Bank zmieniającego się świata
Oferta

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank), od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, tj. 27 maja 2011 r., deklaruje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

Bank jako spółka giełdowa, podlega obowiązkowi zamieszczania w raporcie rocznym oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosownie do przepisów § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Ponadto, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz zgodnie z zasadami określonymi w stosownych uchwałach Zarządu GPW, Bank zobowiązany jest do przekazywania Giełdzie, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Przy czym, bieżącemu raportowaniu w formule „stosuj lub wyjaśnij” podlegają zasady szczegółowe DPSN.

Od 1 stycznia 2016 roku Bank podlega zbiorowi „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” wprowadzonemu przez GPW na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.
Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępna jest pod linkiem:
http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf

Informacja o stosowaniu przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. stosuje dobre praktyki w zakresie polityki różnorodności w odniesieniu do wszystkich pracowników Banku niezależnie od zajmowanego stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem władz Banku oraz jej kluczowych menedżerów.

W celu określenia procedury potwierdzania posiadania odpowiednich kompetencji przez osoby pełniące w Banku funkcje członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, jak też najważniejsze funkcje w Banku, mając na uwadze wymagania określone w Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, w dniu 10 listopada 2015 roku Bank przyjął „Politykę oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”. Ocena adekwatności uwzględnia takie kryteria, jak reputacja, doświadczenie i kompetencje, jak też brak konfliktu interesów. Jest ona przeprowadzana na etapie wyboru kandydatów do pełnienia ww. funkcji w Banku, jak też na etapie pełnienia przez te osoby ww. funkcji.

W celu dalszego tworzenia i promowania w Banku środowiska pracy ukierunkowanego na poszanowanie i optymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnicach pomiędzy pracownikami na rzecz rozwoju Banku, w dniu 24 maja 2016 roku Bank (aktualnie jako jeden z trzech spośród 36 banków działających w Polsce w formie spółki akcyjnej) został sygnatariuszem i partnerem programu edukacyjnego Karta Różnorodności, czyli międzynarodowej inicjatywy realizowanej w krajach Unii Europejskiej, promowanej przez Komisję Europejską. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Oznacza ona gotowość Banku do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Ponadto, w dniu 1 grudnia 2016 roku Bank przyjął „Politykę zarządzania różnorodnością w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”. Określa ona m.in. tryb podejmowania i uzasadniania decyzji w procesie rekrutacji, planowania i rozwoju kariery, jak też szkolenia pracowników jako głównych narzędzi służących zapobieganiu występowania zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy. Bank kieruje się zasadą niedopuszczalności jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na formę zatrudnienia, postrzegając zróżnicowanie pracowników jako wartość, która tworzy kapitał i stanowi potencjalne źródło budowania przewagi konkurencyjnej Banku.
Informacja na temat stanu stosowania przez Bank BGZ BNP Paribas S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego - Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2012

W latach 2012-2015 r. Bank podlegał zbiorowi „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” w brzmieniu wynikającym z aktualizacji tychże zasad dokonanych przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Zasady te są dostępne na stronie GPW pod poniższym linkiem:
https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf
Uchwałą Zarządu Banku Nr. 189/BZ/55/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., Bank przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego wynikające z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” w w/w brzmieniu.
Szczegółowa informacja na temat postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia jest podana w Raportach ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2014 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 czerwca 2015 roku oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2015 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Raporty ładu korporacyjnego (EBI)
 

raport ładu korporacyjnego nr 1/2015 – kandydaci do Rady Nadzorczej

raport ładu korporacyjnego nr 1/2016 - Raport dotyczący zakresu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń