) dla zapisów na 1.000 Certyfikatów i więcej opłata dystrybucyjna wynosi 0,0%.
Okres inwestycji: 3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji: 4 października 2018 r.
Dni Wypłaty Kuponu:
 • 3 kwietnia 2019 r. albo
 • 4 października 2019 r. albo
 • 3 kwietnia 2020 r. albo
 • 5 października 2020 r. albo
 • 6 kwietnia 2021 r. albo
 • 1 października 2021 r.
Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
 • Pierwszy Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:   3 kwietnia 2019 r.
 • Drugi Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:         4 października 2019 r.
 • Trzeci Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:        3 kwietnia 2020 r.
 • Czwarty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:     5 października 2020 r.
 • Piąty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:          6 kwietnia 2021 r.
Dzień Wyceny Wykupu: 27 września 2021 r.
Dzień Wykupu: 1 października 2021 r.
Notowanie: Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN: XS1816867821

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Super Duet” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom Banku BGŻ BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału,
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • akceptującym opłatę za przedterminowe zakończenie inwestycji dokonywane z własnej inicjatywy.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Ochrona kapitału

Warunkowa 100% ochrona wpłaconej kwoty nominalnej dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku jeżeli notowania akcji żadnej ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu nie spadną poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

 

Ochrona kapitału nie dotyczy:

 • sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy oraz
 • zaistnienia spadku wartości akcji którejkolwiek ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej - w takim przypadku Inwestor partycypuje w całej stracie akcji tej Spółki, która zanotowała największy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

 

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 3 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a warunkowa ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

W związku z tym, że BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Super Duet”) jest podmiotem zagranicznym, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będące oferującym i dystrybutorem certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce.

Zgodnie z prawem emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu albo Inwestor osiągnie zysk dokonując sprzedaży Certyfikatów z własnej inicjatywy, to Inwestor ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek. Podatek od sprzedaży certyfikatów jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych, notowanych na GPW, papierów wartościowych / instrumentów finansowych i wynosi 19% uzyskanego dochodu. W przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu zbycia certyfikatów / papierów wartościowych biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym. Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38). Analogiczna sytuacja następuje w przypadku poniesienia straty. Inwestor może odliczyć poniesioną w danym roku stratę od dochodów uzyskanych z tego samego źródła (tj. stratę wynikającą z dokonywania transakcji giełdowych można odliczyć jedynie od dochodów uzyskanych tą samą drogą) w kolejnych 5 latach podatkowych. Przy czym w jednym roku nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% wartości straty. O poniesionej stracie Inwestor musi poinformować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

MiFID
Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

DANE IDENTYFIKACYJNE
Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.
Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97.538.318 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń