Czym są produkty strukturyzowane

Możliwość inwestowania
w różnorodne aktywa

Znajdź Centrum
Produkt dostępny:
Centra Private Banking

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe złożone z kilku instrumentów prostszych.

Produkty te, za pomocą jednego instrumentu, umożliwiają inwestowanie na rynkach, do których inwestorzy indywidualni nie mają bezpośredniego dostępu lub ten dostęp jest mocno ograniczony (np. rynek pochodnych towarowych, zagraniczne rynki akcji), oraz w bardzo różnorodne aktywa i do tego mają pełną lub częściową (warunkową) gwarancję ochrony kapitału.

Przeznaczone są one dla inwestorów zainteresowanych większą stopą zwrotu niż klasyczne lokaty bankowe, którzy jednocześnie akceptują odpowiednio większe ryzyko inwestycyjne.

 

Przyjmuje się, że instrumenty finansowe powinny spełniać cztery warunki, aby można je było nazwać produktem strukturyzowanym:

 • ochrona kapitału (pełna lub częściowa)
 • ustalony czas trwania inwestycji
 • stopa zwrotu oparta na z góry określonej formule
 • wbudowany instrument pochodny

Dlaczego warto inwestować w produkty strukturyzowane?

Zobacz film

 


Obejrzyj film o Certyfikatach Strukturyzowanych, a dowiesz się: 

 

 • czym jest certyfikat strukturyzowany,
 • dlaczego warto inwestować w certyfikaty,
 • na co zwrócić uwagę przy wyborze tej formy inwestycji.


Zobacz film o certyfikatach strukturyzowanych z opcją automatycznego wcześniejszego wykupu, a dowiesz się:

 

 • co to jest automatyczny wcześniejszy wykup,
 • w jakiej sytuacji dochodzi do autocall’a,
 • jak wyglądają warunki ochrony kapitału w formule z „poduszką ochronną” (wersja PUT), a jak bez poduszki (wersja DIP).

 

 

Instrument bazowy

Produkty strukturyzowane mogą być oparte na różnych instrumentach bazowych (underlyingach), np.:

 • indeksach giełdowych (lub koszykach indeksów)
 • kursach akcji (lub koszykach akcji)
 • surowcach (ropa naftowa, gaz ziemny, złoto, itp.)
 • kursach walut, stopach procentowych, czy też produktach rolnych

Główne czynniki ryzyka

1. Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

2. Ryzyko braku płynności (ograniczona płynność) – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

3. Możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału – poszczególne emisje produktów strukturyzowanych mają z góry określone warunki ochrony kapitału, natomiast podczas cyklu funkcjonowania produktu, wartość rynkowa rośnie i maleje w zależności od różnych elementów i w przypadku wcześniejszego wykupu zgłoszonego przez inwestora, może on ponieść częściową lub całkowitą stratę kapitału zainwestowanego na początku

 

Kwestie podatkowe

W związku z tym, że emitentem certyfikatów strukturyzowanych oferowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest podmiot zagraniczny, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będące oferującym i dystrybutorem certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce.

Zgodnie z prawem emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu albo Inwestor osiągnie zysk dokonując sprzedaży Certyfikatów z własnej inicjatywy, to Inwestor ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek.

Podatek od sprzedaży certyfikatów jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyska­nych ze sprzedaży innych, notowanych na GPW, papierów wartościowych / instrumentów finansowych i wynosi 19% uzyskanego dochodu. W przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu zbycia certyfikatów / papierów wartościowych biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym. Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Analogiczna sytuacja następuje w przypadku poniesienia straty. Inwestor może odliczyć poniesioną w danym roku stratę od dochodów uzyskanych z tego samego źródła (tj. stratę wynikającą z dokonywania transakcji giełdowych można odliczyć jedynie od dochodów uzyskanych tą samą drogą) w kolejnych 5 latach podatkowych. Przy czym w jednym roku nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% wartości straty. O poniesionej stracie Inwestor musi poinformować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dlaczego BGŻ BNP Paribas?

Jak zainwestować?

Przyjdź do oddziału Banku

Znajdź oddział

Odwiedź Centrum Private Banking

Znajdź Centrum

Zobacz także

Zastrzeżenia prawne
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BGŻ BNP Paribas. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BGŻ BNP Paribas zamieszczone są w Warunkach Emisji oraz Warunkach Końcowych dotyczących poszczególnych emisji. W związku z tym, że sprzedaż tych produktów w BGŻ BNP Paribas prowadzona jest w formie ofert prywatnych, dokumenty te mają charakter poufny i przeznaczone są do stosowania wyłącznie przez osoby, którym te dokumenty zostaną dostarczone. Dokumenty dotyczące poszczególnych subskrypcji mogą być przekazane maksymalnie 149 imiennie wskazanym osobom.

Dane identyfikacyjne
Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podsatwie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń