Bank zmieniającego się świata

W 2010 roku Rząd Stanów Zjednoczonych uchwalił prawo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), nakładające na banki i inne instytucje finansowe na świecie obowiązek zbierania danych o klientach, którzy mogą podlegać zobowiązaniom podatkowym w Stanach Zjednoczonych W celu umożliwienia stosowania prawa obcego, jakim jest FATCA, w innych państwach, konieczne stało się wypracowanie kompromisowego stanowiska polegającego na przyjęciu standardowej umowy międzyrządowej, zwanej dalej porozumieniem IGA (Intergovernmental Agreement). IGA zawierana jest pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rządami innych państw. Większość krajów podpisało z rządem Stanów Zjednoczonych porozumienie IGA, w którym zobowiązały się zaadaptować postanowienia FATCA do lokalnego prawa. Polska również zawarła takie porozumienie - dokument porozumienia został ratyfikowany przez Prezydenta RP w dniu 25 czerwca 2015 r.
W dniu 1 grudnia 2015 roku weszła w życie Ustawa o wykonywaniu Umowy FATCA, która wprowadziła postanowienia IGA do polskiego porządku prawnego.

FATCA w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank BGŻBNP Paribas wykonuje czynności związane z FATCA aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym zakresie. Od dnia 1 grudnia 2015 r. wypełnianie oświadczeń FATCA zarówno przez klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, składanych na formularzach samooceny, ma charakter obowiązkowy, warunkujący otwarcie rachunku. Informacje zebrane w ten sposób- zgodnie z zapisami IGA- zostaną przesłane do polskich organów podatkowych w określonych ustawowo terminach.

Klienci, którzy nawiązali współpracę z naszym Bankiem przed dniem wejścia ww. Ustawy w życie, mogą wkrótce spodziewać się kontaktu ze strony Banku, w celu ustalenia statusu podatkowego FATCA. W przypadku braku oświadczenia klienta, zakres operacji świadczonych na Państwa rachunkach przez nasz Bank może ulec ograniczeniu.

Obowiązki banków w FATCA/ IGA

Na mocy ww. Ustawy polskie instytucje finansowe są zobowiązane do pozyskiwania od wszystkich nowych klientów oświadczeń odnośnie potencjalnych zobowiązań podatkowych w Stanach Zjednoczonych (tzw. oświadczenie FATCA). Oświadczenie FATCA oraz pozostałe dane klienta, którymi dysponuje Bank, są wykorzystane do zaklasyfikowania klienta do jednej z określonej przepisami kategorii FATCA. Jeśli klient zostanie sklasyfikowany jako potencjalny podatnik Stanów Zjednoczonych, a jego saldo przekroczy określone regulacyjnie wartości progowe, dane tego klienta zostaną przekazane lokalnym organom podatkowym, które przekażą je do swych odpowiedników w Stanach Zjednoczonych.

Powyższej informacji nie można rozpatrywać jako alternatywy dla porady prawnej udzielonej przez profesjonalnego doradcę podatkowego.

 

Dlaczego otrzymałem z Banku list z datą marzec 2016 zawierający formularz FATCA?

Ustawa FATCA z dn. 1 grudnia 2015r zobowiązuje polskie instytucje finansowe do uzyskiwania oświadczeń od klientów nawiązujących po raz pierwszy relacje z instytucją finansową. Oświadczenia są składane na tzw. Formularzu samooceny FATCA na których klienci muszą zadeklarować swój status podatkowy w odniesieniu do USA. Obowiązek dotyczy wszystkich klientów indywidualnych i większości klientów instytucjonalnych. Amerykański ustawodawca założył 1 lipca 2014r. jako początkową datę istnienia takiego obowiązku, jednak z uwagi na wystąpienia opóźnienia we wprowadzeniu zasad FATCA do polskiego porządku prawnego, zaistniała konieczność uzyskania oświadczeń od grupy klientów, którzy nawiązywali relacje ze swoimi dostawcami usług finansowych w okresie 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. Z tego powodu Bank wysłał do tej grupy Klientów listy z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji. Na mocy zapisów Ustawy FATCA brak zwrotu do Banku, w przewidzianym terminie, wypełnionego przez klienta oświadczenia, będzie skutkować zablokowaniem rachunku klienta.

Co to jest FATCA?

FATCA to skrót od Foreign Account Tax Compliant Act (ustawa o ujawnianiu do celów podatkowych informacji o rachunkach zagranicznych). Zawiera ona przepisy podatkowe USA mające na celu określenie podmiotów podlegających jurysdykcji USA, które posiadają rachunek albo środki finansowe poza Stanami Zjednoczonymi. W tym zakresie rząd Polski zawarł umowę z rządem Stanów Zjednoczonych (IGA) o wymianę informacji dotyczących:

 • podmiotów podlegających jurysdykcji USA działających w Polsce,
 • polskich podatników w USA.
Co to jest umowa międzyrządowa lub IGA?

Umowa międzyrządowa w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Na jej podstawie oraz Ustawy FATCA instytucje finansowe w Polsce są zobowiązane do identyfikacji i przekazywania danych klientów będących osobami amerykańskimi do polskich organów skarbowych, które następnie zostaną przekazane Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS). 
Czynności te są podejmowane w celu określenie podmiotów podlegających jurysdykcji USA, które posiadają rachunek albo środki finansowe poza Stanami Zjednoczonymi. 

Czy jako Klient mogę odmówić odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszu?

Od 1 grudnia 2015r. obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu samooceny wynika z Ustawy FATCA. W przypadku odmowy wypełnienia formularza samooceny, Bank nie nawiązuje relacji z danym podmiotem.

Czytając definicję nie jestem pewna/pewien czy jestem Osobą Amerykańską. Co powinnam/powinienem zrobić?

Przedłożony formularz zawiera Pani/Pana oświadczenie wiedzy co do statusu podatkowego w stosunku do amerykańskich organów podatkowych. Konieczne jest samodzielne dokonanie i złożenie oświadczenia w tym zakresie. Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych: www.irs.gov. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Pani/Pana doradcą podatkowym specjalizującym się w amerykańskim prawie podatkowym, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa prawnego lub podatkowego. 

Jak mogę zmienić moje odpowiedzi w przyszłości?
Przedłożony Pani/Panu formularz samooceny przewiduje zobowiązanie do poinformowania Banku o wszystkich zmianach dotyczących informacji nim objętych. Zmiana odpowiedzi na zadane pytania po wypełnieniu i podpisaniu formularza samooceny powinna odbywać się w tym trybie. Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy złożonym lub skorygowanym formularzem samooceny a innymi informacjami posiadanymi przez Bank w swoich systemach Bank rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do Pani/Pana z prośbą o udzielenie informacji lub wyjaśnień.
Czy jest wymagana moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Bank?

Udzielenie zgody w trybie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy nie jest konieczne. Podstawę przetwarzania danych stanowi sama Ustawa FATCA.

Czy bank może mi pomóc w wypełnieniu formularza?

Przedłożony formularz służy do dokonania samooceny przez klienta i powinien być wypełniony przez niego samodzielnie. Formularz samooceny zawiera klauzulę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, dlatego konieczne jest aby był on wypełniony wyłącznie przez klienta, gdyż to on ponosi pełną odpowiedzialność za złożone w formularzu oświadczenia. Pomocne w jego prawidłowym wypełnieniu mogą być informacje zawarte w słowniczku załączonym do formularza, na stronie IRS (www.irs.gov) lub uzyskane od doradcy podatkowego specjalizującego się w amerykańskim prawie podatkowym.

Czy jest możliwość wypełnienia formularza w angielskiej wersji językowej?

Tak, jest taka możliwość. Bank udostępnia angielską wersję bankowego formularza samooceny. Ponadto, Ustawa FATCA dopuszcza formularze IRS z serii W-8 i W-9. Formularze są dostępne w części Formularze samooceny.

Podmiot jest osobą amerykańską, jeżeli:

ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • czynności podmiotu są zorganizowane w USA (w tym na terytoriach zależnych USA: Portoryko, Guam, Samoa Amerykańskie, Północne Mariany i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych);

 • podmiot jest utworzonym w USA lub zgodnie z prawem USA lub jednego ze stanów;

 • podmiot jest trustem i spełnia następujące dwa wymogi:

  • sąd w USA jest właściwy zgodnie z obowiązującym prawem do wydawania nakazów i wyroków w odniesieniu do zasadniczo wszystkich zagadnień związanych z administracją trustu, \

  • jeden lub więcej podmiotów podlegających jurysdykcji USA posiada uprawnienia do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu.

Osoba fizyczna jest osobą amerykańską, jeżeli:

ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • jest ona rezydentem USA (w tym terytoriów zależnych USA: Portoryko, Guam, Samoa Amerykańskie, Północne Mariany i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych);
 • jest ona obywatelem USA;
 • posiada lub posiadała Zieloną Kartę w USA. Należy skonsultować się z doradcą podatkowym specjalizującym się w amerykańskim prawie podatkowym odnośnie tego, jaki rodzaj Zielonej Karty będzie skutkował klasyfikacją osoby fizycznej jako podmiotu podlegającego jurysdykcji USA. Więcej informacji można również znaleźć na stronie www.irs.gov. Osoba fizyczna lub osoba kontrolująca są uznawane za osobę amerykańską, jeżeli osoba taka przebywała w USA przez co najmniej 183 dni w ciągu poprzedniego roku oraz dwa lata wcześniej. 
  Dni są liczone w następujący sposób:
  • wszystkie dni w USA w bieżącym roku;
  • 1/3 dni w USA w poprzednim roku;
  • 1/6 dni w USA dwa lata wcześniej.

Ponadto osoba fizyczna musi pozostawać w USA przez co najmniej 31 dni w bieżącym roku.

Jestem obywatelem US, ale nie znam mojego TIN. Co powinnam/powinienem zrobić?

Jako osoba amerykańska na której mogą ciążyć zobowiązania podatkowego wobec Rządu Stanów Zjednoczonych powinna/powinien Pani/Pan uzyskać amerykański federalny numer identyfikacyjny podatnika w własnym zakresie. Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Amerykańskiego Urzędu Skarbowego www.irs.gov . W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Pani/Pana doradcą podatkowym specjalizującym się w amerykańskim prawie podatkowym, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa prawnego lub podatkowego.

Czy mój współmałżonek też powinien złożyć deklarację skoro jest współposiadaczem rachunku?
Tak, każda osoba otwierająca rachunek jest proszona o wypełnienie i podpisanie formularza samooceny.
Wypełniłem formularz FATCA w innym Banku, czy tutaj też muszę?

Każda osoba otwierająca rachunek jest proszona o wypełnienie i podpisanie formularza samooceny. Złożenie takiego formularza lub przejście procedury identyfikacji w innej instytucji finansowej nie zwalnia Pani/Pana z obowiązku złożenia go w naszym Banku.

Nie osiągam dochodów w Polsce czy muszę składać deklarację?

Każda osoba otwierająca rachunek jest proszona o wypełnienie i podpisanie formularza samooceny. Brak osiągania dochodów w Polsce nie jest podstawą do uchylenia się od jego wypełnienia.

Jak postępować w przypadku gdy chcemy otworzyć konto dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia?

Formularz samooceny musi być wypełniony danymi właściciela rachunku, czyli osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, ale podpisany przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Chcę otworzyć kolejny, nowy rachunek i złożyłem już w Banku, przed 1 grudnia 2015, wypełniony formularz samooceny

Formularze złożone przez Klientów przed 1 grudnia 2015r., należy uznać za nieważne.

Posiadam wspólny rachunek lub pełnomocnictwo do rachunku: czy wszyscy współwłaściciele i pełnomocnicy powinni złożyć oświadczenie FATCA?

Obowiązek wypełnienia i podpisania formularza samooceny ciąży na każdym nowym kliencie. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich współposiadaczy. Nie ma natomiast obowiązku wypełnienia i podpisania formularza samooceny przez pełnomocnika. Czyli, jeśli klient otworzył już rachunek i ustanawia pełnomocnika, to ten pełnomocnik nie musi wypełniać formularza. Natomiast w przypadku kiedy to pełnomocnik otwiera rachunek, to posiadacz rachunku musi wypełnić formularz samooceny, chyba, że ww. pełnomocnictwo będzie wprost umocowywać w tym zakresie pełnomocnika, w tym do złożenia zapewnienia o którym mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy FATCA.

Dokumenty do pobrania

Formularze samooceny w języku polskim

 
Formularz samooceny dla klientów instytucjonalnych
 
Formularz samooceny dla klientów detalicznych (dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wytwórczą w rolnictwie oraz osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych)

 

Formularze samooceny w języku angielskim

 
Self-certification form for entities
 
Self-certification form for individuals (applicable to natural persons, natural persons who run business activity or agriculture production and to partners in civil partnerships)

 

Formularze IRS w języku angielskim

 
Formularz IRS W-8BEN (przeznaczony dla osób fizycznych niebędących obywatelami lub rezydentami USA)Filename
 
Formularz IRS W-8BEN-E (przeznaczony dla osób prawnych niebędących osobami amerykańskimi)
 
Formularz IRS W-9 (przeznaczony dla osób amerykańskich (obywateli lub rezydentów, osób fizycznych lub prawnych)
 
Formularz W-8EXP - Zaświadczenie zagranicznej administracji rządowej lub innej zagranicznej organizacji dla potrzeb odprowadzania podatku w Stanach Zjednoczonych
 
Updated infortmation on use of form W-8IMY (revision date February 2006) before January 1, 2015
 
Updated infortmation on use of form W-8ECI (revision date February 2006) before January 1, 2015

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń