Regionalne Programy Operacyjne

Rozwój gospodarki regionalnej

Kontakt z Doradcą
Produkt dostępny:
Centra Biznesowe MSP

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 stawiają sobie za cel zwiększanie konkurencyjności województw oraz poprawę jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Programy Regionalne 2014-2020, tak jak Programy Regionalne w mijającej perspektywie, będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie a poszczególne regiony będą zarządzać większą pulą unijnych środków. Nowością jest dwufunduszowość RPO – środki pochodzić będą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zamów rozmowę z doradcą

Regionalne Programy Operacyjne

 • RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  Cel główny to wzrost konkurencyjności gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, na który zostanie przeznaczona największa pula środków. Wyzwaniem jest także poprawa dostępności transportowej regionu oraz wewnątrz niego. Fundusze zostaną także przeznaczone na wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, przedsięwzięcia podnoszące poziom i jakość edukacji oraz życia.

  Alokacja ze środków UE wynosi ponad 2,25 mld euro (z EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ponad 633 mln euro).

  Więcej informacji na: 
  RPO województwa dolnośląskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

  Działania zaplanowane w programie mają wzmocnić współpracę przedsiębiorców z naukowcami (co przełoży się na podniesienie konkurencyjności firm), zwiększyć dostęp do usług cyfrowych, poprawić działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Mają także zwiększyć wykorzystanie energetyki odnawialnej, poprawić dostępność komunikacyjną województwa, edukację oraz polepszyć sytuację pracowników i osób bezrobotnych na rynku pracy.

  Alokacja ze środków UE wynosi blisko 2,23 mld euro (z EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ok. 627 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa lubelskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  Koncentracja środków widoczna jest przede wszystkim w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości, co powinno przełożyć się na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie na polepszenie jakości życia oraz korzystne zmiany demograficzne. Ponadto wsparcie uzyskają projekty dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej (w tym transport niskoemisyjny w miastach) oraz zwiększania dostępu do zatrudniania.

  Alokacja ze środków UE wynosi blisko 1,9 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFS ok. 535 mln euro)

  Więcej informacji na: 
  RPO województwa kujawsko-pomorskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

  Unijne fundusze zostały skoncentrowane na obszarach, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju regionu, takich jak: aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw i podnoszenie ich konkurencyjności, rozwój usług cyfrowych dla mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej województwa, poprawa środowiska naturalnego, zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także polepszenie sytuacji na rynku pracy, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

  Alokacja ze środków UE wynosi blisko 907 mln euro (z EFRR ok. 651 mln euro, z EFS ok. 255 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa lubuskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  Środki programu zostaną skierowane na wsparcie sfery B+R oraz innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także poprawę stanu infrastruktury transportowej, ochronę środowiska i gospodarkę niskoemisyjną. Równie ważne będą przedsięwzięcia na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego, godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz kwestie dotyczące adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. Unijne fundusze popłyną również na projekty związane z edukacją oraz rewitalizacją.

  Alokacja ze środków UE wynosi blisko 2,25 mld euro (z EFRR ponad 1,6 mld euro, z EFS ok. 634 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa łódzkiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  Program koncentruje się na podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz działalności B+R+I, infrastrukturze transportowej oraz gospodarce niskoemisyjnej. Znaczne środki przeznaczono również na działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

  Alokacja ze środków UE wynosi blisko 2,88 mld euro (z EFRR ok. 2 mld euro, z EFS ok. 809 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa małopolskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  Program ma zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki regionu oraz polepszyć jakości życia, dlatego główną grupę wsparcia będą stanowić przedsiębiorcy. Środki zostaną przeznaczone także na działania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, niskoemisyjną gospodarką, włączeniem społecznym i zatrudnieniem.

  Alokacja ze środków UE wynosi blisko 2,09 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 545 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa mazowieckiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

  Cel główny programu, czyli inteligentny oraz zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną, zostanie osiągnięty m.in. poprzez rozwój konkurencyjności gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. Ważnym elementem działań będzie wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, wzmacnianie zrównoważonego rozwoju środowiska, poprawa jakości usług zdrowotnych, czy też projekty rewitalizacyjne oraz transportowe RPO województwa opolskiego.

  Alokacja ze środków UE wynosi niemal 945 mln euro (z EFRR ponad 679 mln euro, z EFS prawie 266 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa opolskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  Wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Akcent zostanie położony także na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania gwarantujące przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a także inwestycje w ochronę środowiska oraz energetykę. 
  Alokacja ze środków UE wynosi ponad 2 ,1 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 594 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa podkarpackiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

  Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności gospodarki kształtowanej w oparciu o regionalne specjalizacje m.in. poprzez inwestycje z zakresu B+R, innowacji i wzmacniania konkurencyjności MŚP. Znaczna część europejskich pieniędzy trafi na zrównoważony transport, przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, a także rozwój infrastruktury dla usług użyteczności publicznej.

  Alokacja ze środków UE wynosi ponad 1,2 mld euro (z EFRR ponad 872 mln euro, z EFS ok. 341 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa podlaskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

  Gospodarka niskoemisyjna oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego, innowacje i przedsiębiorczość, transport (drogi, koleje) oraz zatrudnienie i aktywizacja zawodowa – to najważniejsze obszary wsparcia programu. Ponadto preferowane będą innowacyjne rozwiązania w energetyce, transporcie oraz w sektorze przedsiębiorstw.

  Alokacja ze środków UE wynosi ponad 1,86 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFRR ponad 524 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa pomorskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

  Program zakłada rozwój regionu przede wszystkim poprzez wsparcie inwestycji z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej, jak i inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową wraz z zakupem taboru. Kluczowe jest również wsparcie rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości (poprzez wzmacnianie konkurencyjności, rozwój innowacyjności oraz zwiększanie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych), wsparcie działań na rzecz zatrudnienia, mobilności pracowników, adaptacyjności firm, kształcenia kompetentnej kadry oraz tych dotyczących ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

  Alokacja ze środki UE wynosi ponad 3,47 mld euro (z EFRR blisko 2,5 mld euro, z EFS ok. 978 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa śląskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  Rozwój regionu skoncentrowany został na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz budowaniu potencjału przedsiębiorstw. Istotnym elementem wsparcia programu jest obszar dziedzictwa naturalnego i kulturowego, rynek pracy, włączenie społeczne i edukacja, a także zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Wyodrębniono również środki dla tzw. obszarów strategicznej interwencji tj. m.in. miast i otaczających je obszarów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji, obszarów wiejskich.

  Alokacja ze środków UE wynosi ponad 1,36 mld euro (z EFRR 980,7 mln euro, z EFS ponad 383 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa świętokrzyskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

  Koncentracja środków widoczna jest przede wszystkim w obszarach związanych z gospodarką, innowacjami i technologiami, wsparciem gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonym transportem, a także regionalnym rynkiem pracy. Rozwój firm oparty będzie na projektach sprzyjających podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw przy jednoczesnym efektywnym i mądrym wykorzystywaniu zasobów naturalnych oraz stosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

  Alokacja ze środków UE wynosi blisko 1,73 mld (z EFRR ponad 1,2 mld euro, z EFS ok. 486 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa warmińsko-mazurskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Jednym z kluczowych kierunków wykorzystania środków jest wsparcie wzrostu gospodarczego, powstawania innowacji, zatrudnienia, poprawa dostępu do rynku pracy oraz stworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

  Alokacja ze środków UE wynosi ponad 2,45 mld euro (z EFRR ponad 1,7 mld mld euro, z EFS ponad 689 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa wielkopolskiego

 • RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIE

  Dofinansowanie UE ma przede wszystkim służyć budowie potencjału gospodarczego regionu w sposób kompleksowy. Środki zostaną przeznaczone na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji, bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Ważne jest także dokończenie budowy infrastruktury podstawowej. 
  Ponadto nacisk zostanie położony na działania związane z efektywnością energetyczną oraz zapobieganiem zmianom klimatu.

  Alokacja ze środków UE wynosi ponad 1,6 mld euro (z EFRR ponad 1,1 mld euro, z EFS ponad 450 mln euro).

  Więcej informacji na:

  RPO województwa zachodniopomorskiego

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata wg taryfy Operatora

Przyjdź do Centrum Biznesowe

 

Znajdź

 

Zobacz również

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń