Wybrane dane finansowe i wskaźniki

Poniżej prezentujemy podstawowe pozycje Skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W 2017 roku Bank dokonał sprzedaży spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Sprzedaż i będąca jej konsekwencją dekonsolidacja (czyli nieuwzględnianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników i bilansie, wg stanu na 31 grudnia 2017 roku danych tej spółki) wpływa na porównywalność wyników z 2016 rokiem.​

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł 31.12.2017 (narastająco) 31.12.2016 (narastająco)
Wynik z tytułu odsetek 1 926 744 1 826 152
Wynik z tytułu opłat i prowizji 485 979 493 220
Wynik przed opodatkowaniem 453 885 174 507
Wynik po opodatkowaniu 279 707 76 860
Całkowite dochody ogółem 422 192 (121 727)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 959 582 (778 712)
w tys. zł 31.12.2017 31.12.2016
Aktywa razem 72 749 259 72 304 999
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 52 967 568 55 075 871
Zobowiązania razem 66 189 796 66 158 178
Zobowiązania wobec klientów 56 328 897 55 155 014
Kapitał akcyjny 84 238 84 238
Kapitał własny razem 6 559 463 6 146 821

 

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

  31.12.2017 31.12.2016
Stopa zwrotu z kapitału1 4,8%* 3,6%*
Stopa zwrotu z aktywów2 0,4%* 0,3%*
Marża odsetkowa netto3 2,7% 2,7%
Koszty/Dochody4 61,0%* 64,6%*
Koszty ryzyka kredytowego5 -0,6% -0,7%
Kredyty (netto)/Depozyty6 96,6% 103,7%
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania7 87,2% 90,4%
Zysk (strata) na jedną akcję 3,32 0,91
Łączny współczynnik kapitałowy 13,75% 14,40%
Współczynnik kapitału Tier1 10,81% 11,06%

 

* wartości znormalizowane z wyłączeniem kosztów  integracji. Wpływ kosztów integracji na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem standardowej stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii koszty wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii dochody wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych.

1 Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

2 Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

3 Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

4 Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

5 Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do średniego stanu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom obliczonego na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

6 Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.

7 Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń