Wybrane dane finansowe i wskaźniki

Poniżej prezentujemy podstawowe pozycje Skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Transakcja połączenia BGŻ SA i BNPP Polska SA sfinalizowana w 2015 roku została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNP Paribas Banku Polska S.A. zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie, tj. od 30.04.2015 roku. 

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł 31.12.2016 (narastająco) 31.12.2015 (narastająco)
Wynik z tytułu odsetek 1 826 152 1 422 647
Wynik z tytułu opłat i prowizji 493 220 422 702
Wynik przed opodatkowaniem 174 507 29 692
Wynik po opodatkowaniu 76 860 13 293
Całkowite dochody ogółem (121 727) (45 588)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (778 712) 1 081 354
w tys. zł 31.12.2016 31.12.2015
Aktywa razem 72 304 999 65 372 338
Zobowiązania wobec klientów 55 155 014 46 527 391
Zobowiązania razem 66 158 178 59 103 984
Kapitał akcyjny 84 238 84 238
Kapitał własny razem 6 146 821 6 268 354

 

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

  31.12.2016 31.12.2015
Stopa zwrotu z kapitału1 3,6%* 3,4%*
Stopa zwrotu z aktywów2 0,3%* 0,3%*
Marża odsetkowa netto3 2,7% 2,6%
Koszty/Dochody4 64,6%* 74,2%*
Koszty ryzyka kredytowego5 -0,7% -0,7%
Kredyty (netto)/Depozyty6 103,7% 118,0%
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania7 90,4% 98,2%
Zysk (strata) na jedną akcję 0,91 0,18
Łączny współczynnik kapitałowy 14,40% 13,45%
Współczynnik kapitału Tier1 11,06% 11,76%

 

* wartości znormalizowane z wyłączeniem kosztów  integracji. Wpływ kosztów integracji na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem standardowej stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii koszty wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii dochody wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych.

1 Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

2 Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

3 Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

4 Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

5 Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do średniego stanu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom obliczonego na bazie stanów na koniec 5 ostatnich kwartałów.

6 Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów, stan na koniec okresu.

7 Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń