Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 880 880

Giełda
+48 22 566 97 04

Fundusze
+48 22 566 97 21

Infolinia czynna od 8.30 do 17.30 w dni robocze.
Koszt połączenia wg stawki operatora.

 

Usługi Maklerskie

Formularz kontaktowy

Klienci Indywidualni oraz Bankowość Premium

 
Oświadczenie o nadaniu numeru LEI
 
Umowa świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Umowa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)

Bankowość Prywatna

Umowa o zarządzanie portfelami

Istota usługi zarządzania portfelami polega na powierzeniu części swojego majątku zespołowi licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Klientom usługi proponowana jest optymalna i efektywna strategia zarządzania, odpowiadająca indywidualnym celom inwestycyjnym oraz preferencjom odnośnie ponoszonego ryzyka. W ramach udzielonego pełnomocnictwa przekazane aktywa są inwestowane w wybrane instrumenty finansowe w imieniu i na rachunek Klienta.

Powierzenie zarządzania środkami niesie za sobą szereg korzyści, w szczególności:

 • zlecenie wszelkich czasochłonnych i wymagających specjalistycznej wiedzy czynności związanych z dokonywaniem analiz, selekcji instrumentów i monitorowaniem swojego portfela, zespołowi ekspertów wspieranemu przez doświadczenie i know-how Grupy BNP Paribas
 • decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie wnikliwych analiz, opartych o unikalne i sprawdzone narzędzia
 • strategia inwestycyjna ukierunkowana na osiągnięcie stóp zwrotu adekwatnych do akceptowanego przez Klienta ryzyka
 • odpowiednia dywersyfikacja portfela
 • aktywna adaptacja składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych
 • dyscyplina w zakresie zarządzania ryzykiem

Świadczenie usługi zarządzania portfelami wymaga udzielenia przez klienta odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedniości instrumentów finansowych i usług (kwestionariusz MiFID). Wypełnienie tego dokumentu, umożliwia zapoznanie się przez Biuro Maklerskie z deklarowanym przez klienta: poziomem wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe, doświadczeniem inwestycyjnym, indywidualną sytuacją finansową oraz celami inwestycyjnymi.

Bazując na powyższym badaniu oraz mając na uwadze indywidualne preferencje klienta odnośnie akceptowalnego poziomu ryzyka, stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego, strony określają w umowie zasady zarządzania, poprzez wskazanie wybranej strategii inwestycyjnej.

Odpowiednia realizacja strategii inwestycyjnej ma zasadniczy wpływ na wyniki portfela, dlatego też sposób jej realizacji jest kluczowy w usłudze zarządzania portfelem. W Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. podczas posiedzeń komitetu inwestycyjnego, określana jest modelowa, inwestycyjna alokacja klas aktywów dla Klientów. Zarządzający dokonują transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą alokacją i ściśle zdefiniowanymi zasadami doboru instrumentów finansowych do portfela. Ponadto, na bieżąco monitorowane są osiągane wyniki, jak również to, czy poziom podejmowanego ryzyka jest adekwatny do oczekiwanych rezultatów i przyjętej strategii.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi zarządzania jest zawarcie umowy z Biurem Maklerskim. Szczegółowe informacje dotyczące usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych znajdują się w Umowie oraz Regulaminie zarządzania. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zachęcamy również do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

 
Umowa zarządzania – osoba fizyczna
 
Umowa zarządzania – osoba prawna
Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Biuro Maklerskie”) świadczy usługi, w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Istotą usługi jest przyjęcie od klienta przez Biuro Maklerskie zlecenia dla instrumentu finansowego i przekazanie tego zlecenia do innego podmiotu w celu jego realizacji. Za pośrednictwem Biura Maklerskiego możliwy jest zakup lub sprzedaż różnorakich instrumentów (m.in. akcji, obligacji, instrumentów pochodnych) notowanych na wybranych rynkach w Polsce i za granicą. Usługa umożliwia klientom podejmowanie samodzielnych decyzji inwestycyjnych i realizację tych decyzji w dniu wybranym przez klienta.  Ponadto, nasi maklerzy papierów wartościowych, oprócz przyjęcia i przekazania zlecenia do realizacji, służą również pomocą w przekazaniu ogólnie dostępnych informacji rynkowych.

Decyzje inwestycyjne klientów, korzystających z usługi doradztwa inwestycyjnego, mogą być poprzedzone uzyskaniem odpowiedniej rekomendacji dotyczącej wybranego instrumentu finansowego.

Biuro Maklerskie świadczy usługę, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i wyłącznie po uprzednim zawarciu z klientem umowy o świadczenie przez Biuro Maklerskie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Umowa ta wraz z regulaminem świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych precyzuje zasady, na jakich Biuro Maklerskie oferuje daną usługę maklerską, w tym zasady na jakich przyjmuje od klientów zlecenia i inne dyspozycje dotyczące instrumentów finansowych.

Zgodnie z wymogami prawa implementującymi do polskiego porządku prawnego dyrektywę MiFID, rozpoczęcie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wymaga udzielenia przez klienta odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedniości instrumentów finansowych i usług dla klientów Biura Maklerskiego (kwestionariusz MiFID). Wypełnienie tego dokumentu umożliwia zapoznanie się przez Biuro Maklerskie z deklarowanym przez klienta:

 • poziomem wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe i inne produkty inwestycyjne,
 • doświadczeniem inwestycyjnym.

Na podstawie wyników kwestionariusza MiFID, klient otrzymuje informację o dokonanej przez Biuro Maklerskie ocenie, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub usługa, są dla klienta odpowiednie.

Dodatkowo przed podpisaniem umowy, klient otrzymuje tzw. pakiet informacyjny MiFID obejmujący informacje dotyczące:

 • Biura Maklerskiego, Banku BGŻ BNP Paribas S.A., oraz usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (w tym regulamin świadczenia tej usługi),
 • ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty,
 • informację o stosowanej klasyfikacji klienta,
 • podstawowe zasady postępowania Biura Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów lub ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim,
 • oraz inne wymagane informacje lub dokumenty.

Zawieranie transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, wymaga dodatkowo zawarcia z Domem Maklerskim mBanku S.A., który współpracuje z Biurem Maklerskim umowy o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym oraz otwarcia tam rachunku inwestycyjnego. W tym celu klient, przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może udzielić pełnomocnictwa dla banku, upoważniając go do zawarcia w jego imieniu, stosownej umowy oraz otwarcia rachunku inwestycyjnego.

Świadczenie usług wynikających z zapisów podpisanej umowy o przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz regulaminu, zaczyna się z chwilą podpisania przez Dom Maklerski mBanku S.A. wyżej wymienionej umowy oraz otwarcia rachunku inwestycyjnego, co zostaje potwierdzone klientowi przez Biuro Maklerskie.

 
Tutaj możesz pobrać wzór umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (formularz dla osoby fizycznej)
 
Tutaj możesz pobrać wzór umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (formularz dla osoby prawnej)
Umowa o doradztwo inwestycyjne

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Biuro Maklerskie”) oferuje klientom Departamentu Bankowości Prywatnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. unikatowe rozwiązanie w postaci usługi doradztwa inwestycyjnego.

Jest to usługa polegająca na profesjonalnej analizie alokacji portfela inwestycyjnego klienta z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji klienta, jego potrzeb oraz znajomości rynków finansowych. Pozwala ona klientom, dzięki ekspertyzom Biura Maklerskiego, na pełną kontrolę w zarządzaniu własnymi aktywami.

Biuro Maklerskie świadczy usługę, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Usługa jest wykonywana przez doświadczonych pracowników Biura Maklerskiego posiadających stosowne uprawnienia i oferowana klientom, którzy zawarli z Biurem Maklerskim umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. Umowa ta wraz regulaminem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego precyzuje zasady, na jakich Biuro Maklerskie świadczy daną usługę maklerską, w tym zasady sporządzania rekomendacji czy raportów analitycznych.

Zgodnie z wymogami prawa  implementującymi do polskiego porządku prawnego dyrektywę MiFID, świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego wymaga udzielenia przez klienta odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedniości instrumentów finansowych i usług dla klientów Biura Maklerskiego (kwestionariusz MiFID). Wypełnienie tego dokumentu, umożliwia zapoznanie się przez Biuro Maklerskie z deklarowanym przez klienta:

 • poziomem wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe i inne produkty inwestycyjne,
 • doświadczeniem inwestycyjnym,
 • indywidualną sytuacją finansową,
 • celem inwestycyjnym.

Na podstawie wyników kwestionariusza MiFID klient otrzymuje informację o dokonanej przez Biuro Maklerskie ocenie, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi doradztwa inwestycyjnego lub usługa doradztwa są dla klienta odpowiednie, przy uwzględnieniu jego indywidualnej sytuacji. Ponadto informacja ta ma również posłużyć ustaleniu, czy określona transakcja, rekomendowana w toku świadczonej usługi, przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi:

 • realizuje cele inwestycyjne klienta,
 • nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne klienta,
 • ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego przez klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę.

Usługa doradztwa inwestycyjnego jest usługą płatną z opłatą, której wysokość może być uzależniona m.in. od takich czynników jak: wysokość aktywów, dla których wykonywane jest doradztwo, poziom agresywności portfela.

Od momentu podpisania umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego klient uzyskuje regularnie materiały informacyjne na temat składu swojego portfela inwestycyjnego, jego wyników oraz komentarz do podstawowych czynników generujących zmianę w wartości aktywów. Dodatkowo, w ramach świadczonych usług klient Biura Maklerskiego otrzymuje rekomendacje inwestycyjne uwzględniające bieżącą sytuację rynkową oraz indywidualne potrzeby finansowe klienta. W gestii klienta pozostaje podjęcie określonej decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych wskazanych w tych rekomendacjach. W szczególnych okolicznościach, podczas istotnych wydarzeń rynkowych, klient może otrzymywać dodatkowe zalecenia pozwalające na optymalne wykorzystanie zmian rynkowych. Rekomendacje inwestycyjne mogą obejmować różne kategorie instrumentów finansowych m.in.: akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne polskie lub zagraniczne, instrumenty rynku pieniężnego.

 
Tutaj możesz pobrać Wzór Umowy o Doradztwo Inwestycyjne (formularz dla osoby fizycznej)
 
Tutaj możesz pobrać Wzór Umowy o Doradztwo Inwestycyjne (formularz dla osoby prawnej)
Umowa podstawowa
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń