Bank zmieniającego się świata
Oferta
Profit Plus - Fundusz z Lokatą

Lokata plus szansa na dodatkowy zysk

Zapytaj o produkt
Znajdź oddział
Produkt dostępny:
Oddziały

Profit Plus - atrakcyjne połączenie oszczędzania z inwestowaniem

Okres obowiązywania promocji – od 9 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Rozważasz swoją pierwszą inwestycję w fundusz? A może korzystałeś z tej formy pomnażania oszczędności, ale nigdy w ramach oferty TFI BGŻ BNP Paribas SA?

W takim razie ta propozycja jest dla Ciebie!

Zamów rozmowę z doradcą

Jak założyć Lokatę Profit Plus w 3 prostych krokach?

1
Przyjdź do oddziału

Przyjdź do oddziału

i wypełnij ankietę MiFiD

2
Wybierz fundusze

Wybierz Portfel

i określ kwotę inwestycji

3
Złóż zlecenie

Złóż i opłać zlecenie

4
załóż lokatę

Załóż lokatę

i ciesz się swoją inwestycją

PROFIT PLUS KIEROWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE:

zobacz komu dedykowana jest lokata z funduszem Profit Plus

Przed dniem otwarcia lokaty nie były uczestnikami funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.

 • są w wieku do 75 lat i należą do kategorii: detaliczny, profesjonalny lub uprawniony kontrahent;
 • są skłonni podzielić swoje środki przeznaczone na inwestycje pomiędzy 6 miesięczną Lokatę w Banku (z oprocentowaniem wyższym od oprocentowania lokaty standardowej) i nabycie  Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach Portfeli;
 • za swój cel inwestycyjny uznają: wzrost wartości inwestycji, maksymalizację zysków lub dywersyfikację inwestycji:
 • akceptują występujące w Subfunduszu ryzyka inwestycyjne, w szczególnosci wysoki poziom zmienności wchodzącego w skład Portfeli  subfunduszu BGŻ BNP Paribas FIO Dynamicznego Inwestowania, którego syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka (SRRI) może być wyższa niż 5 (na skali 1 - 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka);
zobacz kto może skorzystać z lokaty z funduszem Profit Plus
 • otrzymały pozytywny wynik oceny adekwatności dla wszystkich grup funduszy w ramach ankiety MIFID, wykonanej w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie w lokowaniu środków instrumenty finansowe
 • dysponują kwotą min. 20 000 PLN (10 000 PLN – na otwarcie  Lokaty i 10 000 PLN – na inwestycję w subfundusz)
 • rozumieją i akceptują:
  • że uzyskanie zysku z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może wymagać dłuższego horyzontu inwestycyjnego (zalecany min. okres inwestycji w niektóre Subfundusze dostępne w ramach Portfeli sięga co najmniej 3 lat),
  • fakt, że z aktywów Subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie,
  • ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w szczególności możliwość utraty nawet całości zainwestowanych środków.

Klient może otworzyć wyłącznie 1 lokatę.

Warunki promocji

Okres promocji

9 lipca – 31 grudnia 2018 r.

Oprocentowanie lokaty 3,00% w skali roku

Okres lokaty

6 miesięcy
Odnawialność Lokata odnawialna. Po upływie pierwszego okresu lokacyjnego Lokata odnawia się na kolejne okresy lokacyjne, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie Lokaty w kolejnych okresach lokacyjnych będzie wynosić tyle, ile wynosi oprocentowanie 6 miesięcznej lokaty standardowej, określone w Tabeli oprocentowania, obowiązującej w dniu odnowienia się Lokaty
Konsekwencje wycofania środków w pierwszym 6-miesięcznym okresie lokacyjnym
 • Zerwania lokaty powoduje utratę całości naliczonych odsetek
 • Umorzenie Jednostek Uczestnictwa skutkuje obniżeniem oprocentowania Lokaty do 1% w skali roku w całym pierwszym okresie lokacyjnym
Podział środków 50:50 Wartość lokaty równa wartości opłaconego zlecenia nabycia Portfela
Dostępne strategie

Portfel Oszczędnościowy

Portfel Lokacyjny

Portfel Spokojny

Portfel Wyważony

Portfel Wzrostowy

Minimalna kwota inwestycji

20 000 PLN (10 000 PLN lokata + 10 000 PLN Portfel)

Maksymalna kwota inwestycji Brak limitu

Opłata za nabycie

0,00%

Opłata za odkupienie

0,00%.

Opłata za zarządzanie subfunduszem

Od 1,00% do 3,80% w skali roku w zależności od subfunduszy dostępnych w ramach Portfeli. Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli opłat z tytułu uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Wybierz swój Portfel”

Czynniki ryzyka

Ryzyko płynności

w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszy środki są wypłacane w terminie do 7 dni kalendarzowych

Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału
w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszy po cenie niższej od wyceny, po której jednostki zostały nabyte

Ryzyko rynkowe
zysk z subfunduszy jest uzależniony od zachowania rynków finansowych i dlatego nie jest z góry znany, w szczególności może być niższy od oczekiwanego lub nie wystąpić wcale, lub może wystąpić strata

Dlaczego BGŻ BNP Paribas?

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin ProfitPlus – Fundusz z Lokatą
 
Regulamin Programu Inwestycyjnego „Wybierz Swój Portfel”
 
Tabela opłat z tytułu uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Wybierz swój Portfel” oferowanym przez BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 
Przykładowa prezentacja kosztów i opłat z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i informacja o świadczeniach pieniężnych jakie otrzymuje Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zobacz również

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszy musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów BGŻ BNP Paribas FIO - które są wręczane klientowi przy składaniu zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa wraz z Informacją Ex-ante, zawierającą przykładową prezentację kosztów i opłat z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz informację o świadczeniach pieniężnych jakie otrzymuje Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tego tytułu. Wskazana dokumentacja wraz z tabelą opłat jest udostępniana na stronie internetowej http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl/ i w oddziałach Banku.

Szczegółowe informacje dotyczące Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz usług inwestycyjnych przez nas świadczonych znajdują się na stronie internetowej www.bgzbnpparibas.pl.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń