Oferta
3-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV

Super Duet III

4% Szansa na zysk już po 6 miesiącach!
Produkt dostępny:
Centra Private Banking

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 5-28 marca 2019 r.

Szansa na zysk

4%

już po 6 miesiącach

(8% w skali roku)

– przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty

Warunkowa ochrona kapitału

100%

 

w dacie zapadalności

jeżeli spadek akcji którejkolwiek ze Spółek nie przekroczy 40%

Okres inwestycji

3 lata

 

(możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora – sprzedaż na GPW)

Opcje dodatkowe
 • „spadochron” – autocall możliwy po 12 miesiącach nawet w przypadku znaczących spadków notowań jednej lub obu Spółek
 • możliwość wypłaty kuponu nawet w przypadku braku automatycznego wykupu
 • efekt „śnieżnej kuli””, tj. wypłaty kuponów wcześniej niewypłaconych

Jak to działa

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Super Duet III” zależny jest od notowań akcji dwóch Spółek (łącznie):

 • Societe Generale (Bloomberg: GLE FP Equity),
 • Ubisoft Entertainment SA (Bloomberg: UBI FP Equity).

 

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji każdej z dwóch Spółek.

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji obu Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, Inwestorom wypłacony zostanie kupon w wysokości 4%, a jeżeli kupon w którejś obserwacji nie był wypłacony, a w jednej z następnych spełnione zostaną warunki wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”).

Dodatkowo jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji każdej ze Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, przy czym należy zwrócić uwagę, że poziom ten różni się w Drugim Dniu Obserwacji od pozostałych Dni Obserwacji, to Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione, Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu) i produkt się kończy.

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji którejkolwiek ze Spółek znajdzie się poniżej Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, produkt trwać będzie do Dnia Wykupu, a zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty.

Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu notowania akcji:

 • obu Spółek znajdą się na poziomie 60% Poziomu Początkowego lub powyżej tego poziomu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej , a także Kupon w wysokości 4% oraz wszystkie Kupony, które nie zostały wcześniej wypłacone;
 • którejkolwiek ze Spółek znajdą się poniżej 60% Poziomu Początkowego – Inwestor partycypuje w całej stracie akcji tej Spółki, która zanotowała największy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zysk możliwy jest także w sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora, a cena sprzedaży Certyfikatów, przewyższy ich wartość nominalną powiększoną o prowizję biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.)

 

Zobacz scenariusze

na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Super Duet III” zależny jest od notowań akcji 2 Spółek (łącznie):

 

Otoczenie rynkowe

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Super Duet III”

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona kapitału dotyczy tylko sytuacji, w której spadek notowań akcji żadnej Spółki w Dniu Wyceny Wykupu nie będzie większy niż 40% względem wartości z Dnia Obserwacji Początkowej

 • nieotrzymanie żadnego Kuponu w przypadku, gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek będzie na poziomie niższym, niż Poziom Bariery Wypłaty Kuponu

 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek będzie na poziomie niższym, niż 60% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed datą zapadalności (3 lata)

 • opłata za realizację zakończenia inwestycji dokonywanej z własnej inicjatywy Inwestora

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

 

 

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 5 marca 2019 r. do 28 marca 2018 r.
(złożony zapis jest nieodwołalny)
Minimalna kwota i waluta inwestycji: 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej: 1 kwietnia 2019 r.
Dni Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu / Dni Wyceny
Kuponu ("Dni Obserwacji"):
 • Pierwszy Dzień Obserwacji:  1 października 2019 r.
 • Drugi Dzień Obserwacji:        1 kwietnia 2020 r.
 • Trzeci Dzień Obserwacji:       1 października 2020 r.
 • Czwarty Dzień Obserwacji:    1 kwietnia 2021 r.
 • Piąty Dzień Obserwacji:         1 października 2021 r.
 • Dzień Wyceny Wykupu:         31 marca 2022 r.
Poziom Początkowy: Wartość notowań akcji Spółki 1 i Spółki 2 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Bariery Wypłaty Kuponu
(względem Poziomu Początkowego):
w Pierwszym, Drugim, Trzecim, Czwartym, Piątym Dniu Obserwacji oraz Dniu Wyceny Wykupu:    60%
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
 • w Pierwszym Dniu Obserwacji:     95%
 • w Drugim Dniu Obserwacji:          60% (przy założeniu spełniania warunków Opcji "spadochronu")
 • w Trzecim Dniu Obserwacji:          95%
 • w Czwartym Dniu Obserwacji:       95%
 • w Piątym Dniu Obserwacji:            95%
Opcja "spadochronu" jednorazowa opcja pozwalająca na automatyczny wcześniejszy wykup po 12 miesiącach, pod warunkiem, że notowania akcji żadnej ze Spółek, nie spadną w tym okresie w żadnym dniu roboczym (na zamknięcie notowań) o więcej niż 40% względem Poziomu Początkowego

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant: BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor: Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Wartość/kwota emisji: do 50.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów: do 50.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna

z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki

Okres inwestycji: 3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji: 8 kwietnia 2019 r.
Dni Wypłaty Kuponu:
 • 8 października 2019 r. albo
 • 8 kwietnia 2020 r. albo
 • 8 października 2020 r. albo
 • 8 kwietnia 2021 r. albo
 • 8 października 2021 r. albo
 • 7 kwietnia 2022 r.
Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
 • Pierwszy Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:   8 października 2019 r.
 • Drugi Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:         8 kwietnia 2020 r.
 • Trzeci Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:        8 października 2020 r.
 • Czwarty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:     8 kwietnia 2021 r.
 • Piąty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:          8 października 2021 r.
Dzień Wyceny Wykupu: 31 marca 2022 r.
Dzień Wykupu
(data zapadalności)
7 kwietnia 2022 r.
Notowanie: Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN: XS1885251998

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Super Duet III” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom Banku BGŻ BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału (opis jest szczegółowo przedstawiony poniżej),
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym ważną Umowę Ramową o Świadczenie Usług Bankowości Prywatnej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. albo Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Ochrona kapitału

 

Warunkowa 100% ochrona wpłaconej kwoty nominalnej dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku jeżeli notowania akcji żadnej ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu nie spadną poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

 

Ochrona kapitału nie dotyczy:

 • sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy oraz
 • zaistnienia spadku wartości akcji którejkolwiek ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej - w takim przypadku Inwestor partycypuje w całej stracie akcji tej Spółki, która zanotowała największy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 3 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a warunkowa ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Super Duet III”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

MiFID

Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w
 Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń