18-miesięczne certyfikaty strukturyzowane IBV

Złoto i Srebro

 


 1,5% Szansa na zysk już po 3 miesiącach!
 

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 5-26 lutego 2019 r.

Szansa na zysk

1,5%

już po 3 miesiącach

(maksymalny zysk za cały okres inwestycji wynosi 1,5%)

Warunkowa ochrona kapitału

100%

 

w Dniu Wykupu

Okres inwestycji

18 miesięcy

 

(możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora – sprzedaż na GPW)

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Złoto i Srebro” zależny jest od notowań dwóch Surowców (łącznie zwanych „Surowcami”):

 • złota (Bloomberg: GOLDLNPM (Cmdty), (“Surowiec 1”),
 • i srebra (Bloomberg: SLVRLND (Cmdty), (“Surowiec 2”),

tj. metali szlachetnych pozostających jednym z nielicznych aktywów pozwalających na dywersyfikację w obecnym silnie skorelowanym otoczeniu, a także spełniających funkcję zabezpieczenia i dywersyfikacji inwestycji w przypadku wzrostu ryzyka geopolitycznego i zawirowań na rynkach finansowych.

W Dniu Obserwacji Początkowej wyznaczany jest Poziom Początkowy (notowanie każdego z Surowców będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań obu Surowców będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego (a co za tym idzie Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu):

 • Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że Kupon nie jest kumulowany, czyli w przypadku spełnienia się warunków wypłaty Kuponu w którejkolwiek z obserwacji, wynosił on będzie zawsze 1,5%, a po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony;
 • produkt się kończy, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu);
 • Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione przez Emitenta (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

 Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, notowanie choćby jednego z Surowców znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego, Kupon nie jest wypłacany, a produkt trwa co najmniej do kolejnego Dnia Automatycznego Wcześniejszego Wykupu. 

Jeżeli w każdym z Dni Obserwacji wartość choćby jednego z Surowców znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego, nie nastąpi wypłata Kuponu, a produkt trwać będzie do Dnia Wykupu.

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty – jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań:

 • obu Surowców będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego – Inwestorzy otrzymają w Dniu Wykupu Kupon oraz zwrot wartości nominalnej Certyfikatu;
 • choćby jednego z Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego, ale: 

(1) w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) żaden z Surowców nie spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego, albo

(2) jeden z Surowców będzie miał w Dniu Wyceny Wykupu wartość wyższą od Poziomu Początkowego – Inwestorzy otrzymują w Dniu Wykupu zwrot 100% wartości nominalnej Certyfikatów;

 • obu Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego oraz w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) choćby jeden z Surowców spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego – Inwestorzy partycypują w całej stracie tego Surowca, który zanotował większy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

  Uzyskanie zysku innego niż Kupon, możliwe jest w sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora, a cena sprzedaży Certyfikatów, przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Wypłata środków z inwestycji nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu albo Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.)

 

Zobacz scenariusze

na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Złoto i Srebro” zależny jest od notowań dwóch Surowców (łącznie):

 • złota (Bloomberg: GOLDLNPM (Cmdty);
 • srebra (Bloomberg: SLVRLND (Cmdty).

 

Aktualne notowania Surowca 1 i Surowca 2 publikowane są na stronie internetowej: http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices.

 

OTOCZENIE RYNKOWE

Powyższe informacje opierają się na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych. Dane, które odnoszą się do przeszłości i wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Przedstawiane prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Złoto i Srebro”

 • ochrona wartości nominalnej w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że inwestycja w Certyfikaty obarczona jest ryzykiem poniesienia straty, w skrajnej sytuacji całego zainwestowanego kapitału

 • nieotrzymanie Kuponu w przypadku, gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie któregokolwiek z Surowców będzie na poziomie niższym, niż Poziom Bariery Wypłaty Kuponu

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (18 miesięcy)

 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 5 lutego 2019 r. do 26 lutego 2019 r.
(złożony zapis jest nieodwołalny)
Dzień Obserwacji Początkowej: 1 marca 2019 r.
Dzień Wyceny Wykupu 1 września 2020 r.
Dzień Wykupu 8 września 2020 r.
Poziom Początkowy Wartość notowań Surowca 1 i Surowca 2 na zamknięcie notowań London Bullion Market Association w Dniu Obserwacji Początkowej
Kupon 1,5% wartości nominalnej Certyfikatu
Ochrona kapitału

Warunkowa 100% ochrona wartości nominalnej, jeżeli spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków:

 • żaden z Surowców nie spadnie w trakcie trwania produktu o więcej niż 25% (w jakimkolwiek dniu roboczym na zamknięcie notowań), albo
 • w Dniu Wyceny Wykupu przynajmniej jeden z Surowców będzie notowany powyżej 100% wartości Poziomu Początkowego.
Rodzaj obserwacji dotyczącej ochrony kapitału Dzienna (na zamknięcie notowań London Bullion Market Association)

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant: BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor: Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Wartość/kwota emisji: do 150.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów: do 150.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Minimalna kwota i waluta inwestycji: 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Opłata dystrybucyjna z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji: 18 miesięcy
Dni Obserwacji dla Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Wypłaty Kuponu
 • Pierwszy Dzień Obserwacji:  3 czerwca 2019 r.
 • Drugi Dzień Obserwacji:        2 września 2019 r.
 • Trzeci Dzień Obserwacji:       2 grudnia 2019 r.
 • Czwarty Dzień Obserwacji:    2 marca 2020 r.
 • Piąty Dzień Obserwacji:         1 czerwca 2020 r.
Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
 • Pierwszy Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:   10 czerwca 2019 r.
 • Drugi Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:          9 września 2019 r.
 • Trzeci Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:          9 grudnia 2019 r.
 • Czwarty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:      9 marca 2020 r.
 • Piąty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:           8 czerwca 2020 r.
Dni Wypłaty Kuponu:
 • 10 czerwca 2019 r., albo
 • 9 września 2019 r., albo
 • 9 grudnia 2019 r., albo
 • 9 marca 2020 r., albo
 • 8 czerwca 2020 r. albo
 • 1 września 2020 r.
Dzień Emisji: 8 marca 2019 r.
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu (względem Poziomu Początkowego): w Pierwszym, Drugim, Trzecim, Czwartym, Piątym Dniu Obserwacji oraz Dniu Wyceny Wykupu: 100%
Notowanie: Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN: XS188535755

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

18-miesięczne Certyfikaty strukturyzowane IBV „Złoto i Srebro” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom Banku BGŻ BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału (opis jest szczegółowo przedstawiony poniżej),
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym ważną Umowę Ramową o Świadczenie Usług Bankowości Prywatnej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. albo Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen,

 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

 

Ochrona kapitału

 

Warunkowa 100% ochrona wartości nominalnej dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu w przypadku, jeżeli spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków:
  • żaden z Surowców nie spadnie w trakcie trwania produktu o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego (w jakimkolwiek dniu roboczym),
  • albo w Dniu Wyceny Wykupu przynajmniej jeden z Surowców będzie powyżej 100% wartości Poziomu Początkowego,
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

 

Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji:

 • wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy oraz
 • w której w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań choćby jednego z Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego, a jednocześnie w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) choćby jeden z Surowców spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego, a także żaden z Surowców nie będzie miał w Dniu Wyceny Wykupu wartości wyższej od Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (okres inwestycji wynosi 18 miesięcy).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a warunkowa ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Złoto i Srebro”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

MiFID
Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

DANE IDENTYFIKACYJNE
Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.
Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń