Bank zmieniającego się świata

Województwo:
wielkopolskie

Tytuł prawny:
zabudowana nieruchomość gruntowa

Nr KW:
PO1P/00139727/9, PO1/00044000/4, PO1P/00152221/9, PO1P/00116249/7

Nr ewidencyjny działki:
64/1, 61/2, 54/2, 52/5, 52/6, 62/1, 63

Powierzchnia działki:
1 344 m2

Powierzchnia budynków:
752 m2

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana

 • budynkiem o funkcji biurowym trzynastokondygnacyjnym
 • parterowym podpiwniczonym pawilonem
 • garażem wolnostojącym.

Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja ściekowa i deszczowa, ogrzewanie centralne. Nieruchomość położona w centralnej części miasta, w odległości 700 m od rynku miasta i głównych arterii drogowych. W sąsiedztwie bloki mieszkaniowe (kamienice), obiekty handlowe i komercyjne.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium teren oznaczony jest swym MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej niskiej.

PDF do druku

Zdjęcia

/>

 

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej
Nieruchomość (1) działka 64/1
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1P/00139727/9
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działka gruntowa nr: 64/1 o powierzchni 96 m²
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo związane z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiący odrębną nieruchomość pawilon handlowy o pow. 96 m2, okres użytkowania 2089-12-05
Dział II (własność) – właściciel gruntu SKARB PAŃSTWA, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Ograniczone prawo rzeczowe: jednorazowo odpłatne prawo użytkowania na czas eksploatacji sieci cieplnej o średnicy 2xdn 50mm z ograniczeniem wykonywania tego prawa do pasa gruntu zajmowanego przez sieć przebiegającą przez działkę nr 64/1, zapewniając jednocześnie jednostce eksploatującej prawo bezpłatnego przesyłu energii oraz prawo bezpłatnego dostępu do sieci cieplnej w celu dokonania jej konserwacji, remontów i wymiany oraz bieżącej obsługi związanej z jej eksploatacją, co ogranicza możliwość zabudowy i trwałych form zagospodarowania gruntu nad siecią i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ograniczenia trwałych form zagospodarowania gruntu nie obejmują budowy dróg, parkingów i chodników wykonanych z elementów rozbieranych ( np. pozbruk) oraz nasadzeń niskiej zieleni.
Przedmiot wykonania: działka nr 64/1. Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną (nazwa, siedziba): Dalkia Poznań Spółka Akcyjna i jej następcy prawni, Poznań
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Nieruchomość (2) działka 62/1
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1P/00152221/9
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działka gruntowa nr: 62/1 o powierzchni 51 m² , położona w Poznaniu przy ul. Piekary 17,
Dział II (własność) – właściciel gruntu BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – Ograniczone prawo rzeczowe: jednorazowo odpłatne prawo użytkowania na czas eksploatacji sieci cieplnej o średnicy 2xdn 50mm z ograniczeniem wykonywania tego prawa do pasa gruntu zajmowanego przez sieć przebiegającą przez działkę nr 62/1, zapewniając jednocześnie jednostce eksploatującej prawo bezpłatnego przesyłu energii oraz prawo bezpłatnego dostępu do sieci cieplnej w celu dokonania jej konserwacji, remontów i wymiany oraz bieżącej obsługi związanej z jej eksploatacją, co ogranicza możliwość zabudowy i trwałych form zagospodarowania gruntu nad siecią i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ograniczenia trwałych form zagospodarowania gruntu nie obejmują budowy dróg, parkingów i chodników wykonanych z elementów rozbieranych ( np. pozbruk) oraz nasadzeń niskiej zieleni. Przedmiot wykonania: Działki nr 62/1. Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną (nazwa, siedziba): Dalkia Poznań Spółka Akcyjna i jej następcy prawni, Poznań
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Nieruchomość (3) działka 61/2, 54/2, 52/5, 52/6
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1P/00044000/4
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działki gruntu nr: 61/2, 54/2, 52/5, 52/6 o powierzchni 1156 m² , obręb 51, sposób korzystania: teren zabudowany przemysłowy, teren zabudowy innej , położone w Poznaniu przy ul. Piekary 17,
Dział II (własność) – właściciel gruntu BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – Ograniczone prawo rzeczowe: jednorazowo odpłatne prawo użytkowania na czas eksploatacji sieci cieplnej o średnicy 2xdn 50mm z ograniczeniem wykonywania tego prawa do pasa gruntu zajmowanego przez sieć przebiegającą przez działki nr 61/2 i 52/6, zapewniając jednocześnie jednostce eksploatującej prawo bezpłatnego przesyłu energii oraz prawo bezpłatnego dostępu do sieci cieplnej w celu dokonania jej konserwacji, remontów i wymiany oraz bieżącej obsługi związanej z jej eksploatacją, co ogranicza możliwość zabudowy i trwałych form zagospodarowania gruntu nad siecią i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ograniczenia trwałych form zagospodarowania gruntu nie obejmują budowy dróg, parkingów i chodników wykonanych z elementów rozbieranych ( np. pozbruk) oraz nasadzeń niskiej zieleni. Przedmiot wykonania: Działki nr 61/2 i 52/6. Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną (nazwa, siedziba): Dalkia Poznań Spółka Akcyjna i jej następcy prawni, Poznań Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Działki nr 52/2, 52/6, 54/2, 61/2, 62/1, 63, 64/1 arkusz 41, obręb Poznań nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani jego projektem.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXXI299/V/2008 Rady Miasta Poznań z dnia 18 stycznia 2008 r.) w/w działki znajdują się w strefie A (Centrum Miasta) na terenie przewidzianym do rehabilitacji dzielnic historycznych oznaczonym symbolem UMsw (Tereny zabudowy śródmiejskiej, zwartej, średniowysokiej o funkcji: usługowej, centrotwórczej i ogólnomiejskiej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej). Tak określony kierunek przeznaczenia terenu mówi o przeznaczeniu podstawowym brutto - jest to teren o przewidywanej przeważającej w/w funkcji podstawowej i funkcjach uzupełniających, w tym np. zieleni, ulic układu obsługującego, tj. ulic lokalnych i dojazdowych, itp. Przedmiotowe działki położone są w granicach obszaru cennego kulturowo, objętego ochroną konserwatora zabytków oraz w obszarze najważniejszych przestrzeni publicznych.

Zgodnie z informacją otrzymaną 19/07/2016 Rada Miasta Poznania nie podjęła jeszcze uchwał o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 - zwanej dalej Ustawą), w której rada gminy może ustanowić prawo pierwokupu nieruchomości (art. 11 ust. 5 Ustawy), o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji (art. 14 Ustawy) oraz o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 Ustawy).
W trybie dostępu do informacji publicznej (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198) informuję, że nieruchomość położona przy ul. Piekary 17, działki o nr ewidencyjnych 64/1, 61/2, 54/2, 52/5, 52/6, 62/1, obręb 0051 w Poznaniu, nie jest objęta żadnym dokumentem oraz żadnym aktem wymienionym w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
Wszelkie prace nad dostosowaniem dokumentów związanych z rewitalizacją do potrzeb Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zostaną podjęte w 2016 r. Informacje na temat postępów prac będą aktualizowane na stronie internetowej: www.poznan.pl/rewitalizacja.”

Opis budynku

 

Opis budynku:
Dane ogólne – budynek biurowo-administracyjny: 

Budynek 13 kondygnacyjny przeznaczony do działalności biurowej - ściśle związany z komercyjną częścią pawilonu bankowego 
1. Dane ewidencyjne budynku 
Budynek wybudowano około roku 1973 pod nazwą: " dobudowa do istniejącego biura części zaplecza techniczno- informacyjnego”. Pozwolenie na budowę uzyskano 23 maja 1973 r-Nr 49/73,AB-ll-601/1121/73 Budynek posiada 13 kondygnacji. Jest całkowicie podpiwniczony. 
Powierzchnia zabudowy 178,2 m2 
Powierzchnia użytkowa 1.716,0 m2 
2. Opis techniczny - część konstrukcyjna 
Budynek posiada podpiwniczenie w celu usztywnienia - sztywna skrzynia na płycie. W przyziemiu występuje sześć słupów żelbetowych o przekroju 0.8x1.50m oraz obudowanie dojść od windy i podpiwniczenia. W pozostałej części budynku zaprojektowano jako prześwit. W latach 70-80 obudowano filary i wykonano tam garaże. 
W kondygnacji piwnicznej:

 • płyta fundamentowa grub. 80cm
 • słupy wtopione w belki ścian
 • belki-ściany poprzeczne grub. 80cm
 • rygle w płaszczyznach słupów
 • ściany podłużne zewnętrzne i wewnętrzne
 • płyta nad podpiwniczeniem grub. 18cm

W przyziemiu:

 • słupy oraz strop windy -żelbetowe
 • blachownice stalowe, stanowią podporę dla szkieletu stalowego górnych kondygnacji

Na piętrach:

 • szkielet stalowy składający się ze słupów rygli stalowych poprzecznych i rygli stalowych podłużnych

Stropy:

 • wszystkie , powtarzalne kondygnacje posiadają stropy z (prefabrykowanych) żelbetowych płyt pełnych grub. 9cm

Stropodach:

 • przykrycie budynku wykonane jest z dachu płaskiego z jednostronnym spadkiem 5% w kierunku budynku marszałkowskiego. Konstrukcja stropodachu z płyt korytkowych. Pokrycie z papą.

Szkielet pięter naziemnych:

 • Trzynaście, powtarzalnych kondygnacji posiada szkielet stalowy o węzłach sztywnych. Całość stanowi układ przestrzenny ramowy wykonany z blachowni stalowych.

Szyb windy:

 • dla dźwigu osobowo-towarowego o nośności 10 osób i obciążeniu 800 kg
 • pomieszczenia maszynowni znajdują się na d XII kondygnacją z wejściem z ptr XIII

3. Część architektoniczno- budowlana 
Ściany osłonowe zewnętrzne:

 • powyżej parteru z elementów żelbetowych prefabrykowanych grub. 6cm z ociepleniem 10cm i obmurówką z cegły dziurawki 6,5cm
 • ściany osłonowe parteru - murowane z bloczków Msiporex" grub. 24cm

Ściany działowe:

 • w całym budynku różnego rodzaju - cegła pełna i płyty g-k.
 • większość ścianek wykonanych jest przez użytkowników lokali

Stolarka:

 • w całym budynku okna wymienione na PCV

Tynki wewnętrzne

 • tynki wewnętrzne bardzo zróżnicowane, od cem-wap do gładzi gipsowych

Tynki zewnętrzne:

 • cem-wap oraz cegła wapienna, od początku budowy nie były remontowane

Posadzki:

 • bardzo zróżnicowane, od płytek granitowych do PCV oraz dywanowe

Dane ogólne - pawilon: 
Parterowy budynek bankowy z salą operacyjną i piwnicami. 
1. Dane ewidencyjne budynku 
Budynek wybudowano około roku 1968. Projekt wykonany w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu. Odbioru dokonano 2.07.1968r. Budynek posiada 1 kondygnację naziemną oraz piwnicę . 
Powierzchnia zabudowy 620,3 m2 
Powierzchnia użytkowa parteru 526,9 m2 
Powierzchnia użytkowa piwnic 450,8 m2 
2. Opis techniczny - część konstrukcyjna: 
Budynek wykonany w konstrukcji stalowo - szkieletowej jako budynek parterowy, całkowicie podpiwniczony z płaskim dachem. Konstrukcją nośną obiektu jest układ stalowych słupów i wiązarów przykrytych płytami żelbetowymi korytkowymi o wymiarach 269 x 59 x 10. Izolację termiczną tworzy ruszt stalowy, zamocowany do dolnego pasa wiązarów, ocieplony wełną mineralną. Konstrukcję nośną stropodachu od strony zaplecza tworzy wiązar stalowy, kratowy, spawany o I=12.13m w rozstawie co 2,70m, wsparty na słupach stalowych z ceowników. Wysokość wiązara w sali operacyjnej - 105cm. 
Od strony frontowej przykrycie tworzy blachownica stalowa o I=5,36m (w osiach słupów) i rozstawie co 2,70m. Wysokość blachownicy w sali operacyjnej h=26cm. Wiązary kratowe od zaplecza i frontowa blachownica, spoczywają w środku sali operacyjnej, na podciągu stalowym I=5,45m. Podciąg 2INP 300 przenosi w środku swej rozpiętości oddziaływanie tych dwóch wiązarów. Podciąg podłużny j.w. wsparty jest na słupach stalowych, które są rozstawione co 5,40m. Całość konstrukcji w dobrym stanie technicznym. W trakcie remontu i modernizacji w roku 2003 konstrukcja stalowa została oczyszczona i pomalowana. Obiekt w rzucie posiada wymiary 17,80m x 33,90m. 

Wysokość piwnic =2,25m. Przyziemie 3.03m. Całość przyziemia - sala operacyjna jest przeszklona. W piwnicach ściany murowane, stropy masywne (typ Ackermana.) Konstrukcja obiektu powiązana hallem wejściowym i klatką schodową z częścią wysoką "wieżowca" należącym do Urzędu Marszałkowskiego. Stropy nad piwnicami (Ackerman grub. 25cm) wsparte są na murach piwnic i wpięte w wieńce żelbetowe. W czasie remontu sali w 2003r. strop docieplono styropianem. 

Ściany zewnętrzne piwnic 38cm. Przyziemie 38cm docieplone w czasie remontu styropianu. Całość budynku spełnia wymogi normy cieplnej. W piwnicy znajdują się podciągi wewnętrzne żelbetowe (garaż). Wewnątrz przy sali operacyjnej szyb dźwigowy - do obsługi finansowej. 

Część architektoniczno – budowlana: 
Przyziemie: 
Obiekt w przyziemiu pawilonowo - halowy, całkowicie podpiwniczony. Hala przyziemia przykryta wiązarami kratowymi stalowymi wspartymi na ściankach zewnętrznych (słupach) i na słupach wewnętrznych stalowych. Dach płaski ze spadem 
w kierunku zaplecza (zachodu). Wnętrze pawilonu zmodernizowane z sufitem podwieszonym. Posadzki z płytek gresu. Okna i drzwi aluminiowe. Wystrój i umeblowanie - nowoczesne zmodernizowane. Pomieszczenia na parterze klimatyzowane . Instalacja elektryczno - siłowa i oświetleniowa oraz odgromowa. Instalacja wodociągowa z sieci miejskiej. Instalacja kanalizacyjna i deszczowa odprowadzona do sieci miejskiej. Budynek nie posiada instalacji gazowej. 
Piwnica: 
W roku 2002 zmodernizowano część socjalną - jako zaplecze. 
Z przeglądu wszystkich elementów konstrukcyjnych wynika, że całość konstrukcji jest w dobrym stanie technicznym. Obiekt jest obecnie prawidłowo użytkowany. Elementy budynku i urządzeń są wyremontowane i prawidłowo spełniają swoje zadania użyteczne.

Kontakt

BNP PARIBAS REAL ESTATE
tel. +48 604 561 642
e-mail: tomasz.skrzypek@bnpparibas.com

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń