Bank zmieniającego się świata
Oferta

Inwestycje z europejskim wsparciem

Kontakt z Doradcą
Produkt dostępny:
Centra Biznesowe MSP

Oferta

Czy wiesz, że od 2004 r. w Polsce dofinansowanie uzyskało około 200 tys. projektów? Szukasz wsparcia swojej inwestycji?

Bank BGŻ BNP Paribas aktywnie uczestniczy w procesie współfinansowania inwestycji realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych. Dzięki naszym Klientom jesteśmy w pierwszej trójce banków zaangażowanych w dystrybucję środków unijnych w Polsce.

W naszej ofercie znalazły się także nowoczesne rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów wypracowane między innymi przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W latach 2014-2020 do Polski w ramach polityki spójności trafi ponad 82,5 miliardów euro, czyli blisko 20% całego budżetu unijnego. Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez:

 • 6 krajowych programów operacyjnych
 • 16 programów regionalnych

Największe pula środków zostanie przeznaczona na infrastrukturę transportową (drogową i kolejową). Natomiast największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Dodatkowo w latach 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy ponad 4,5 mld euro na ułatwienie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców w ramach programów ramowych takich jak COSME czy Horyzont 2020. Dystrybucją preferencyjnego finansowania zajmą się narodowi pośrednicy finansowi – w tym również Bank BGŻ BNP Paribas.

Zamów rozmowę z doradcą

Ciekawe pojęcia

 • Do czego służą systemy B2B?

  Systemy elektroniczne Business to Business ułatwiają pracę przedsiębiorcom, którzy posiadają oddziały lub muszą utrzymywać kontakt z większą ilością partnerów lub wykonawców. Skracają czas pracy, upraszczają przepływ informacji oraz automatyzują rutynowe czynności, takie jak składanie zamówień, wystawianie faktur czy księgowanie. B2B może być przedsięwzięciem zarówno czysto technicznym, ale także informatycznym i organizacyjnym. Jego zaletą jest to, że pozwala na rozwój przedsiębiorstwa i jego rozrost przy jednoczesnym zachowaniu tych samych kosztów organizacyjnych.

  Na wdrażanie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach przeznaczone jest działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać do końca listopada 2010 r. Podstawowymi warunkami, jakie należy spełnić, to współpraca z co najmniej dwiema firmami. Beneficjent otrzyma dodatkowe punkty, jeśli jego sieć współpracy obejmuje także podmioty zagraniczne. Dotacja, jaką można otrzymać mieści się w przedziale od 20 tys. zł do 2 mln zł. O tym, jaką kwotę dofinansowania otrzyma przedsiębiorca, zadecyduje wielkość firmy, jej lokalizacja oraz typ wydatków.

  Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/17664

 • Co to jest linia demarkacyjna?

  W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne oraz rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów z różnych funduszy UE i w tym celu stworzona została tzw. linia demarkacyjna, czyli zestaw kryteriów wskazujących program, z którego określone typy projektów mogą otrzymać wsparcie, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE.

 • Co to jest Krajowa Rezerwa Wykonania?

  To dodatkowe pieniądze na realizację najszybciej wdrażanych i najefektywniejszych programów i priorytetów w programach operacyjnych przyznane Polsce przez Komisję Europejską na realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kwota Krajowej Rezerwy Wykonania wynosi 3% ogólnej wartości środków przyznanych Polsce na początku okresu programowania. Najwięcej środków trafi do Programu Innowacyjna Gospodarka – blisko 300 mln euro. Dla Regionalnych Programów Operacyjnych, KRW jest nagrodą za dobre wykorzystanie przyznanych dotychczas pieniędzy. Aby otrzymać takie wsparcie, urzędy marszałkowskie musiały wykazać się co najmniej 20% rozliczeniem dotychczasowych budżetów. Łącznie do podziału na województwa przeznaczono 512 mln euro. Najwięcej pieniędzy trafi na realizację RPO w województwie opolskim – 54 mln euro, najmniej do RPO w województwie śląskim – 9,8 mln euro. Szczegółowy podział Krajowej Rezerwy Wykonania dostępny jest na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/rpo/
  aktualnosci/strony/krw_dla_rpo_podzielona_26012011.aspx

 • Co to jest Centrum Badawczo-Rozwojowe?

  Jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca działalność lub planująca rozwój, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry. 

 • Co oznacza termin „trwałość rezultatów projektu”?

  Trwałość rezultatów projektu rozumiana jest jako utrzymanie inwestycji w województwie, w którym została zrealizowana przez okres co najmniej 5 lat, w przypadku dużego przedsiębiorcy, a w przypadku MSP – 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na postęp technologiczny stają się przestarzałe w tym okresie.

 • Jak rozumieć pojęcie flexicurity?

  Flexicurity to idea, która ma zapewnić wysokie bezpieczeństwo zatrudnienia na każdym etapie życia zawodowego, ułatwiając jednocześnie rozwój kariery w warunkach dynamicznych zmian. Koncepcja ta łączy w sobie aktywną politykę rynku pracy, nowoczesne rozwiązania prawne w zakresie zawierania umów o pracę oraz organizacji czasu pracy, ideę kształcenia przez całe życie i nowoczesny systemem ochrony socjalnej. 

 • Co należy rozumieć przez płatność pośrednią?

  Przez płatność pośrednią należy rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazywaną przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

 • Co należy rozumieć przez płatność końcową?

  Przez płatność końcową należy rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w Umowie.

 • Czym jest Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji?

  Unia Europejska wprowadziła specjalny instrument finansowy z myślą o najbiedniejszych regionach Wspólnoty. Jego celem jest udzielenie wsparcia osobom, które straciły miejsca pracy w wyniku postępujących procesów globalizacji odczuwalnych w danym rejonie. Wsparcie z Funduszu udzielane jest w momencie przeprowadzania istotnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu. Warto również dodać, że do udzielenia wsparcia kwalifikują się też pracownicy zwalniani w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Dofinansowanie zwolnionych kadr następuje w przypadku utraty pracy przez co najmniej 500 osób. W przypadku mniejszych zwolnień również jest możliwa dotacja, lecz tylko gdy zmiany mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Przykładem skorzystania z pomocy Funduszu jest region Podkarpacia, gdzie trzy przedsiębiorstwa: Huta Stalowa Wola S.A, HSW – Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. oraz Zakłady Metalowe DEZAMET S.A dokonały zwolnień 594 pracowników. EFG przeznaczyło na ten cel 453,6 tys. euro.

 • Co należy rozumieć przez określenie „instytucje otoczenia biznesu”?

  Są to instytucje, które oferują przedsiębiorcom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich np. stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, ośrodki zapewniające początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę, która powstała w wyniku wprowadzenia nowej technologii (inkubatory przedsiębiorczości) oraz instytucje sfery badawczo – rozwojowej.

 • Co oznacza zasada „n + 3”?

  Jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi, stanowiąca, że Komisja Europejska anuluje automatycznie część zobowiązania, które nie zostało uregulowane przez płatność zaliczkową lub dla którego KE nie otrzymała wniosku o płatność, do końca trzeciego roku po roku dokonania zobowiązania, lub po terminie późniejszej decyzji KE wymaganej do autoryzowania działania. Oznacza ona, że państwo członkowskie, które do końca roku n+3 złożyło wnioski o płatność, opiewające na kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci kwotę różnicy.

 • Co różni Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) od Ekwiwalentu Dotacji Netto (EDN)?

  Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) - należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
  Ekwiwalent Dotacji Netto (EDN) - należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzględniającą opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

 • Jak rozumieć partnerstwo publiczno-prywatne?

  Partnerstwo, w którym administracja (rządowa i samorządowa) oraz sektor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia infrastrukturalne, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością za podejmowaną działalność.

 • Co to jest pomoc publiczna?

  Jest to pomoc państwa polegająca na dofinansowaniu projektów, przedsięwzięć, inwestycji, które wpływają na sytuację na wolnym rynku. Państwo udzielając pomocy, wpływa na naruszenie zasad wolnej konkurencji, ponieważ nie pomaga wszystkim podmiotom w takim samym stopniu. Otrzymujący tę pomoc jest więc w uprzywilejowanej sytuacji. Dlatego też beneficjenci programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych, realizujący projekty, które w jakichś sposób będą wpływały na sytuację na wolnym rynku, będą otrzymywali niższe dofinansowanie niezależnie od swojego statusu prawnego.

 • Czym się charakteryzuje działalność gospodarcza typu "spin off" i "spin out"?

  Działalność, firma typu spin-off jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter niezależnych od organizacji macierzystej.
  Działalność typu spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą.
  Powiązania operacyjne mogą obejmować m.in. obsługę prawną w zakresie rachunkowości, jak również w zakresie marketingu i korzystania z kanałów dystrybucji instytucji macierzystej. Tworzenie tego rodzaju przedsiębiorstw w odniesieniu do projektów innowacyjnych jest formą wykorzystania przez organizację macierzystą potencjału przedsiębiorczego zespołu założycielskiego przy jednoczesnym zachowaniu częściowej kontroli nad rozwojem projektu.

 • Co oznacza podwójne finansowanie?

  Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych.
  Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, np. zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

 • Co oznacza skrót OOŚ?

  Skrót OOŚ rozumiemy jako Ocenę Oddziaływania na Środowisko. OOŚ to badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami. Ocena wpływu na środowisko powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska.

 • Co to jest fiszka projektowa/aplikacja?

  Fiszka projektowa/aplikacja to standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych. Zakres informacji zawartych we fiszce projektowej/aplikacji obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej projekt, informacje na temat projektu, charakterystykę działań podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załączników.

 • Co to jest inkubator przedsiębiorczości?

  Inkubator przedsiębiorczości to forma zorganizowanego kompleksu gospodarczego, z obiektem – budynkiem lub kompleksem budynków – wspomagającego rozwój nowo powstałych firm. Wsparcie ze strony inkubatora obejmować może pomoc finansową (w tym niższe od rynkowych ceny wynajmu pomieszczeń), usługi z zakresu marketingu, obsługę prawną, organizacyjną, itp.

 • Co to jest klaster?

  Klaster to grupa podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, wykonujących działalność gospodarczą, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach (koncentracja sektorowa) oraz powiązanych siecią formalnych i nieformalnych relacji.

 • Czym jest pomoc de minimis?

  Pomoc de minimis to wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis dla wszystkich przedsiębiorstw z wyłączeniem firm z sektora transportowego wynosi 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie 3 lat budżetowych. Osobno, dla przedsiębiorstw z sektora transportowego, pułap pomocy de minimis wynosi 100 000 EUR.
  Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 • Co to jest cel Konwergencja?

  To jedno z podstawowych pojęć z zakresu polityki spójności UE. Cel ten wiąże się ze wspieraniem wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (o PKB na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE oraz w regionach tzw. efektu statystycznego). Na cel Konwergencja przeznaczono ponad 81% całości środków na politykę spójności. Polska objęta jest tym celem w całości, stad otrzymała tak duży budżet na lata 2007-2013.

  Są jeszcze dwa inne cele:

  - Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie - wspiera zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu Konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Środki przeznaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie wyniosą blisko 16% całości środków polityki spójności.

  - Europejska współpraca terytorialna - wspiera terytorialną konkurencyjność oraz promuje harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium UE w ramach trzech komponentów: transgranicznego, transnarodowego oraz międzyregionalnego (jest to kontynuacja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG). Na ten cel przeznaczono ok. 2,5% środków polityki spójności. Beneficjentami będą także zewnętrzne regiony graniczne UE.

 • Co to jest cross-financing (finansowanie krzyżowe)?

  Zasada mająca na celu ułatwienie wdrażania jedno funduszowych programów operacyjnych, polegająca na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zasada ta stosuje się jedynie do działań, które są zarówno niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu lub grupy projektów jak i bezpośrednio powiązane z projektem lub grupą projektów.
  Przykładowo: projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, ale zawierający elementy normalnie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będzie rozliczany trochę tak, jakby były to dwa projekty: część EFS zgodnie z zasadami EFS, a część EFRR według zasad EFRR, mimo, że środki w całości będą pochodziły z funduszu społecznego.
  Udział środków możliwych do objęcia zasadą jest ograniczona do 10% kosztów kwalifikowanych.

 • Co to jest analiza SWOT?

  Analiza SWOT to metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu/przedsiębiorcy/sektora/gospodarki wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Zagadnienia prawne

 • Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia należy uwzględnić przy określaniu statusu przedsiębiorstwa?

  Przy ustalaniu pułapu zatrudnienia należy uwzględnić liczbę zatrudnionych osób odpowiadającej liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych, jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Zgodnie z definicja przyjętą przez Komisję Europejską do osób zatrudnionych zalicza się:

  - pracowników,

  - osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,

  - właścicieli – kierowników,

  - partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe.

  W nawiązaniu do pkt. 1 i 2 prawo krajowe, w tym wypadku, obowiązujący Kodeks Pracy podaje w art. 2. następującą definicję pracownika: „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.” Wobec powyższego osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (umów cywilnoprawnych) nie można uwzględniać jako pracowników. 

 • W jakim celu tworzy się powiązania kooperacyjne?

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła 27 grudnia 2010 r. przyjmowanie wniosków na wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (działanie 5.1 PO IG). Tworzenie powiązań kooperacyjnych jest ważnym elementem polityki wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Firmy mogą tworzyć powiązania nie tylko z innymi przedsiębiorstwami, ale także z instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi. Powiązania kooperacyjne są od lat tworzone na rynkach państw Zachodniej Europy. Udowodniono, że współpraca pojedynczych podmiotów gospodarczych ze sobą może przyczynić się do osiągnięcia rezultatów, których dane przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie osiągnąć działając osobno. Powiązania kooperacyjne o zasięgu ponadregionalnym tworzy się więc w celu lepszego wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i produktowych. Współpracujące ze sobą firmy wymieniają doświadczenia, lepiej wykorzystują swoje zasoby i mogą szybciej wdrażać innowacje. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia zmniejszenia kosztów przez korzystanie ze wspólnej infrastruktury.

  O naborze wniosków na rozwój powiązań kooperacyjnych można przeczytać na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/more/18606.

 • Co to jest pomoc publiczna?

  Jest to pomoc państwa polegająca na dofinansowaniu projektów, przedsięwzięć, inwestycji, które wpływają na sytuację na wolnym rynku. Państwo udzielając pomocy, wpływa na naruszenie zasad wolnej konkurencji, ponieważ nie pomaga wszystkim podmiotom w takim samym stopniu. Otrzymujący tę pomoc jest więc w uprzywilejowanej sytuacji. Dlatego też beneficjenci programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych, realizujący projekty, które w jakichś sposób będą wpływały na sytuację na wolnym rynku, będą otrzymywali niższe dofinansowanie niezależnie od swojego statusu prawnego.

 • Czy o unijne środki może ubiegać się osoba fizyczna?

  Tak. Beneficjentami środków pomocowych Unii Europejskiej mogą być osoby i podmioty prawne, np. jednostki samorządu terytorialnego, prywatni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, Kościoły, uczelnie wyższe, a także osoby fizyczne posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą. Głównym Programem w ramach, którego o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jest Regionalny Program Operacyjny wdrażany w każdym z województw.

 • Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych projektu, którego celem jest rozpoczęcie działalności gospodarczej?

  Nie. Regionalne Programy Operacyjne pozwalają tylko na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez już zarejestrowane podmioty gospodarcze. Jednakże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej można pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

 • Czy istnieje możliwość finansowania projektu kredytem obrotowym?

  Wnioskodawca musi zapewnić środki własne na sfinansowanie projektu inwestycyjnego. W ramach tych środków będzie mógł posiłkować się środkami z kredytu (w tym też obrotowego) lub innymi źródłami, przy czym na etapie składania wniosku wnioskodawca będzie zobowiązany do udokumentowania tych środków.

 • Prawo Zamówień Publicznych – na co trzeba uważać?

  Akty prawne regulujące relacje między podmiotami publicznymi a prywatnymi wciąż budzą wiele pytań i wątpliwości. W przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych pojawia się kilka głównych problemów. Zaliczyć do nich można m.in. brak uzgodnionych z Komisją Europejską procedur uzyskiwania dofinansowania UE, niedyskryminujących projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również brak jasnych reguł odnośnie trwałości projektu (np. w wypadku sprzedaży udziałów w spółce). Ponadto zauważa się brak wytycznych dotyczących rozliczania dotacji i włączania funduszy unijnych w przepływy finansowe w projektach PPP, także w kontekście rozliczeń finansowych.

 • Czy jest możliwe stosowanie przez banki zabezpieczeń kredytów / pożyczek finansujących projekty unijne, w postaci zastawu rejestrowego, przewłaszczenia oraz hipoteki na środkach trwałych / nieruchomościach zakupionych ze środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych?

  Nie można przewłaszczać rzeczy zakupionych, wytworzonych w ramach projektu, gdyż zmiana właściciela tych rzeczy zagraża gwarancji trwałości projektu. Można natomiast ustanowić zastaw rejestrowy oraz hipotekę na rzeczy lub nieruchomości zakupionej w ramach projektu, gdyż nie powoduje to automatycznie zmiany właściciela zakupionych w ramach projektu środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych. 

 • Kiedy następuje rozpoczęcie realizacji projektu?

  Rozpoczęcie realizacji projektu następuje w momencie podjęcia przez Beneficjenta pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków.

 • Kiedy następuje zakończenie finansowe realizacji projektu?

  Przez zakończenie finansowe realizacji projektu należy rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, to znaczy dokonania przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej dotyczącej wydatków poniesionych w ramach Projektu.

 • Kiedy następuje zakończenie rzeczowe realizacji projektu?

  Zakończenie rzeczowe realizacji projektu należy rozumieć jako datę podpisania przez Beneficjenta ostatecznego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu.

 • Czy wnioskodawcy – po złożeniu wniosku – mają prawo do dokonywania uzupełnień lub zmian złożonej dokumentacji?

  Po złożeniu wniosku nie ma możliwości dokonywania uzupełnień i zmian złożonej dokumentacji z inicjatywy wnioskodawcy. Uzupełnianie złożonej dokumentacji jest możliwe jedynie wtedy, gdy w trakcie oceny formalnej zostanie stwierdzony brak jakiegoś dokumentu, i wnioskodawca zostanie wezwany do jego dostarczenia. Również na etapie oceny merytorycznej może okazać się zasadne zwrócenie się do wnioskodawcy o wyjaśnienia bądź uzupełnienia. Jednakże i w tym przypadku inicjatywa należy do Instytucji Wdrażającej dany program.

 • Czy możliwe jest dofinansowanie ze środków europejskich rozpoczęcia działalności gospodarczej?

  Tak. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej można pozyskać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego komponent regionalny wdrażany jest we wszystkich województwach.

 • Co wchodzi w skład wartości niematerialnych i prawnych? Czy są to wydatki kwalifikowane?
  • Tak. Wartości niematerialne i prawne są wydatkiem kwalifikowanym. Wartości niematerialne i prawne to nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  -autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

  -licencje,

  -prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,

  -wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez jednostkę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

 • Jakim jestem przedsiębiorcą (mikro, małym czy średnim)?
  • Za średnie przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo, które:

  - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

  - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

  Za małe przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo, które:

  - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

  - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

  Za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo, które:

  - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

  - jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

 • Czy jestem przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim czy związanym?

  Przedsiębiorstwa związane to przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

  - przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie; lub

  - przedsiębiorstwo posiada prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; lub

  - przedsiębiorstwo posiada dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa lub;

  - przedsiębiorstwo kontroluje większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie.

  Przedsiębiorstwa partnerskie to przedsiębiorstwa, które nie są przedsiębiorstwami związanymi i które pozostają w następującym wzajemnym związku:

  - przedsiębiorstwo posiada samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie.

  Przedsiębiorstwo niezależne (samodzielne) to przedsiębiorstwo, które nie ma żadnych przedsiębiorstw partnerskich ani związanych.

 • Czy muszę zapłacić podatek od dotacji?

  Nie, ale... Dochody uzyskane w ramach pomocy zagranicznej są zwolnione z podatku. Ten przepis ordynacji podatkowej obejmuje również dotacje ze środków UE. Równocześnie wydatki poniesione na tę część realizacji projektu, która  była współfinansowana przez UE, nie są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. Jednakże praktyka obfituje w przykłady, które przeczą temu zapisowi. Izby skarbowe, zwłaszcza w wypadku zaliczek dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podają niekorzystną interpretację przepisu art. 17 ust 1 pkt 23 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i nakazują płacenie podatku od zaliczkowanej dotacji. W tej sprawie wielu beneficjentów zaskarżyło decyzje izb skarbowych przed sądami administracyjnymi. Spotyka się również niekorzystne orzeczenia dotyczące dotacji pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapobiegliwym radzimy więc, aby przed rozliczeniem podatków w okresie obejmującym przepływy finansowe związane z projektem zwracali się o wykładnię do urzędów skarbowych.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata wg taryfy Operatora

Centrum Biznesowe MSP

Znajdź oddział

 

Zobacz również

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń