Bank zmieniającego się świata
Oferta

Wybrane dane finansowe i wskaźniki

Poniżej prezentujemy podstawowe pozycje Skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Dane za rok 2015 roku dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNP Paribas Banku Polska S.A. zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie, tj. od 30.04.2015 roku. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone (dane za 12M 2014 oraz na 31 grudnia 2014 roku - tylko dla Grupy Kapitałowej Banku BGŻ).

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł 31.12.2015 (narastająco) 31.12.2014 (narastająco)
Wynik z tytułu odsetek 1 422 647 1 118 284
Wynik z tytułu opłat i prowizji 422 702 310 499
Wynik przed opodatkowaniem 29 692 178 176
Wynik po opodatkowaniu 13 293 138 031
Całkowite dochody ogółem (45 588) 301 931
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 081 354 299 341
w tys. zł 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa razem 65 372 338 40 496 575
Zobowiązania wobec klientów 46 527 391 32 804 444
Zobowiązania razem 59 103 984 36 340 271
Kapitał zakładowy 84 238 56 139
Kapitał własny razem 6 268 354 4 156 304

 

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

  31.12.2015 (narastająco) 31.12.2014 (narastająco)
Stopa zwrotu z kapitału1 3,4%* 3,6%
Stopa zwrotu z aktywów2 0,3%* 0,4%
Marża odsetkowa netto3 2,6% 2,9%
Koszty/Dochody4 74,2%* 67,8%
Koszty ryzyka kredytowego5 (0,7%) (1,1%)
Kredyty (netto)/Depozyty6 118,0% 97,1%
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania7 98,2% 88,2%
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 zł 2,56 zł
Łączny współczynnik kapitałowy 13,45% 13,81%
Współczynnik kapitału Tier1 11,76% 12,69%

 

* wartości znormalizowane z wyłączeniem kosztów integracji

1 Relacja zysku netto do średniego kapitału obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

2 Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

3 Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

4 Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do sumy wyniku z działalności bankowej.

5 Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do średniego stanu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

6 Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów, stan na koniec okresu.

7 Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń